ICS: 13.040.30 - Kakovost zraka na delovnem mestu

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 133
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 481:1993
angleško : Workplace atmospheres - Size fraction definitions for measurement of airborne particles
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Definicije velikostnih razredov za merjenje lebdečih delcev
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 482:2021
angleško : Workplace exposure - Procedures for the determination of the concentration of chemical agents - Basic performance requirements
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 838:2010
angleško : Workplace exposure - Procedures for measuring gases and vapours using diffusive samplers - Requirements and test methods
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za merjenje plinov in par z difuzijskimi vzorčevalniki - Zahteve in preskusne metode
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1540:2021
angleško : Workplace exposure - Terminology
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Terminologija
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8518:2001
angleško : Workplace air -- Determination of particulate lead and lead compounds -- Flame or electrothermal atomic absorption spectrometric method
slovensko : Zrak na delovnem mestu – Določevanje svinca in svinčevih spojin v delcih – Plamenska ali elektrotermijska atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8672:2014
angleško : Air quality - Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by phase contrast optical microscopy - Membrane filter method
slovensko : Kakovost zraka - Ugotavljanje številčne koncentracije lebdečih anorganskih vlaken z metodo fazno kontrastne optične mikroskopije - Metoda z membranskim filtrom
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8760:1990
angleško : Work-place air - Determination of mass concentration of carbon monoxide - Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Določevanje masne koncentracije ogljikovega monoksida - Metoda uporabe detekcijskih cevk z neposrednim odčitavanjem ob kratkotrajnem vzorčenju
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8761:1989
angleško : Work-place air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Določevanje masne koncentracije dušikovega dioksida - Metoda uporabe detekcijskih cevk z neposrednim odčitavanjem ob kratkotrajnem vzorčenju
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9486:1991
angleško : Workplace air - Determination of vaporous chlorinated hydrocarbons - Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Določevanje par kloriranih ogljikovodikov - Cevke z aktivnim ogljem/desorpcija s topilom/metoda plinske kromatografije
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9487:1991
angleško : Workplace air - Determination of vaporous aromatic hydrocarbons - Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Določevanje par aromatskih ogljikovodikov - Cevke z aktivnim ogljem/desorpcija s topilom/metoda plinske kromatografije
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11041:1996
angleško : Workplace air -- Determination of particulate arsenic and arsenic compounds and arsenic trioxide vapour -- Method by hydride generation and atomic absorption spectrometry
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Ugotavljanje arzenovega prahu, arzenovih spojin in plinastega arzenovega trioksida z metodo generiranja hidrida in atomsko absorpcijsko spektrometrijo
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11174:1996
angleško : Workplace air -- Determination of particulate cadmium and cadmium compounds -- Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric method
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Ugotavljanje kadmijevega prahu in kadmijevih spojin - Plamenska in elektrotermična atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13098:2019
angleško : Workplace exposure - Measurement of airborne microorganisms and microbial compounds - General requirements
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Ugotavljanje prisotnosti mikroorganizmov v zraku in merjenje njihovih metabolitov - Splošne zahteve
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30 07.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13137:2013
angleško : Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and biological agents - Requirements and test methods (ISO 13137:2013)
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Črpalke za osebno vzorčenje kemičnih in bioloških agensov - Zahteve in preskusne metode (ISO 13137:2013)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 23.080 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13936:2014
angleško : Workplace exposure - Procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour - Requirements and test methods
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki merjenja kemičnih agensov, prisotnih kot zmesi lebdečih delcev in par - Zahteve in preskusne metode
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14031:2021
angleško : Workplace exposure - Quantitative measurement of airborne endotoxins
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Kvantitativno določevanje lebdečih endotoksinov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14382:2012
angleško : Workplace atmospheres - Determination of toluene diisocyanate vapours using 1-(2-pyridyl)piperazine-coated glass fibre filters and analysis by high performance liquid chromatography with ultraviolet and fluorescence detectors
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Določevanje hlapov toluen diizocianata z uporabo filtrov s steklenimi vlakni, prevlečenimi z 1-(2-piridil)piperazinom, in analizo s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z ultravijoličnimi in fluorescenčnimi detektorji
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14530:2004
angleško : Workplace atmospheres - Determination of diesel particulate matter - General requirements
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Določevanje delcev iz dizelskih motorjev - Splošne zahteve
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14583:2021
angleško : Workplace exposure - Volumetric bioaerosol samplers - General requirements and evaluation of performance
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Vzorčevalniki za volumetrijsko vzorčenje bioaerosolov - Splošne zahteve in vrednotenje lastnosti
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15230:2005
angleško : Workplace atmospheres - Guidance for sampling of inhalable, thoracic and respirable aerosol fractions
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Navodilo za vzorčenje inhalabilnih, torakalnih in respirabilnih frakcij aerosolov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15547:2007
angleško : Workplace atmospheres - Calculation of the health-related aerosol fraction concentration from the concentration measured by a sampler with known performance characteristics
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Izračunavanje koncentracije z zdravjem povezanih frakcij aerosolov iz koncentracije, izmerjene z vzorčevalnikom znanih delovnih karakteristik
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15767:2009
angleško : Workplace atmospheres - Controlling and characterizing uncertainty in weighing collected aerosols
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Pregled in opis napak pri tehtanju zbranih aerosolov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16107:2007
angleško : Workplace atmospheres - Protocol for evaluating the performance of diffusive samplers
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Protokol za vrednotenje lastnosti difuzijskih vzorčevalnikov
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16639:2019
angleško : Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities (ISO 16639:2017)
slovensko : Nadzorovanje koncentracije aktivnosti radioaktivnih snovi v zraku na delovnem mestu v jedrskih postrojih (ISO 16639:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.20 13.280 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16702:2007
angleško : Workplace air quality - Determination of total organic isocyanate groups in air using 1-(2-methoxyphenyl)piperazine and liquid chromatography
slovensko : Kakovost zraka na delovnem mestu - Določevanje celotnih organskih izocianatnih skupin v zraku z uporabo 1-(2-metoksifenil)piperazina in tekočinske kromatografije
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi