ICS: 13.080.10 - Kemijske značilnosti tal

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 100
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10693:2014
angleško : Soil quality - Determination of carbonate content - Volumetric method (ISO 10693:1995)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje karbonatov - Volumetrijska metoda (ISO 10693:1995)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10382:2002
angleško : Soil quality - Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls - Gas-chromatographic method with electron capture detection
slovensko : Kakovost tal - Določevanje organoklornih pesticidov in polikloriranih bifenilov - Plinska kromatografija z detektorjem z zajemom elektronov (ECD)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10390:2005
angleško : Soil quality -- Determination of pH
slovensko : Kakovost tal – Določevanje pH
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 9000 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
Razveljavitev : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10390:2022
angleško : Soil, treated biowaste and sludge - Determination of pH (ISO 10390:2021)
slovensko : Tla, obdelani biološki odpadki in blato - Določevanje pH-vrednosti (ISO 10390:2021)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10693:1995
angleško : Soil quality -- Determination of carbonate content -- Volumetric method
slovensko : Kakovost tal - Ugotavljanje vsebnosti karbonatov - Volumetrijska metoda
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10694:1995
angleško : Soil quality - Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje organskega in celotnega ogljika po suhem sežigu (elementna analiza)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11047:1998
angleško : Soil quality -- Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc -- Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods
slovensko : Kakovost tal - Določevanje kadmija, kroma, kobalta, bakra, svinca, mangana, niklja in cinka - Metoda plamenske in elektrotermične atomske absorpcijske spektrometrije
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11048:1995
angleško : Soil quality -- Determination of water-soluble and acid-soluble sulfate
slovensko : Kakovost tal - Ugotavljanje vodotopnega in kislinsko topnega sulfata
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11260:2018
angleško : Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution (ISO 11260:2018)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje efektivne kationske izmenjalne kapacitete in stopnje nasičenosti z bazičnimi kationi z raztopino barijevega klorida (ISO 11260:2018)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11261:1995
angleško : Soil quality - Determination of total nitrogen - Modified Kjeldahl method
slovensko : Kakovost tal - Določevanje celotnega dušika - Modificirana Kjeldahlova metoda
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11263:1994
angleško : Soil quality -- Determination of phosphorus -- Spectrometric determination of phosphorus soluble in sodium hydrogen carbonate solution
slovensko : Kakovost tal - Ugotavljanje fosforja - Spektrometrijsko ugotavljanje fosforja, topnega v raztopini natrijevega hidrogen karbonata
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 9000 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11264:2005
angleško : Soil quality -- Determination of herbicides -- Method using HPLC with UV-detection
slovensko : Kakovost tal – Določevanje herbicidov – Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z ultravijolično detekcijo
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11466:1995
angleško : Soil quality -- Extraction of trace elements soluble in aqua regia
slovensko : Kakovost tal - Ekstrakcija elementov v sledovih, topnih v zlatotopki
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11504:2017
angleško : Soil quality - Assessment of impact from soil contaminated with petroleum hydrocarbons (ISO 11504:2017)
slovensko : Kakovost tal - Ocena vplivov tal, onesnaženih z ogljikovodiki iz nafte (ISO 11504:2017)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12404:2021
angleško : Soil and waste - Guidance on the selection and application of screening methods (ISO 12404:2021)
slovensko : Tla in odpadki - Navodilo za izbiro in uporabo presejalnih metod (ISO 12404:2021)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12914:2012
angleško : Soil quality - Microwave-assisted extraction of the aqua regia soluble fraction for the determination of elements
slovensko : Kakovost tal - Določevanje elementov v frakciji, topni v zlatotopki, po ekstrakciji z mikrovalovi
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13196:2015
angleško : Soil quality - Screening soils for selected elements by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry using a handheld or portable instrument (ISO 13196:2013)
slovensko : Kakovost tal - Presejalna analiza tal za izbrane elemente z energijsko-disperzijsko rentgensko fluorescenčno spektrometrijo z uporabo ročnega ali prenosnega instrumenta (ISO 13196:2013)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13536:1995
angleško : Soil quality -- Determination of the potential cation exchange capacity and exchangeable cations using barium chloride solution buffered at pH = 8,1
slovensko : Kakovost tal - Ugotavljanje potencialne kationske izmenjalne kapacitete in izmenljivih kationov z raztopino barijevega klorida s pH=8,1
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13876:2013
angleško : Soil quality - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje polikloriranih bifenilov (PCB) s plinsko kromatografijo z masno selektivnim detektorjem (GC-MS) ali s plinsko kromatografijo z detektorjem z zajetjem elektronov (GC-ECD)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13877:1998
angleško : Soil quality -- Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons -- Method using high -performance liquid chromatography
slovensko : Kakovost tal - Določevanje policikličnih aromatskih ogljikovodikov - Metoda z uporabo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13878:1998
angleško : Soil quality - Determination of total nitrogen content by dry combustion ("elemental analysis")
slovensko : Kakovost tal - Določevanje celotnega dušika s suhim sežigom (elementna analiza)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14154:2005
angleško : Soil quality -- Determination of some selected chlorophenols -- Gas-chromatographic method with electron-capture detection
slovensko : Kakovost tal – Določevanje izbranih klorofenolov - Metoda plinske kromatografije z EC (electron-capture) detekcijo
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14235:1998
angleško : Soil quality -- Determination of organic carbon by sulfochromic oxidation
slovensko : Kakovost tal - Določevanje organskega ogljika z oksidacijo v kromžvepleni kislini
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14238:2013
angleško : Soil quality - Biological methods - Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes (ISO 14238:2012)
slovensko : Kakovost tal - Biološke metode - Določevanje mineralizacije dušika in nitrifikacije v tleh ter vpliv kemikalij na te procese (ISO 14238:2012)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.30 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14254:2018
angleško : Soil quality - Determination of exchangeable acidity using barium chloride solution as extractant (ISO 14254:2018)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje izmenljive kislosti po ekstrakciji z raztopino barijevega klorida (ISO 14254:2018)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi