ICS: 71.040.50 - Fizikalnokemijske analitske metode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 159
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1392:1977
angleško : Determination of crystallizing point -- General method
slovensko : Določanje kristalizacijske točke - Splošna metoda
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1601:2017
angleško : Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Določevanje organskih kisikovih spojin in celotnega organsko vezanega kisika v neosvinčenem motornem bencinu - Metoda s plinsko kromatografijo (O-FID)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20 71.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1784:2003
angleško : Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas chromatographic analysis of hydrocarbons
slovensko : Živila - Prepoznavanje obsevane hrane, ki vsebuje maščobo - Plinska kromatografska analiza ogljikovodikov
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 71.040.50 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2211:1973
angleško : Liquid chemical products -- Measurement of colour in Hazen units (platinum-cobalt scale)
slovensko : Tekoči kemični proizvodi - Merjenje barve v Hazenovih enotah (platinska - kobaltova skala)
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2561:2012
angleško : Plastics - Determination of residual styrene monomer in polystyrene (PS) and impact-resistant polystyrene (PS-I) by gas chromatography
slovensko : Polimerni materiali - Določevanje preostanka stirena v polistirenu in odpornosti polistirena proti udarcem s plinsko kromatografijo
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 71.040.50 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3924:2019
angleško : Petroleum products - Determination of boiling range distribution - Gas chromatography method (ISO 3924:2019)
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje destilacijskega območja - Metoda plinske kromatografije (ISO 3924:2019)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.50 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4946:2016
angleško : Steel and cast iron - Determination of copper content - 2,2'-Diquinolyl spectrophotometric method (ISO 4946:2016)
slovensko : Jeklo in lito železo - Določevanje bakra - Spektrofotometrijska metoda z 2,2-dikinolilom (ISO 4946:2016)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 71.040.50 77.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9167:2019
angleško : Rapeseed and rapeseed meals - Determination of glucosinolates content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 9167:2019)
slovensko : Seme in obroki oljne repice - Določevanje glukozinolatov - Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (ISO 9167:2019)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 71.040.50 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9936:2016
angleško : Animal and vegetable fats and oils - Determination of tocopherol and tocotrienol contents by high-performance liquid chromatography (ISO 9936:2016)
slovensko : Rastlinske in živalske maščobe in olja - Določevanje tokoferola in tokotrienola s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (ISO 9936:2016)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 71.040.50 67.200.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 10299:1998
angleško : Guidelines for the preparation of standard routine methods with wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
slovensko : Navodilo za pripravo standardnih postopkov z valovno-disperzno rentgensko fluorescenčno spektrometrijo
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 71.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10382:2002
angleško : Soil quality - Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls - Gas-chromatographic method with electron capture detection
slovensko : Kakovost tal - Določevanje organoklornih pesticidov in polikloriranih bifenilov - Plinska kromatografija z detektorjem z zajemom elektronov (ECD)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10927:2018
angleško : Plastics - Determination of the molecular mass and molecular mass distribution of polymer species by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) (ISO 10927:2018)
slovensko : Polimerni materiali - Ugotavljanje molekulske mase in porazdelitve molekulske mase polimerov z masno spektrometrijo po laserski desorpciji/ionizaciji v nosilcu (matriksu) (MALDI-TOF-MS) (ISO 10927:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 71.040.50 83.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12010:2019
angleško : Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO 12010:2019)
slovensko : Kakovost vode - Določevanje polikloriranih alkanov s kratko verigo (SCCP) v vodi - Metoda s plinsko kromatografijo z masno selektivnim detektorjem (GC-MS) in negativno kemijsko ionizacijo (NCI) (ISO 12010:2019)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 71.040.50 13.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12916:2019
angleško : Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje aromatskih ogljikovodikov v srednjih destilatih - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z detekcijo lomnega količnika
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.50 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12918:1999
angleško : Water quality - Determination of parathion, parathion-methyl and some other organophosphorus compounds in water by dichloromethane extraction and gas chromatographic analysis
slovensko : Kakovost vode - Določevanje parationa, parationmetila in drugih organofosfornih spojin v vodi z ekstrakcijo z diklorometanom in metodo plinske kromatografije
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 71.040.50 13.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13876:2013
angleško : Soil quality - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje polikloriranih bifenilov (PCB) s plinsko kromatografijo z masno selektivnim detektorjem (GC-MS) ali s plinsko kromatografijo z detektorjem z zajetjem elektronov (GC-ECD)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14039:2004
angleško : Characterization of waste - Determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Določevanje ogljikovodikov v območju od C10 do C40 s plinsko kromatografijo
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15009:2016
angleško : Soil quality - Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge-and-trap method with thermal desorption (ISO 15009:2016)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje hlapnih aromatskih ogljikovodikov, naftalena in hlapnih halogeniranih ogljikovodikov s plinsko kromatografijo - Metoda "purge-and-trap" s toplotno desorpcijo (ISO 15009:2016)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15192:2021
angleško : Soil and waste - Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection (ISO 15192:2021)
slovensko : Tla in odpadki - Določevanje kroma Cr (VI) v trdnem mediju z alkalnim razklopom in ionsko kromatografijo s spektrofotometrično detekcijo (ISO 15192:2021)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15302:2017
angleško : Animal and vegetable fats and oils - Determination of benzo[a]pyrene - Reverse-phase high performance liquid chromatography method (ISO 15302:2017)
slovensko : Živalske in rastlinske maščobe ter olja - Določevanje benzo[a]pirena - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z reverzno fazo (ISO 15302:2017)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 71.040.50 67.200.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15470:2017
angleško : Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High temperature Gas chromatographic method
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Določevanje raztopljenih ostankov - Metoda plinske kromatografije z visoko temperaturo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.50 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15527:2008
angleško : Characterization of waste - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in waste using gas chromatography mass spectrometry (GC/MS)
slovensko : Karakterizacija odpadkov - Določevanje policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v odpadkih z uporabo plinske kromatografije z masno spektrometrijo (GC-MS)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.030.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15745:2015
angleško : Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates via multidimensional gas chromatography method - Round Robin research report
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Določevanje vrste ogljikovodikov in oksigenatov z multidimenzionalno plinsko kromatografsko metodo - Medlaboratorijsko primerjalno poročilo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.50 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15768:2015
angleško : Influence of materials on water intended for human consumption - GC-MS identification of water leachable organic substances
slovensko : Vpliv materialov na pitno vodo - Identifikacija GC-MS vodno lužljivih organskih snovi
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 71.040.50 67.250 13.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15819:2014
angleško : Cosmetics - Analytical methods - Nitrosamines: Detection and determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC-MS-MS
slovensko : Kozmetika - Analizne metode - Nitrozamini: odkrivanje in določevanje N-nitrozodietanolamina (NDELA) v kozmetičnih izdelkih s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z masno spektrometrijsko detekcijo (HPLC-MS-MS)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.040.50 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi