ICS: 97.030 - Električni aparati za dom na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 127
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50561-3:2016
angleško : Powerline communication apparatus used in low-voltage installations – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement – Part 3: Apparatus operating above 30 MHz
slovensko : Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 3. del: Aparati, ki delujejo nad 30 MHz
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 97.030 33.100.01 33.040.60
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50106:2008
angleško : Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1
slovensko : Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - Posebna pravila za rutinsko preskušanje, ki se nanaša na aparate v okviru standardov EN 60335-1
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50292:2013
angleško : Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises, caravans and boats - Guide on the selection, installation, use and maintenance
slovensko : Električni aparati za zaznavanje ogljikovega monoksida v stanovanjskih prostorih, bivalnih prikolicah in čolnih - Navodilo za izbiro, vgradnjo, uporabo in vzdrževanje
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 97.030 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50417:2003
angleško : Safety of household and similar electrical appliances - Interpretations related to European Standards within the scope of CENELEC/TC 61
slovensko : Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov – Razlage v zvezi z evropskimi standardi s področja CENELEC/TC 61
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 13.120 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50417:2016
angleško : Safety of household and similar electrical appliances - Interpretations related to European Standards in the EN 60335 series
slovensko : Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - Razlage v zvezi z evropskimi standardi skupine EN 60335
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 13.120 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50564:2011
angleško : Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption
slovensko : Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Meritve majhne porabe energije
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 17.220.20 97.030
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50643:2018
angleško : Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment
slovensko : Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Merjenje porabe električne energije v stanju omrežne pripravljenosti na robu omrežja
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 97.030 35.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50674:2018
angleško : Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design
slovensko : Smernice za preverjanje gospodinjskih aparatov v okviru označevanja z energijskimi nalepkami in okoljsko primerne zasnove
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50727:2022
angleško : Household and similar electrical appliances - Material Efficiency - Assessment of applicability of EN 4555X
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Učinkovitost materiala - Ocena uporabnosti EN 4555X
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.030 13.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60299:2014
angleško : Household electric blankets - Methods for measuring performance
slovensko : Električne odeje - Metode merjenja lastnosti (IEC 60299:2014)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60734:2003
angleško : Household electrical appliances - Performance - Hard water for testing
slovensko : Household electrical appliances - Performance - Hard water for testing
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 13.060.99 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60734:2012
angleško : Household electrical appliances - Performance - Hard water for testing
slovensko : Gospodinjski električni aparati - Lastnosti - Trda voda za preskušanje
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 13.060.99 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61255:2014
angleško : Household electric heating pads - Methods for measuring performance
slovensko : Gospodinjske električne grelne blazine - Metode merjenja lastnosti (IEC 61255:2014)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61770:2009
angleško : Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose sets
slovensko : Električne naprave, priključene na vodovod - Preprečevanje povratnega vodnega udara in odpovedi cevnega sestava (IEC 61770:2008)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 91.140.60 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62233:2008
angleško : Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
slovensko : Metode merjenja elektromagnetnih sevanj gospodinjskih in podobnih električnih aparatov z vidika izpostavljenosti ljudi (IEC 62233:2005, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2008)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62849:2016
angleško : Performance evaluation methods of mobile household robots
slovensko : Vrednotenje učinka mobilnih hišnih robotov
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63008:2020
angleško : Household and similar electrical appliances - Accessibility of control elements, doors, lids, drawers and handles
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Dostopnost kontrolnih elementov, vrat, pokrovov, predalov in ročajev
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50561-1:2013
angleško : Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use
slovensko : Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 1. del: Aparati za domačo uporabo
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.040.60 33.100.01 97.030
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50574-2:2014
angleško : Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: specification for de-pollution
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo izrabljenih gospodinjskih aparatov, ki vsebujejo hlapne fluoroogljike ali hlapne ogljikovodike - 2. del: Specifikacija za preprečevanje onesnaženja
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 97.030 13.030.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50631-1:2017
angleško : Household appliances network and grid connectivity - Part 1: General Requirements, Generic Data Modelling and Neutral Messages
slovensko : Omrežje gospodinjskih aparatov in povezljivost mreže - 1. del: Splošne zahteve, modeliranje rodovnih podatkov in nevtralna sporočila
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-2B: 235.95 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60335-1:2012
angleško : Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60335-1:2010, spremenjen)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.030 13.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60704-1:2010
angleško : Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne noise - Part 1: General requirements (IEC 60704-1:2010)
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60704-1:2010)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 17.140.20 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60704-1:2021
angleško : Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 1. del: Splošne zahteve
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 17.140.20 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60704-3:2019
angleško : Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati - Preskuševalni kod za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 3. del: Postopek za ugotavljanje in potrjevanje določene ravni emisije hrupa
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 17.140.20 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63086-1:2020
angleško : Household and similar electrical air cleaning appliances - Methods for measuring the performance - Part 1: General requirements
slovensko : Gospodinjski in podobni električni aparati za čiščenje zraka - Metode za merjenje zmogljivosti - 1. del: Splošne zahteve
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 97.030 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi