SIST-TS CEN/TS 15448:2015

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15448:2015
Koda projekta: 00331096
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik med obdelovalnikom slike in napravami za obogatitev (optično prepoznavanje znakov (OCR), sistemi za videokodiranje, glasovalni sistemi)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15448:2015 angleški jezik Active SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240 35.240.69
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Referenčna oznaka: CEN/TS 15448:2014
Področje projekta (angleško): The purpose of this Technical Specification is to define the requirements of the OCR/VCS Standard interface and to convey these requirements in context to the reader. This document is arranged under 4 main clauses as described in Figure 1: - UCM (Use Case Model) describes the use cases for the IC/ED Interface using sequence diagrams with messages. - IDD (Interface Design Description) defines the data model for the IC/ED interface. - SDD (System Design Description) defines the mandatory specification of the IC/ED interface in terms of architecture, services and behavioural models. In the Common Part of this clause no middleware or transport layer is specified. The common part of this clause is intended to be middleware-independent. - SDD-TCP/IP, SDD-CORBA, in these specialized clauses. The specifications for 2 compatible transport solutions TCP/IP, CORBA are provided. Further middleware solutions (such as SOAP) can be added when available, provided that they are fully compatible with the Common Part. (...) As shown on Figure 2, there are many interfaces from an Enrichment Device to the rest of the system. This document is only concerned with the Mailpiece Processing part of the complete Standard Interface. The mailpiece processing is concerned with the passing of a mailpiece to an Enrichment Device for processing. (...) Figure 3 depicts the system model of an Enrichment Device. As visible on the figure, an Enrichment Device is one of: - an OCR: a single or a pool of automatic recognition and interpretation engines, which are capable of retrieving information from an image of a mailpiece without human intervention; - a VCS: a single or a pool of video coding desks, which produce results from images of mailpieces; all tasks related to the management of the coders and the coding desks are encapsulated within the VCS system, or are accessible via interfaces which are outside the scope of the interface described within this document; - a Voter: a system which can determine the most appropriate result for a mailpiece using data and/or an image of a mailpiece; typically, a voter determines the most appropriate result from two or more results. This document therefore covers the Mailpiece Processing interface between the Image Controller and the Enrichment Devices. The document describes the requirements in the case of real-time enrichment: operational mode of an Enrichment Device, where the ED replies within the specified expiration time to the IC; the IC has to keep track of all mailpieces waiting for a reply from an ED. The ED does not keep persistence of mailpieces outside a channel connection with the IC. The ED has to have the processing power available to enrich a mailpiece. There is one and only one response for a mailpiece. A later version of the document shall describe the case of deferred enrichment: operational mode of an Enrichment Device, where the ED may pre-request mailpieces from the IC. The ED has to keep persistence of the mailpiece to enrich it later and keep the result available for a result request from the IC. There is no response expected by IC from the ED. The interface between Image Controller and Image Controller is NOT part of this document. Furthermore, there may be many IC connected to many ED’s, as shown in the following object model: (...) The submission strategy in case of one IC connected to many ED’s is not part of the interface. It is for optimizing the mail flow in case of identical ED’s, or for defining the order in which different ED’s are activated (cascaded versus parallel submission). The submission strategy of the IC shall be part of the specification and certification of the IC, which is not part of this document.
Področje projekta (slovensko): Namen tega tehničnega poročila je določiti zahteve za vmesnik standarda OCR/VCS in te zahteve bralcu podati v kontekstu. Ta dokument je razdeljen v 4 glavne točke, kot je opisano na sliki 1: – UCM (model primerov uporabe) opisuje primere uporabe za vmesnik IC/ED na podlagi diagramov zaporedij s sporočili. – IDD (opis zasnove vmesnika) določa podatkovni model za vmesnik IC/ED. – SDD (opis zasnove sistema) določa obvezno specifikacijo vmesnika IC/ED v smislu arhitekture, storitev in vedenjskega modela. V splošnem delu te točke ni določena nobena vmesniška programska oprema ali transportna plast. Splošen del te točke naj bi bil neodvisen od vmesniške programske opreme. – SDD-TCP/IP, SDD-CORBA, v teh specializiranih točkah. Zagotovljene so specifikacije za dve združljivi transportni rešitvi TCP/IP, CORBA. Dodatne rešitve vmesniške programske opreme (kot je SOAP) se lahko dodajo, ko so na voljo, če so v celoti združljive s splošnim delom. (...) Kot je prikazano na sliki 2, obstaja veliko vmesnikov od naprave za obogatitev do preostalega dela sistema. V tem dokumentu je obravnavan le del celotnega standardnega vmesnika, povezan z obdelavo pošiljk. Obdelava pošiljk vključuje pošiljanje pošiljk v obdelavo v napravo za obogatitev. (...) Na sliki 3 je prikazan model sistema naprave za obogatitev. Iz slike je razvidno, da je lahko naprava za obogatitev: – OCR: ena sama naprava ali skupina naprav za samodejno prepoznavanje in razlago znakov, ki lahko pridobi informacije s slike pošte brez človeškega posega; – VCS: ena sama miza za video kodiranje ali skupina miz za video kodiranje, ki pripravi rezultate na podlagi slik pošiljk; vse naloge, povezane z upravljanjem kodirnikov in kodirnih miz so enkapsulirane v sistemu VCS ali so dostopne prek vmesnikov, ki ne spadajo v področje uporabe vmesnika, opisanega v tem dokumentu; – sistem Voter: sistem, ki lahko določi najustreznejši rezultat za pošiljko z uporabo podatkov in/ali slike pošiljke; običajno sistem Voter izbere najustreznejši rezultat na podlagi dveh ali več rezultatov. Ta dokument torej ne zajema vmesnika za obdelavo pošiljk med kontrolnikom slike in napravami za obogatitev. V tem dokumentu so opisane zahteve v primeru sprotne obogatitve: način delovanja naprave za obogatitev, pri katerem naprava v določenem času odgovori kontrolniku slike; kontrolnik slike mora spremljati vse pošiljke, ki čakajo na odgovor naprave za obogatitev. Naprava za obogatitev ne hrani pošiljk zunaj povezovalnega kanala s kontrolnikom slike. Naprava za obogatitev mora imeti na voljo obdelovalno moč za obogatitev pošiljke. Za posamezno pošiljko je mogoč le en odziv. V poznejši različici dokumenta je treba opisati primer odložene obogatitve: način delovanja naprave za obogatitev, pri katerem lahko naprava predhodno zahteva pošiljke iz kontrolnika slike. Naprava za obogatitev mora hraniti pošiljko za poznejšo obogatitev in shraniti rezultat, ki bo na voljo na zahtevo kontrolnika slike. Kontrolnik slike ne pričakuje odziva iz naprave za obogatitev. Vmesnik med kontrolniki slike NI del tega dokumenta. Poleg tega je lahko več kontrolnikov slike povezanih z več napravami za obogatitev, kot je prikazana na naslednjem predmetnem modulu. (...) Strategija predložitve, ki se uporabi, če je en kontrolnik slike povezan z več napravami za obogatitev, ni del vmesnika. Gre za optimizacijo toka pošte v primeru enakih naprav za obogatitev ali za opredelitev vrstnega reda aktivacije različnih naprav za obogatitev (postopna ali istočasna predložitev). Strategija predložitve kontrolnika slike je del specifikacije in certifikacije kontrolnika slike, ki ni del tega dokumenta.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 15448:2007 - Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik med obdelovalnikom slike in napravami za obogatitev (optično prepoznavanje znakov (OCR), sistemi za videokodiranje, glasovalni sistemi) 01-Mar-2015
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 15448:2007 - Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik med obdelovalnikom slike in napravami za obogatitev (optično prepoznavanje znakov (OCR), sistemi za videokodiranje, glasovalni sistemi) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 15448:2007/AC:2009 - Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik med obdelovalnikom slike in napravami za obogatitev (optično prepoznavanje znakov (OCR), sistemi za videokodiranje, glasovalni sistemi) 01-Mar-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi