SIST EN ISO 13849-1:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13849-1:2016
Koda projekta: 00114167
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2015)
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 1. del: Splošna načela za načrtovanje (ISO 13849-1:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13849-1:2016 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.110
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: EN ISO 13849-1:2015
Področje projekta (angleško): This part of ISO 13849 provides safety requirements and guidance on the principles for the design and integration of safety-related parts of control systems (SRP/CS), including the design of software. For these parts of SRP/CS, it specifies characteristics that include the performance level required for carrying out safety functions. It applies to SRP/CS for high demand and continuous mode, regardless of the type of technology and energy used (electrical, hydraulic, pneumatic, mechanical, etc.), for all kinds of machinery. It does not specify the safety functions or performance levels that are to be used in a particular case. This part of ISO 13849 provides specific requirements for SRP/CS using programmable electronic system(s). It does not give specific requirements for the design of products which are parts of SRP/CS. Nevertheless, the principles given, such as categories or performance levels, can be used. NOTE 1 Examples of products which are parts of SRP/CS: relays, solenoid valves, position switches, PLCs, motor control units, two-hand control devices, pressure sensitive equipment. For the design of such products, it is important to refer to the specifically applicable International Standards, e.g. ISO 13851, ISO 13856‑1 and ISO 13856‑2. NOTE 2 For the definition of required performance level, see 3.1.24. NOTE 3 The requirements provided in this part of ISO 13849 for programmable electronic systems are compatible with the methodology for the design and development of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems for machinery given in IEC 62061. NOTE 4 For safety-related embedded software for components with PLr = e, see IEC 61508–3:1998, Clause 7.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 13849 zagotavlja varnostne zahteve ter smernice za načela načrtovanja in integracije z varnostjo povezanih delov krmilnih sistemov (SRP/CS), vključno z načrtovanjem programske opreme. Za te dele SRP/CS standard določa karakteristike, ki vključujejo zahtevano raven delovanja za izvajanje varnostnih funkcij. Velja za SRP/CS za visoke zahteve in neprekinjen način, ne glede na vrsto uporabljene tehnologije in energije (električno, hidravlično, pnevmatično, mehansko itd.), za vse vrste strojev. Ne določa varnostnih funkcij ali ravni delovanja, ki jih je treba uporabiti v določenem primeru. Ta del standarda ISO 13849 zagotavlja posebne zahteve za SRP/CS, ki uporabljajo programirljiv elektronski sistem ali sisteme. Ne podaja posebnih zahtev za načrtovanje izdelkov, ki so del SRP/CS. Vseeno je mogoče uporabiti podana načela, npr. kategorije ali ravni delovanja. OPOMBA 1: Primeri izdelkov, ki so del SRP/CS: releji, elektromagnetni ventili, položajna stikala, programirljivi krmilniki (PLC), krmilne naprave za upravljanje z dvema rokama ter tlačna oprema. Za načrtovanje takšnih izdelkov je pomembno upoštevati zlasti veljavne mednarodne standarde, npr. ISO 13851, ISO 13856 1 in ISO 13856 2. OPOMBA 2: Za opredelitev zahtevane ravni delovanja glejte 3.1.24. OPOMBA 3: Zahteve, navedene v tem delu standarda ISO 13849 za programirljive elektronske sisteme, so združljive z metodologijo za načrtovanje in razvoj z varnostjo povezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov za stroje, podane v standardu IEC 62061. OPOMBA 4: Za z varnostjo povezano programsko opremo za komponente s PLr = e glejte standard IEC 61508–3:1998, klavzulo 7.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 - Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 1. del: Splošna načela za načrtovanje (ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009) 01-mar-2016
Nadomešča SIST EN ISO 13849-1:2008 - Varnost strojev - Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov - 1. del: Splošna načela za načrtovanje (ISO 13849-1:2006) 01-mar-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi