SIST EN 1363-1:2012

Oznaka standarda: SIST EN 1363-1:2012
Koda projekta: 00127260
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fire resistance tests - Part 1: General Requirements
Naslov (slovenski): Preskusi požarne odpornosti - 1. del: Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1363-1:2012 angleški jezik Withdrawn SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.50
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-11
Razveljavitev: 01-apr-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-04
Referenčna oznaka: EN 1363-1:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard establishes the general principles for determining the fire resistance of various elements of construction when subjected to standard fire exposure conditions. Alternative and additional procedures to meet special requirements are given in EN 1363-2. The principle that has been embodied within all European Standards relating to fire resistance testing is that where aspects and procedures of testing are common to all specific test methods e.g. the temperature/time curve, then they are specified in this test method. Where a general principle is common to many specific test methods but the details vary according to the element being tested (e.g. the measurement of unexposed face temperature), then the principle is given in this document, but the details are given in the specific test method. Where certain aspects of testing are unique to a particular specific test method (e.g. the air leakage test for fire dampers), then no details are included in this document. The test results obtained might be directly applicable to other similar elements, or variations of the element tested. The extent to which this application is permitted depends upon the field of direct application of the test result. This is restricted by the provision of rules which limit the variation from the tested specimen without further evaluation. The rules for determining the permitted variations are given in each specific test method. Variations outside those permitted by direct application are covered under extended application of test results. This results from an in-depth review of the design and performance of a particular product in test(s) by a recognised authority. Further consideration on direct and extended application is given in Annex A. The duration for which the tested element, as modified by its direct or extended field of application, satisfies specific criteria will permit subsequent classification. All values given in this Standard are nominal unless otherwise specified.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard vzpostavlja osnovna načela za določanje požarne odpornosti različnih konstrukcijskih elementov pri standardnih pogojih izpostavljenosti ognju. Drugi in dodatni postopki za doseganje posebnih zahtev so navedeni v standardu EN 1363-2. Načelo, vključeno v vse evropske standarde, ki se nanašajo na preskušanje s področja požarne odpornosti, določa, da so vidiki in postopki preskušanja, če so skupni vsem specifičnim preskusnim metodam, npr. krivulja temperatura-čas, opredeljeni v okviru te preskusne metode. Če je splošno načelo enako za več specifičnih preskusnih metod, vendar se slednje razlikujejo v podrobnostih glede na element, ki se preskuša (npr. merjenje temperaturno neizpostavljenih delov), je to načelo navedeno v tem dokumentu, podrobnosti pa v okviru specifične preskusne metode. Če so nekateri vidiki preskušanja edinstveni za posamezno specifično preskusno metodo (npr. preskus uhajanja zraka za dušilnike ognja), v tem dokumentu ni podrobnosti. Doseženi rezultati preskusa so lahko neposredno uporabni za druge podobne elemente ali različice preskušenega elementa. Obseg dovoljene uporabe je odvisen od področja neposredne uporabe rezultata preskusa. To določajo pravila, ki omejujejo odstopanja od vzorca preskusa brez nadaljnjega ocenjevanja. Pravila za določanje dovoljenih odstopanj so navedena v posamezni specifični preskusni metodi. Različice, ki v okviru neposredne uporabe niso dovoljene, so vključene v razširjeno uporabo rezultatov preskusa. To je posledica poglobljenega pregleda oblike in učinkovitosti delovanja posameznih izdelkov v okviru preskusov, ki jih opravi pristojna služba. Nadaljnja obravnava neposredne in razširjene uporabe je vključena v Prilogo A. Čas, v katerem preskušani element, spremenjen z neposredno ali razširjeno uporabo, zadovolji posebna merila, bo omogočil nadaljnje razvrščanje. Vse vrednosti, navedene v tem standardu, so nominalne, razen če ni določeno drugače.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1363-1:1999 - Preskusi požarne odpornosti – 1. del: Splošne zahteve 01-nov-2011
Nadomeščen z SIST EN 1363-1:2020 - Preskusi požarne odpornosti - 1. del: Splošne zahteve 01-apr-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi