SIST EN 15163-1:2022

Oznaka standarda: SIST EN 15163-1:2022
Koda projekta: 00151488
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Part 1: Requirements for stationary diamond wire saws
Naslov (slovenski): Stroji in oprema za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - 1. del: Zahteve za nepremične enožične diamantne žage
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15163-1:2022 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.100.40 73.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-09
Referenčna oznaka: EN 15163-1:2022
Področje projekta (angleško): This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events, as listed in Annex A, which are relevant to stationary diamond wire saws (stationary diamond mono-wire saws and stationary diamond multi-wire saws), as defined in Clause 3. Stationary diamond wire saws may be used in quarries or in sawmill for cutting natural stones (e.g. marble, granite), when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Annex A). This document deals only with stationary diamond wire saws using coated diamond wire as tool. This document specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards. This document deals all significant hazards that may occur within the expected lifetime of the machinery including the phases of transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping. This document does not deal with the significant hazards arising by the use of other facilities/devices not described in this document, that may be fitted on the machines or that may be used during the work cycle. This document does not deal with: a) operation under extreme ambient conditions (outside the limits defined in EN 60204-1:2018); b) upstream and downstream conveying elements, not integrated with stationary diamond wire saws, for transporting of the work-pieces. This document is not applicable to machines which are manufactured before the date of publication of this document by CEN.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument obravnava vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke, navedene v dodatku A, v zvezi z nepremičnimi žičnimi diamantnimi žagami (nepremičnimi enožičnimi diamantnimi žagami in nepremičnimi diamantnimi večžičnimi žagami), kot so opredeljene v točki 3. Nepremične žične diamantne žage se lahko uporabljajo v kamnolomih ali žagarskih obratih za žaganje naravnega kamna (npr. marmorja, granita), kadar se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom in pod pogoji razumno predvidljive nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej dodatek A). Ta dokument obravnava samo tiste nepremične žične diamantne žage, pri katerih se kot delovno orodje uporablja prevlečena diamantna žica. Ta dokument določa ustrezne tehnične ukrepe za odpravljanje ali zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz večjih nevarnosti. Ta dokument obravnava vsa večja tveganja v okviru predvidene življenjske dobe strojev, vključno s fazami transporta, sestavljanja, razstavljanja, onemogočanja in razrezovanja. Ta dokument ne obravnava večjih tveganj, ki izhajajo iz uporabe drugih funkcij/naprav, ki niso opisane v tem dokumentu in so lahko vgrajene v stroje ali se lahko uporabljajo med delovnim ciklom. Ta dokument ne obravnava: a) obratovanja v izrednih okoljskih pogojih (zunaj omejitev, določenih v standardu EN 60204-1:2018); b) navzgor in navzdol premikajočih se elementov, ki niso vgrajeni v nepremične žične diamantne žage, za transport obdelovancev. Ta dokument se ne uporablja za stroje, izdelane preden je CEN izdal ta dokument.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15163:2017 - Stroji in oprema za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za enožične diamantne žage 15-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi