SIST EN ISO 6385:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 6385:2017
Koda projekta: 00122206
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ergonomics principles in the design of work systems (ISO 6385:2016)
Naslov (slovenski): Ergonomska načela za načrtovanje delovnih sistemov (ISO 6385:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 6385:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.180
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-01
Referenčna oznaka: EN ISO 6385:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes the fundamental principles of ergonomics as basic guidelines for the design of work systems and defines relevant basic terms. It describes an integrated approach to the design of work systems, where ergonomists will cooperate with others involved in the design, with attention to the human, the social and the technical requirements in a balanced manner during the design process. Users of this International Standard will include executives, managers, workers (and their representatives, when appropriate) and professionals, such as ergonomists, project managers and designers who are involved in the design or redesign of work systems. Those who use this International Standard can find a general knowledge of ergonomics (human factors), engineering, design, quality and project management helpful. The term “work system” in this International Standard is used to indicate a large variety of working situations, including permanent and flexible work places. The intention of this International Standard is to assist in the improvement, (re)design or change of work systems. Work systems involve combinations of workers and equipment, within a given space and environment, and the interactions between these components within a work organization. Work systems vary in complexity and characteristics, for example, the use of temporary work systems. Some examples of work systems in different areas are the following: — production, e.g. machine operator and machine, worker and assembly line; — transportation, e.g. driver and car or lorry, personnel in an airport; — support, e.g. maintenance technician with work equipment; — commercial, e.g. office worker with workstation, mobile worker with a tablet computer, cook in a restaurant kitchen; — other areas like health care, teaching and training. The observance of ergonomic principles applies to all phases throughout the life cycle of the work system from conception through development, realization and implementation, utilization, maintenance and support to decommissioning. The systems approach in this International Standard gives guidance to the users of this International Standard in existing and new situations. The definitions and ergonomic principles specified in this International Standard apply to the design of optimal working conditions with regard to human well-being, safety and health, including the development of existing skills and the acquisition of new ones, while taking into account technological and economic effectiveness and efficiency. The principles in this International Standard are applicable to many other human activities, e.g. in the design of products for domestic and leisure activities. A more general description of the principles in this International Standard can be found in ISO 26800. NOTE 1 This International Standard is considered to be the core ergonomic standard for work systems from which many others on specific issues are derived. Note 2 Although elements of the system can be the same, this International Standard is not intended to be applied to systems used in a non-work context (e.g. the use of a vehicle for private purposes).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vzpostavlja temeljna načela ergonomije kot osnovne smernice za načrtovanje delovnih sistemov in opredeljuje ustrezne osnovne pojme. Opisuje celosten pristop k načrtovanju delovnih sistemov, kjer ergonomi sodelujejo z drugimi osebami, ki so vključene v načrtovanje proizvoda, pri čemer se med postopkom načrtovanja enakomerno osredotočajo na človeške, družbene in tehnične zahteve. Med uporabnike tega mednarodnega standarda spadajo vodstveni kadri, direktorji, delavci (in njihovi predstavniki, kadar je to primerno) in strokovnjaki, kot so ergonomi, vodje projektov in oblikovalci, ki so vključeni v načrtovanje ali preoblikovanje delovnih sistemov. Osebam, ki uporabljajo ta mednarodni standard, lahko koristi splošno znanje o ergonomiji (človeški dejavniki), inženirstvu, oblikovanju, zagotavljanju kakovosti in vodenju projektov. Izraz „delovni sistem“ se v tem mednarodnem standardu uporablja za številne delovne situacije, vključno s stalnimi in fleksibilnimi delovnimi mesti. Cilj tega mednarodnega standarda je pomoč pri izboljšanju, (ponovnem) načrtovanju ali spremembi delovnih sistemov. Delovni sistemi vključujejo kombinacije delavcev in opreme v okviru določenega prostora in okolja ter interakcije med temi elementi znotraj delovne organizacije. Delovni sistemi se razlikujejo po kompleksnosti in lastnostih, npr. uporabi začasni delovnih sistemov. Primeri delovnih sistemov na različnih področjih so: – proizvodnja, npr. upravljavec stroja in stroj, delavec in tekoči trak; – transport, npr. voznik in avtomobil ali tovornjak, letališko osebje; – podpora, npr. tehnik za vzdrževanje in delovna oprema; – poslovanje, npr. pisarniški delavec z delovno postajo, delavec na poti s tabličnim računalnikom, kuhar v kuhinji restavracije; – druga področja kot je zdravstvena oskrba, izobraževanje in usposabljanje. Upoštevanje ergonomskih načel velja za vse faze skozi celoten življenjski cikel delovnega sistema od načrtovanja prek razvoja, realizacije, uvedbe, uporabe, vzdrževanja in podpore do izločitve iz uporabe. Pristop do sistemov v tem mednarodnem standardu podaja smernice uporabnikom tega standarda v obstoječih in novih situacijah. Opredelitve in ergonomska načela, ki so navedena v tem mednarodnem standardu, se uporabljajo za zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev v povezavi s človekovim dobrim počutjem, varnostjo in zdravjem, vključno z razvojem obstoječih in pridobivanjem novih veščin, pri čemer upoštevajo tehnološko in ekonomsko učinkovitost ter uspešnost. Načela v tem mednarodnem standardu se uporabljajo za številne druge človeške dejavnosti, npr. pri zasnovi izdelkov za gospodinjske dejavnosti in dejavnosti v prostem času. Splošnejši opis načel, navedenih v tem mednarodnem standardu, je mogoče najti v standardu ISO 26800. OPOMBA 1: ta mednarodni standard se obravnava kot ključni ergonomski standard za delovne sisteme, iz katerega so izpeljani številni drugi standardi, ki obravnavajo posebna vprašanja. Opomba 2: ta mednarodni standard ni namenjen uporabi za sisteme, ki se uporabljajo izven delovnega konteksta (npr. uporaba vozila za osebne namene), čeprav so lahko elementi sistema enaki.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 6385:2004 - Ergonomska načela za načrtovanje delovnih sistemov (ISO 6385:2004) 01-jan-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi