SIST EN 1127-2:2014

Oznaka standarda: SIST EN 1127-2:2014
Koda projekta: 00305134
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining
Naslov (slovenski): Eksplozivne atmosfere - Protieksplozijska zaščita - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1127-2:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 13.230 73.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-09
Referenčna oznaka: EN 1127-2:2014
Področje projekta (angleško): EN 1127-2 specifies methods for explosion prevention and protection in mining by outlining the basic concepts and methodology for the design and construction of equipment, protective systems and components. This European Standard applies to Group I equipment, protective systems and components intended for use in underground parts of mines and those parts of their surface installations at risk from firedamp and/or combustible dust. This European Standard specifies methods for the identification and assessment of hazardous situations that may lead to explosions and describes the design and construction measures appropriate for the required safety. This is achieved by - risk assessment; - risk reduction. The safety of equipment, protective systems, and components can be achieved by eliminating hazards and/or limiting the risk, i.e. a) by appropriate design (without using safeguarding); b) by safeguarding; c) by information for use; d) by any other preventive measures. Measures in accordance with a) (prevention) and b) (protection) against explosions are dealt with in Clause 6 of this standard; measures according to c) against explosions are dealt with in Clause 7 of this standard. Measures in accordance with d) are not described in this European Standard. They are dealt with in EN ISO 12100:2010, Clause 6. The preventive and protective measures described in this European Standard will not provide the required level of protection unless the equipment, protective systems and components are operated in line with their intended use and are installed and maintained according to the relevant codes of practice or requirements. This standard is applicable to any equipment, protective systems and components intended to be used in potentially explosive atmospheres. These atmospheres can arise from flammable materials processed, used or released by the equipment, protective systems and components or from materials in the vicinity of the equipment, protective systems and components and/or from the materials of construction of the equipment, protective systems and components. As shot firing can release potentially explosive atmospheres, this standard is also applicable to the equipment used for shot firing, apart from the explosives and detonators. This standard is applicable to equipment, protective systems and components at all stages of use. This standard is not applicable to: - medical devices intended for use in a medical environment; - equipment, protective systems and components where the explosion hazard results exclusively from the presence of explosives or unstable chemical substances; - equipment, protective systems and components where the explosion can result from reaction of substances with oxidising agents other than atmospheric oxygen or by other hazardous reactions or conditions other than atmospheric conditions; - equipment intended for use in domestic and non-commercial environments where explosive atmospheres may only rarely be created and solely as a result of the accidental leakage of fuel gas; - personal protective equipment covered by Directive 89/686/EEC; the design and construction of systems containing desired, controlled combustion processes, unless they can act as ignition sources in potentially explosive atmospheres; - mines where firedamp and/or combustible dust are not naturally present and surface installations such as coal preparation plants, power plants, coke oven plants etc. in which an explosive atmosphere can be present, but which are not part of a coal mine. These are covered by EN 1127-1:2011.
Področje projekta (slovensko): EN 1127-2 določa metode za preprečevanje in zaščito pred eksplozijami v rudarstvu z opisom osnovnih konceptov in metodologij za načrtovanje in konstrukcijo opreme, zaščitnih sistemov in komponent. Ta evropski standard velja za opremo skupine I, zaščitne sisteme in sestavne dele za uporabo v podzemnih delih rudnikov in tiste dele površinskih naprav, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin ali vnetljiv prah. Ta evropski standard določa metode za ugotavljanje in ocenjevanje nevarnih situacij, ki lahko povzročijo eksplozije, in opisuje strukturne in konstrukcijske ukrepe, primerne za zahtevano varnost. To je doseženo z - oceno tveganja; - zmanjšanjem tveganja. Varnost opreme, zaščitnih sistemov in komponent je mogoče doseči z odpravo nevarnosti in/ali omejevanjem tveganja, tj. a) z ustreznim načrtovanjem (brez uporabe zaščite); b) z zaščito; c) z informacijami za uporabo; d) s poljubnimi drugimi preventivnimi ukrepi. Ukrepi v skladu z a) (preprečevanje) in b) (zaščita) proti eksploziji so obravnavani v točki 6 tega standarda; ukrepi v skladu s c) proti eksploziji so obravnavani v točki 7 tega standarda. Ukrepi v skladu z d) niso opisani v tem evropskem standardu. Obravnavani so v točki 6 standarda EN ISO 12100:2010. Preventivni in zaščitni ukrepi, opisani v tem evropskem standardu, ne zagotavljajo zahtevane ravni zaščite, razen če se z opremo, zaščitnimi sistemi in komponentami ravna v skladu z njihovim namenom uporabe in so nameščeni in vzdrževani v skladu z ustreznimi kodeksi ravnanja ali zahtev. Ta standard velja za vso opremo, zaščitne sisteme in komponente, ki so namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Te atmosfere lahko nastanejo iz vnetljivih materialov, ki jih obdeluje, uporablja ali sprošča oprema, zaščitni sistemi in sestavni del ali materiali v bližini opreme, zaščitnih sistemov in sestavnih delov in/ali iz konstrukcijskih materialov opreme, zaščitnih sistemov in komponent. Ker lahko streljanje povzroči nastanek potencialno eksplozivnih atmosfer, se ta standard uporablja tudi za opremo, ki se uporablja za streljanje, razen eksplozivov in detonatorjev. Ta standard se uporablja za opremo, zaščitne sisteme in sestavne dele v vseh fazah uporabe. Ta standard se ne uporablja za: - medicinske pripomočke, namenjene uporabi v medicinskem okolju; - opremo, zaščitne sisteme in komponente, kjer je nevarnost eksplozije izključno posledica navzočnosti eksplozivov ali nestabilnih kemikalij; - opremo, zaščitne sisteme in komponente, kjer je eksplozija lahko posledica reakcije snovi z oksidacijsko snovjo, razen atmosferskega kisika ali drugih nevarnih reakcij ali pogojev, razen atmosferskih pogojev; - opremo, namenjeno za uporabo v domačem in nekomercialnem okolju, kjer eksplozivna atmosfera nastane zelo redko, in sicer izključno zaradi naključnega uhajanja kurilnega plina; - osebno zaščitno opremo, zajeto z Direktivo 89/686/EGS; - projektiranje in gradnjo sistemov, ki vsebujejo želene, nadzorovane procese zgorevanja, razen če lahko delujejo kot viri vžiga v potencialno eksplozivnih atmosferah; - rudnike, kjer jamski eksplozivni plin in/ali vnetljiv prah nista naravno prisotna in površinske naprave, kot so obrati za pripravo premoga, elektrarne, peči na koks itd., v katerih je lahko prisotna eksplozivna atmosfera, vendar niso del premogovnika. Te so zajete v standardu v EN 1127-1:2011.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1127-2:2002+A1:2008 - Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 1127-2:2002+A1:2008 - Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo 01-Sep-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi