SIST EN 1127-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 1127-1:2019
Koda projekta: 00305145
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
Naslov (slovenski): Eksplozivne atmosfere - Protieksplozijska zaščita - 1. del: Osnovni pojmi in metodologija
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1127-1:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 13.230
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN 1127-1:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies methods for the identification and assessment of hazardous situations leading to explosion and the design and construction measures appropriate for the required safety. This is achieved by: - risk assessment; - risk reduction. The safety of equipment, protective systems and components can be achieved by eliminating hazards and/or limiting the risk, i.e. by: a) appropriate design (without using safeguarding); b) safeguarding; c) information for use; d) any other preventive measures. Measures in accordance with a) (prevention) and b) (protection) against explosions are dealt with in Clause 6, measures according to c) against explosions are dealt with in Clause 7. Measures in accordance with d) are not specified in this document. They are dealt with in EN ISO 12100:2010, Clause 6. The preventive and protective measures described in this document will not provide the required level of safety unless the equipment, protective systems and components are operated within their intended use and are installed and maintained according to the relevant codes of practice or requirements. This document specifies general design and construction methods to help designers and manufacturers in achieving explosion safety in the design of equipment, protective systems and components. This document is applicable to any equipment, protective systems and components intended to be used in potentially explosive atmospheres, under atmospheric conditions. These atmospheres can arise from flammable/combustible substances processed, used or released by the equipment, protective systems and components or from materials in the vicinity of the equipment, protective systems and components and/or from the materials of construction of the equipment, protective systems and components. This document is applicable to equipment, protective systems and components at all stages of its use. This document is only applicable to equipment group II which is intended for use in other places than underground parts of mines and those parts of surface installations of such mines endangered by firedamp and/or combustible dust. This document is not applicable to: 1) medical devices intended for use in a medical environment; 2) equipment, protective systems and components where the explosion hazard results exclusively from the presence of explosive substances or unstable chemical substances; 3) equipment, protective systems and components where the explosion can occur by reaction of substances with other oxidizers than atmospheric oxygen or by other hazardous reactions or by other than atmospheric conditions; 4) equipment intended for use in domestic and non-commercial environments where potentially explosive atmospheres may only rarely be created, solely as a result of the accidental leakage of fuel gas; 5) personal protective equipment covered by Regulation (EU) 2016/425; 6) seagoing vessels and mobile offshore units together with equipment on board such vessels or units; 7) means of transport, i.e. vehicles and their trailers intended solely for transporting passengers by air or by road, rail or water networks, as well as means of transport insofar as such means are designed for transporting goods by air, by public road or rail networks or by water; vehicles intended for use in a potentially explosive atmosphere shall not be excluded; 8) the design and construction of systems containing desired, controlled combustion processes, unless they can act as ignition sources in potentially explosive atmospheres.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metode za ugotavljanje in ocenjevanje nevarnih okoliščin, ki lahko povzročijo eksplozije, ter strukturne in konstrukcijske ukrepe, primerne za potrebno varnost. To se doseže z: – oceno tveganja; – zmanjšanjem tveganja. Varnost opreme, zaščitnih sistemov in komponent je mogoče doseči z odpravo nevarnosti in/ali omejevanjem tveganja, tj. a) z ustreznim načrtovanjem (brez uporabe zaščite); b) z zaščito; c) z informacijami za uporabo; d) s kakršnimi koli drugimi preventivnimi ukrepi. Ukrepi v skladu z a) (preprečevanje) in b) (zaščita) proti eksploziji so obravnavani v točki 6; ukrepi v skladu s c) proti eksploziji so obravnavani v točki 7. Ukrepi v skladu z d) niso določeni v tem dokumentu. Obravnavani so v točki 6 standarda EN ISO 12100:2010. Preventivni in zaščitni ukrepi, opisani v tem dokumentu, ne zagotavljajo zahtevane ravni varnosti, razen če se oprema, zaščitni sistemi in komponente uporabljajo v skladu z njihovim namenom uporabe ter so nameščeni in vzdrževani v skladu z ustreznimi kodeksi ravnanja ali zahtevami. Ta dokument določa splošne metode za načrtovanje in konstruiranje, ki bodo projektantom in proizvajalcem v pomoč pri doseganju protieksplozivne zaščite pri načrtovanju opreme, zaščitnih sistemov in komponent. Ta dokument se uporablja za vso opremo, zaščitne sisteme in komponente, ki so namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah v atmosferskih pogojih. Te atmosfere lahko nastanejo iz vnetljivih/gorljivih snovi, ki jih obdelujejo, uporabljajo ali sproščajo oprema, zaščitni sistemi in komponente, iz materialov v bližini opreme, zaščitnih sistemov in komponent, in/ali iz konstrukcijskih materialov opreme, zaščitnih sistemov in komponent. Ta dokument se uporablja za opremo, zaščitne sisteme in komponente na vseh stopnjah uporabe. Ta dokument se uporablja samo za opremo skupine II, ki je namenjena uporabi na mestih, ki niso podzemni deli rudnikov in deli površinskih instalacij takih rudnikov, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin in/ali vnetljiv prah. Ta dokument se ne uporablja za: 1) medicinske pripomočke, namenjene uporabi v medicinskem okolju; 2) opremo, zaščitne sisteme in komponente, pri katerih je nevarnost eksplozije izključno posledica navzočnosti eksplozivnih snovi ali nestabilnih kemikalij; 3) opremo, zaščitne sisteme in komponente, pri katerih je eksplozija lahko posledica reakcije snovi z oksidantom, razen atmosferskega kisika, ali drugih nevarnih reakcij ali pogojev, razen atmosferskih pogojev; 4) oprema, namenjena za uporabo v domačem in nekomercialnem okolju, pri kateri eksplozivna atmosfera nastane zelo redko, in sicer izključno zaradi naključnega uhajanja kurilnega plina; 5) osebno zaščitno opremo, zajeto z Direktivo(EU) 2016/425; 6) pomorska plovila in premične enote na morju skupaj z opremo na krovu takšnih plovil ali enot; 7) prevozna sredstva, tj. vozila in njihove prikolice, ki so namenjeni izključno prevozu potnikov po zraku ali cesti, po železniških ali vodnih omrežjih, ter prevozna sredstva, v kolikor so ta zasnovana za prevoz blaga po zraku, javnih cestnih ali železniških omrežjih ali po vodi; vozila, ki so namenjena za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, ne smejo biti izključena; 8) projektiranje in gradnjo sistemov, ki vsebujejo želene, nadzorovane procese zgorevanja, razen če lahko delujejo kot viri vžiga v potencialno eksplozivnih atmosferah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1127-1:2011 - Eksplozivne atmosfere - Protieksplozijska zaščita - 1. del: Osnovni pojmi in metodologija 21-Aug-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi