SIST EN 62744:2015

Oznaka standarda: SIST EN 62744:2015
Koda projekta: 24925
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Dynamic representation of Graphical symbols (IEC 62744:2014)
Naslov (slovenski): Dinamična predstavitev grafičnih simbolov (IEC 62744:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62744:2015 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EDO - Elektrotehniška dokumentacija
ICS: 01.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-04
Referenčna oznaka: EN 62744:2015
Področje projekta (angleško): This international standard provides generic rules for the representation of states of objects by graphical symbols standardized in IEC 60617, ISO 14617, IEC 60417, for example, and for future graphical symbols included in these standards. NOTE 1 Graphical symbols in IEC 60617, ISO 14617 and IEC 60417 are mostly presented with a single graphic, not representing the different operational states of objects occurring during their life cycle, e.g. in operation, of the object that the graphical symbol represents. NOTE 2 The graphical symbols in IEC 60617 and ISO 14617 are – at the time of writing of the first edition of this standard – generally shown in the operational state “not energized”. NOTE 3 Within the different periods of an object within its life cycle, i.e. design, manufacturing, operation, disposal, each period counts with different states. However, this standard focuses only on those states occurring during the active operation period from an object put into service until it is taken out of service. This horizontal standard has the purpose of: • ensuring the coherence of the corpus of standardization documents; • avoiding duplication of work and contradictory requirements. The standard provides operational states of an object as examples that typically occur and which need to be represented by standardized graphical symbols and defines generic rules to be applied. It specifies which types of presentation facilities are recommended to present the different operational states to humans. States concerning the different types of alarm, their classification and management are not dealt with in this standard. This standard does neither define rules for the design of static graphical symbols for diagrams as provided in IEC 61082 and the ISO/IEC 81714 series nor for icons and graphical symbols for use on equipment as provided in IEC 60417, ISO 7000 and in the ISO/IEC 11581 series. This horizontal standard is primarily intended for use by technical committees in the preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 108. One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of horizontal standards in the preparation of its publications. The content of this horizontal standard will not apply unless specifically referred to or included in the relevant publications.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa splošna pravila za predstavitev stanj predmetov z grafičnimi simboli, ki so standardizirani npr. v standardih IEC 60617, ISO 14617 in IEC 60417 ter za prihodnje grafične simbole, ki so vključeni v teh standardih. OPOMBA 1 Grafični simboli v standardih IEC 60617, ISO 14617 in IEC 60417 so v večini primerov predstavljeni z eno grafiko (ki ne predstavlja različnih obratovalnih stanj predmetov v času njihove življenjske dobe, npr. med delovanjem) predmeta, ki ga predstavlja za grafični simbol. OPOMBA 2 Grafični simboli v standardih IEC 60617 in ISO 14617 so – v času pisanja prve izdaje tega standarda – običajno prikazani v obratovalnem stanju »brez napajanja«. OPOMBA 3 Različna obdobja objekta v okviru njegove življenjske dobe, t. j. oblikovanja, izdelave, delovanja in odstranjevanja, so zaznamovana z različnimi stanji. Kljub temu se ta standard osredotoča le na tista stanja, ki nastanejo med aktivnim obratovalnim obdobjem, t. j. od začetka uporabe predmeta do njegove odstranitve. Namen tega horizontalnega standarda je: • zagotoviti koherenco korpusa standardiziranih dokumentov; • izogibanje podvajanja dela in nasprotujočih si zahtev. Ta standard določa obratovalna stanja predmeta kot primere, ki se običajno pripetijo in jih je treba predstaviti s standardiziranimi grafičnimi simboli, ter splošna pravila, ki jih je treba uporabiti. Določa, katere vrste predstavitvene opreme so priporočene za predstavitev različnih obratovalnih stanj ljudem. Stanja, povezana z različnimi vrstami alarmov, njihova razvrstitev in upravljanje niso zajeta v tem standardu. Ta standard ne določa pravil niti za načrtovanje statičnih grafičnih simbolov za diagrame, kot je določeno s skupinama standardov IEC 61082 in ISO/IEC 81714 niti za ikone in grafične simbole za uporabo na opremi, kot je določeno v skupinah standardov IEC 60417, ISO 7000 in ISO/IEC 11581. Ta horizontalni standard je namenjen predvsem tehničnim odborom za pripravo standardov v skladu z načeli vodila IEC Guide 108. Ena od pristojnosti tehničnih odborov je, da med pripravo publikacij uporabljajo horizontalne standarde, kadar je to primerno. Vsebina tega horizontalnega standarda se ne uporablja, razen če je izrecno navedena ali zajeta v ustreznih publikacijah.

Najbolje prodajani standardi