SIST EN ISO 12855:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 12855:2016
Koda projekta: 00278353
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll charging (ISO 12855:2015)
Naslov (slovenski): Elektronsko pobiranje pristojbin - Izmenjava informacij med ponudnikom in operatorjem cestninjenja (ISO 12855:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 12855:2016 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.20 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-04
Referenčna oznaka: EN ISO 12855:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies — the interfaces between electronic fee collection (EFC) systems for vehicle related transport services, e.g. road user charging, parking and access control; it does not cover interfaces for EFC systems for public transport; an EFC system can include any EFC system, e.g. including systems that automatically read licence plate numbers of vehicles passing a toll point, — an exchange of information between the central equipment of the two roles of service provision and toll charging, e.g. — charging related data (toll declarations, billing details), — administrative data, and — confirmation data, — transfer mechanisms and supporting functions, — information objects, data syntax and semantics, — examples of data interchanges (see Annex C and Annex D), and — an example on how to use this International Standard for the European Electronic Tolling Service (EETS) (see Annex F). This International Standard is applicable for any toll service and any technology used for charging. It is defined as a toolbox standard of transactions and Application Protocol Data Units (APDUs), which can be used for the assigned purpose. The detailed definitions of mandatory and optional elements in a real implementation are defined elsewhere. It does not define all communication sequences, communication stacks and timings. The scope of this International Standard is illustrated in Figure 2. The data types and associated coding related to the data elements described in Clause 6 are defined in Annex A, using the abstract syntax notation one (ASN.1) according to ISO/IEC 8824-1. This International Standard is not applicable to — any communication between Toll Charger (TC) or Toll Service Provider (TSP) with any other involved party, — any communication between elements of the TC and the TSP that is not part of the back office communication, — processes regarding payments and exchanges of fiscal, commercial or legal accounting documents, and — definitions of service communication channels, protocols and service primitives to transfer the APDUs.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa naslednje: – vmesniki med sistemi za elektronsko pobiranje pristojbin (EFC) za prevozne storitve v povezavi z vozili (npr. zaračunavanje uporabnine cest, parkirnine in nadzor dostopa); ne zajema vmesnikov za sisteme za elektronsko pobiranje pristojbin za javni prevoz; sistemi za elektronsko pobiranje pristojbin vključujejo vse tovrstne sisteme, vključno s sistemi za samodejno branje številk registrskih tablic na vozilih, ki zapeljejo skozi cestninsko postajo; – izmenjava informacij med osrednjo opremo dveh vlog zagotavljanja storitve in cestninjenja, npr.: – podatki v zvezi z zaračunavanjem (plačilo cestnine, podrobnosti obračunavanja), – upravni podatki, – podatki o potrditvi, – prenosni mehanizmi in podporne funkcije, – informacijski objekti, skladnja in semantika podatkov, – primeri podatkovnih izmenjav (glej dodatka C in D), – primer uporabe tega mednarodnega standarda za evropske sisteme elektronskega cestninjenja (EETS) (glej dodatek F). Ta mednarodni standard se uporablja za vse storitve cestninjenja in tehnologije, ki se uporabljajo za zaračunavanje. Opredeljen je kot osnovni standard za transakcije in podatkovne enote aplikacijskega protokola, ki jih je mogoče uporabiti za predvideni namen. Podrobne definicije obveznih in neobveznih elementov pri dejanskem izvajanju so navedene drugje. Ne določa vseh komunikacijskih zaporedij, komunikacijskih skladov in časovnega usklajevanja poteka. Področje uporabe tega mednarodnega standarda je prikazano na sliki 2. Podatkovne vrste in povezano kodiranje podatkovnih elementov, opisanih v točki 6, so opredeljeni v dodatku A na podlagi zapisa abstraktne skladnje št. ena (ASN.1) v skladu s standardom ISO/IEC 8824-1. Ta evropski standard se ne uporablja za: – kakršno koli komunikacijo med pobiralcem cestnine (TC) ali izvajalcem storitve pobiranja cestnine (TSP) in katero koli drugo udeleženo stranko; – kakršno koli komunikacijo med elementi pobiralca cestnine in izvajalca storitve pobiranja cestnine, ki ni del komunikacije z zaledno pisarno; – postopki v zvezi s plačili in izmenjavami fiskalnih, tržnih ali pravnih računovodskih listin; – določitve storitvenih komunikacijskih kanalov, protokolov in storitvenih primitivov za prenos podatkovnih enot aplikacijskega protokola.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 12855:2012 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Izmenjava informacij med ponudnikom in operatorjem cestninjenja (ISO 12855:2012) 01-mar-2016
Revidiran oSIST prEN ISO 12855:2021 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Izmenjava informacij med ponudnikom in operaterjem cestninjenja (ISO/DIS 12855:2020) 13-mar-2019
Nadomešča SIST EN ISO 12855:2012/AC:2014 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Izmenjava informacij med ponudnikom in operatorjem cestninjenja - Tehnični popravek 1 (ISO 12855:2012/Cor 1:2013) 30-dec-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi