SIST EN 62752:2016

Oznaka standarda: SIST EN 62752:2016
Koda projekta: 25097
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): In-Cable Control and Protection Device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD) (IEC 62752:2016)
Naslov (slovenski): Intergirana zaščita kabla in zaščitna naprava tipa 2 za napajanje električnih cestnih vozil (IC-CPD) (IEC 62752:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62752:2016 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.50 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-12
Referenčna oznaka: EN 62752:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to in-cable control and protection devices (IC-CPDs) for mode 2 charging of electric road vehicles, hereafter referred to as IC-CPD including control and safety functions. This standard applies to portable devices performing simultaneously the functions of detection of the residual current, of comparison of the value of this current with the residual operating value and of opening of the protected circuit when the residual current exceeds this value. The IC-CPD according to this standard • has a control pilot function controller in accordance with IEC TS 62763; • checks supply conditions and prevents charging in case of supply faults under specified conditions; • may have a switched protective conductor. These IC-CPDs are intended for use in TN-, and TT-systems. The use of IC-CPDs in IT systems may be limited. Residual currents with frequencies different from the rated frequency, d.c. residual currents and specific environmental situation are considered. This standard is applicable to IC-CPDs performing the safety and control functions as required in IEC 61851-1 for mode 2 charging of electric vehicles. This standard is applicable to IC-CPDs for single-phase circuits not exceeding 250 V or multiphase circuits not exceeding 480 V, their maximum rated current being 32 A. NOTE 1 In Denmark, the following additional requirement applies: for IC-CPDs supplied with a plug for household and similar use the maximum charging current is 8 A, if the charging cycle can exceed 2 h. NOTE 2 In Finland, the following additional requirement applies: for IC-CPDs supplied with a plug for household and similar use the maximum charging current is 8 A for long lasting charging. This standard is applicable to IC-CPDs to be used in a.c. circuits only, with preferred values of rated frequency 50 Hz, 60 Hz or 50/60 Hz. IC-CPDs according to this standard are not intended to be used to supply electric energy towards the connected grid. This standard is applicable to IC-CPDs having a rated residual operating current not exceeding 30 mA and are intended to provide additional protection for the circuit downstream of the IC-CPD in situations where it cannot be guaranteed that the installation is equipped with an RCD with IΔn ≤ 30 mA. The IC-CPD consists of: • a plug for connection to a socket-outlet in the fixed installation; • one or more subassemblies containing the control and protection features; • a cable between the plug and the subassemblies (optional); • a cable between the subassemblies and the vehicle connector (optional); • a vehicle connector for connection to the electric vehicle. For plugs for household and similar use the respective requirements of the national standard and specific requirements defined by the national committee of the country where the product is placed on the market apply. If no national requirements exist, IEC 60884-1 may be used. For industrial plugs IEC 60309-2 applies. For specific applications and areas non interchangeable industrial plugs may be used. In this case IEC 60309-1 applies NOTE 3 In Denmark: the requirements in this standard cannot replace or change any part of the Danish National requirements for plugs for household and similar use according to DS 60884-2-D1. Plugs, connectors and cables which are part of the IC-CPD are not tested according to this standard. These parts are tested separately according to their specific product standard. NOTE 4 In the following countries, requirements for EV (mode 2) Cord Sets are covered by NMX-J 677-ANCE- 2013/ CSA C22.2 No. 280-13/ UL 2594: Standard for Electric Vehicle Supply Equipment: US, CA, MX. The switching contacts of the IC-CPD are not required to provide isolation, as isolation can be ensured by disconnecting the plug. The IC-CPD may have a non-replaceable integral fuse in the phase(s) and/or neutral current path.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za integrirane zaščite kablov in zaščitne naprave (IC-CPD) tipa 2 za napajanje električnih cestnih vozil, v nadaljevanju »IC-CPD«, vključno z nadzornimi in zaščitnimi funkcijami. Ta standard se uporablja za prenosne naprave, ki hkrati izvajajo funkcije zaznavanja preostalega (residualnega) toka, primerjanja vrednosti tega toka s preostalo obratovalno vrednostjo in odprtja zaščitenega tokokroga, kadar preostali tok preseže to vrednost. IC-CPD v skladu s tem standardom: • vključuje krmilni upravljavec v skladu s standardom IEC TS 62763; • preverja pogoje napajanja in preprečuje napajanje v primeru napake pod določenimi pogoji; • lahko vključuje zaščitni vodnik. Ti IC-CPD-ji so namenjeni za uporabo v sistemih TN in TT. Uporaba IC-CPD-jev in sistemov IT je lahko omejena. Obravnavani so preostali (residualni) tokovi s frekvencami, različnimi od nazivne frekvence, enosmerni preostali (residualni) tokovi in specifične okoljske razmere. Ta standard se uporablja za IC-CPD-je z varnostnimi in nadzornimi funkcijami, kot je zahtevano v standardu IEC 61851-1 za napajanje električnih vozil tipa 2. Ta standard se uporablja za IC-CPD-je za enofazne krogotoke, ki ne presegajo 250 V, ali večfazne krogotoke, ki ne presegajo 480 V, pri čemer je njihov največji nazivni tok 32 A. OPOMBA 1: Na Danskem se uporablja še naslednja dodatna zahteva: za IC-CPD-je z vtičem za gospodinjsko in podobno uporabo uporabite največji napajalni tok 8 A, če lahko polnilni cikel traja dlje kot 2 uri. OPOMBA 2: Na Finskem se uporablja tudi naslednja dodatna zahteva: za IC-CPD-je z vtičem za gospodinjsko in podobno uporabo uporabite največji napajalni tok 8 A za dolgotrajno napajanje. Ta standard se uporablja za IC-CPD-je, ki se uporabljajo samo v izmeničnem električnem toku, s priporočenimi vrednostmi frekvence med 50 in 60 Hz ali 50/60 Hz. Glede na ta standard IC-CPD-ji niso namenjeni oskrbi priklopljene mreže z električno energijo. Ta standard se uporablja za IC-CPD-je, katerih preostali (residualni) tok ne presega vrednosti 30 mA in ki so namenjeni za dodatno zaščito krogotoka IC-CPD-ja v smeri toka v primerih, ko ni možno zagotoviti, da je inštalacija opremljena z napravo na preostali (residualni) tok z vrednostjo IΔn ≤ 30 mA. IC-CPD vključuje: • vtič za povezavo z izhodno vtičnico fiksne inštalacije; • enega ali več podsklopov, ki vsebujejo kontrolne in zaščitne funkcije; • kabel med vtičem in podsklopi (izbirno); • kabel med podsklopi in konektorjem vozila (izbirno); • priključek vozila za povezavo z električnim vozilom. Za vtiče za gospodinjsko in podobno uporabo se uporabljajo zahteve nacionalnih standardov in specifične zahteve, ki jih je določil nacionalni komite države prodaje proizvoda. Če nacionalne zahteve ne obstajajo, se lahko uporabi IEC 60884-1. Za industrijske vtiče se uporablja IEC 60309-2. Za specifične aplikacije in območja se lahko uporabijo nezamenljivi industrijski vtiči. V tem primeru se uporablja standard EN 60309-1. OPOMBA 3: Na Danskem: zahteve tega standarda ne nadomestijo ali spremenijo katerega koli dela danskih nacionalnih zahtev za vtiče za gospodinjsko in podobno uporabo v skladu s standardom DS 60884-2-D1. Vtiči, priključki in kabli, ki so del IC-CPD-ja v skladu s tem standardom niso preskušeni. Ti deli so preskušeni ločeno v skladu z ustreznim standardom za proizvode. OPOMBA 4: V naslednjih državah zahteve za komplete kablov EV (tipa 2) zajemajo NMX-J 677-ANCE- 2013/ CSA C22.2 št. 280-13/ UL 2594: Standard za napajalno opremo električnega vozila: US, CA, MX. Za preklopne kontakte IC-CPD-ja ni treba zagotoviti izolacije, saj je ta zagotovljena z izklopom vtiča. IC-CPD lahko ima v fazi/fazah in/ali nevtralni tokovni poti nezamenljivo vgrajeno varovalko.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 62752:2016/A1:2020 - Integrirana zaščita kabla in zaščitna naprava tipa 2 za napajanje električnih cestnih vozil (IC-CPD) 27-Dec-2016
Revidiran oSIST prEN IEC 62752:2022 - Integrirana zaščita kabla in zaščitna naprava tipa 2 za napajanje električnih cestnih vozil (IC-CPD) 07-Jan-2020
Popravljen z SIST EN 62752:2016/AC:2019 - Intergirana zaščita kabla in zaščitna naprava tipa 2 za napajanje električnih cestnih vozil (IC-CPD) 12-Mar-2019
Nadomešča SIST EN 61851-1:2011 - Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla - 1. del: Splošne zahteve 27-Oct-2015
Nadomešča SIST EN 61851-1:2011 - Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla - 1. del: Splošne zahteve 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi