SIST EN ISO 179-1:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 179-1:2010
Koda projekta: 00249661
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1: Non-instrumented impact test (ISO 179-1:2010)
Naslov (slovenski): Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti pa Charpyju - 1. del: Preskus udarne žilavosti z neinstrumentalno metodo (ISO 179-1:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 179-1:2010 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 83.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: EN ISO 179-1:2010
Področje projekta (angleško): 1.1 This part of ISO 179 specifies a method for determining the Charpy impact strength of plastics under defined conditions. A number of different types of specimen and test configurations are defined. Different test parameters are specified according to the type of material, the type of test specimen and the type of notch. 1.2 The method can be used to investigate the behaviour of specified types of specimen under the impact conditions defined and for estimating the brittleness or toughness of specimens within the limitations inherent in the test conditions. It can also be used for the determination of comparative data from similar types of material. 1.3 The method has a greater range of applicability than that given in ISO 180[1] and is more suitable for the testing of materials showing interlaminar shear fracture or of materials exhibiting surface effects due to environmental factors. 1.4 The method is suitable for use with the following range of materials: - rigid thermoplastic moulding and extrusion materials (including filled and reinforced compounds in addition to unfilled types) and rigid thermoplastics sheets; - rigid thermosetting moulding materials (including filled and reinforced compounds) and rigid thermosetting sheets (including laminates); - fibre-reinforced thermosetting and thermoplastic composites incorporating unidirectional or multidirectional reinforcements (such as mats, woven fabrics, woven rovings, chopped strands, combination and hybrid reinforcements, rovings and milled fibres) or incorporating sheets made from pre-impregnated materials (prepregs), including filled and reinforced compounds; - thermotropic liquid-crystal polymers. 1.5 Notched samples are not normally suitable for use with rigid cellular materials, long-fibre-reinforced composites or thermotropic liquid-crystal polymers. In these cases, unnotched samples may be used. 1.6 The method is suited to the use of specimens moulded to the chosen dimensions, machined from the central portion of a standard multipurpose test specimen (see ISO 3167) or machined from finished or semifinished products such as mouldings, laminates and extruded or cast sheet. 1.7 The method specifies preferred dimensions for the test specimen. Tests which are carried out on specimens of different dimensions or with different notches, or specimens which are prepared under different conditions, might produce results which are not comparable. Other factors, such as the energy capacity of the apparatus, the impact velocity and the conditioning of the specimens can also influence the results. Consequently, when comparative data are required, these factors must be carefully controlled and recorded. 1.8 The method should not be used as a source of data for design calculations. Information on the typical behaviour of a material can be obtained, however, by testing at different temperatures, by varying the notch radius and/or the specimen thickness and by testing specimens prepared under different conditions.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta del ISO 179 določa metodo za ugotavljanje udarne žilavosti polimernih materialov po Charpyju pod opredeljenimi pogoji. Opredeljene so številne različne vrste vzorcev in konfiguracij preskusa. Glede na vrsto materiala, vrsto vzorca in vrsto zareze so opredeljeni različni preskusni parametri. 1.2 Metoda se lahko uporablja za preiskovanje obnašanja določene vrste vzorca pod opredeljenimi udarnimi pogoji in za ocenjevanje krhkosti ali žilavosti vzorcev znotraj omejitev, ki veljajo v preskusnih pogojih. Lahko se uporablja tudi za ugotavljanje primerjalnih podatkov podobnih vrst materiala. 1.3 Metoda ima večji razpon uporabnosti kot metoda, navedena v ISO 180[1], in je primernejša za preskušanje materialov, na katerih se kaže medlaminarni strižni lom, ali materialov, na katerih se kažejo površinski učinki dejavnikov okolja 1.4 Metoda je primerna za uporabo pri naslednjih materialih: - trdni plastomerni materiali za brizganje ali iztiskanje (vključno s polnjenimi in ojačanimi spojinami, poleg nepolnjenih vrst) in trdni plastomerni trakovi; - trdni termoreaktivni materiali za brizganje (vključno s polnjenimi in ojačanimi spojinami) in trdni termoreaktivni trakovi (vključno z laminati); - z vlakni ojačani termoreaktivni in plastomerni kompoziti, ki vsebujejo enosmerne ali večsmerne ojačitve (kot so mati, tkanine, tkani rovingi, rezane niti, kombinacijske in hibridne ojačitve, rovingi in brušena vlakna) ali vsebujejo trakove iz predhodno impregniranih materialov, vključno s polnjenimi in ojačanimi spojinami; - termotropni polimeri iz tekočih kristalov. 1.5 Zarezani vzorci običajno niso primerni za uporabo s trdnimi penjenimi materiali, kompoziti, ojačanimi z dolgimi vlakni, ali termotropnimi polimeri iz tekočih kristalov. V teh primerih se lahko uporabijo nezarezani vzorci. 1.6 Metoda je primerna za uporabo pri vzorcih, oblikovanih glede na izbrane mere, strojno obdelanih iz osrednjega dela standardnega večnamenskega preskusnega vzorca (glej ISO 3167) ali strojno obdelanih iz končnih proizvodov ali polizdelkov, kot so odlitki, laminati ali iztisnjeni ali uliti trakovi. 1.7 Metoda določa prednostne mere za preskusne vzorce. Rezultati preskusov, ki se izvajajo na vzorcih različnih mer ali z različnimi zarezami ali na vzorcih, ki so pripravljeni pod drugačnimi pogoji, morda ne bodo primerljivi. Na rezultate lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so energetska zmogljivost aparata, udarna hitrost in priprava vzorca. Kadar so potrebni primerjalni podatki, je zato treba te dejavnike skrbno nadzorovati in beležiti. 1.8 Metoda se ne sme uporabljati kot vir podatkov za izračun zasnove. Informacije o značilnem obnašanju materiala se lahko pridobijo s preskušanjem pri različnih temperaturah, s spreminjanjem polmera zareze in/ali debeline vzorca ter s preskušanjem vzorcev, pripravljenih pod različnimi pogoji.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 179-1:2001/A1:2005 - Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti pa Charpyju - 1. del: Preskus udarne žilavosti z neinstrumentalno metodo - Dopolnilo 1 (ISO 179-1:2000/DAM1:2004) 01-sep-2010
Nadomešča SIST EN ISO 179-1:2001 - Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti pa Charpyju - 1. del: Preskus udarne žilavosti z neinstrumentalno metodo (ISO 179-1:2000) 01-sep-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi