SIST-TP CEN/TR 16427:2013

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16427:2013
Koda projekta: 00278309
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP)
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Javni prevoz - Potovalne informacije za slabovidne (TI-VIP)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16427:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.01 11.180.30 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-03
Referenčna oznaka: CEN/TR 16427:2013
Področje projekta (angleško): This Technical Report is based on work undertaken to define the scope for a possible Technical Specification that would specify the information needed by blind and visually impaired people (VIP) when they are travelling. This information is primarily intended for users of road-based transport like buses, trolleybuses and trams, but it can also be used for subway, regional and inter-city trains. The Technical Specification that is suggested would aim to define the contents of the information required at an urban or regional level. Its goal would be to make consistent information for VIP who are travelling anywhere in Europe. It would define the nature and the structure of the information for VIP using public transport to make it familiar, homogeneous and consistent. The Technical Specification would be applicable to organisations and operators of facilities for Public Transport and related services, either urban or regional, who want to guarantee “accessibility for all” and comply with local laws and recommendations in that field. The suggested Technical Specification should comply with relevant laws and recommendations throughout European countries. Such a Technical Specification should define the information and remotely controlled functions that should be available for VIPs at stops, platforms, access areas and inside/outside vehicles. The provision and the updating of the available information would be undertaken by the Public Transport operators or their partners. It would have to be linked with existing information and management systems. A Technical Specification would identify the contents of the information, the events, the validity time periods and the information which should be offered by different classes of end-user devices. The Technical Specification would state which information is to be provided by each one of the different classes of end-user devices. “Traveller information for Visually Impaired People” is defined in a three layer top-down framework: 1. “Contents of the information”: this should be in accordance with relevant standards and other Technical Specifications (Transmodel, IFOPT, SIRI, TPEG, etc.) to achieve consistency of end-user information. All information has to be defined (including events for triggering, devices on which the information is presented and validity time periods). This will be based on use-cases; 2. “Messaging and Dialogues”: this part of the processing would have to comply with existing standards and Technical Specifications SIRI, TPEG, etc. to allow interoperability; 3. “Hardware or physical media”: this would define how to implement the messaging system specified above with different technical solutions to assure delivery of traveller information to the end-user. This could include collaboration with ETSI (layer for radio-communication). The work to develop such a Technical Specification may identify additional information elements that need to be added to existing standards and Technical Specifications. It is suggested that the first part of the Technical Specification should encompass only the first upper layer “Contents of the information” - and it is on this layer that this report concentrates. A trip from one location to another location, often described as “door to door” (PLACE to PLACE), of a VIP involves going through several steps and phases (using various transport modes). The Technical Specification would define the information linked to each step and area crossed during a trip of a VIP. It would also define the information supply-chain for the VIP’s traveller information and the updates needed. It would have to be based on the elements and objects which are described in Transmodel and/or IFOPT.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo je osnovano na delu, ki je izvajano za opredelitev obsega možne tehnične specifikacije, ki bi določila informacije, ki jih potrebujejo slabovidni (VIP), ko potujejo. Te informacije so prvotno namenjene uporabnikom cestnega prevoza, kot so avtobusi, trolejbusi in tramvaji, lahko pa se uporabljajo tudi za regionalne, medmestne in podzemne vlake. Tehnična specifikacija, ki je predlagana, skuša opredeliti vsebino informacij, ki so zahtevane na mestni ali regionalni ravni. Njen cilj je določitev skladnih informacij za slabovidne, ki potujejo kjer koli po Evropi. Specifikacija bi določila naravo in strukturo informacij za slabovidne, ki uporabljajo javni prevoz, informacije pa bi s tem postale domače, enotne in skladne. Tehnična specifikacija bi bila uporabna za organizacije in upravitelje mestnega ali regionalnega javnega prevoza in povezanih storitev, ki želijo zagotoviti »dostopnost za vse« ter skladnost z lokalnimi zakoni in priporočili na tem področju. Predlagana tehnična specifikacija bi morala biti usklajena z ustreznimi zakoni in priporočili evropskih držav. Taka tehnična specifikacija bi morala določiti informacije in funkcije oddaljenega nadzora, ki bi morale biti dostopne slabovidnim na postajah, ploščadih, območjih dostopa in zunaj/znotraj vozil. Dostopne informacije bi določali in posodabljali izvajalci javnega prevoza ali njihovi partnerji. Sistem bi moral biti povezan z obstoječimi sistemi informacij in upravljanja. Tehnična specifikacija bi opredelila vsebino informacij, dogodke, čas veljavnosti in informacije, ki bi jih morali ponuditi različni razredi naprav za končne uporabnike. Tehnična specifikacija bi navedla, katere informacije naj ponudi vsak od različnih razredov naprav za končne uporabnike. »Potovalne informacije za slabovidne« so definirane v troslojnem okvirju od zgoraj do spodaj: 1. »Vsebina informacij«: to bi moralo biti v skladu z ustreznimi standardi in drugimi tehničnimi specifikacijami (Transmodel, IFOPT, SIRI, TPEG idr.) za doseganje usklajenosti informacij za končne uporabnike. Opredeljene morajo biti vse informacije (vključno z dogodki za sprožitev, napravami, ki prikazujejo informacije, in obdobjem veljavnosti informacij). To bo osnovano z uporabo primerov; 2. »Sporočanje in pogovorna okna«: ta del bi moral biti skladen z obstoječimi standardi in tehničnimi specifikacijami SIRI, TPEG idr., da bi omogočal medsebojno usklajenost; 3. »Strojna oprema ali fizični nosilci podatkov«: to bi določili, kako uveljaviti zgoraj navedeni sistem sporočil z različnimi tehničnimi rešitvami, da bi potovalne informacije prispele do končnih uporabnikov. To bi lahko vključevalo sodelovanje z inštitutom ETSI (sklad za radijsko komunikacijo). Pri razvoju take tehnične specifikacije se lahko prepozna dodatne elemente informacij, ki jih je treba dodati obstoječim standardom in tehničnim specifikacijam. Priporočeno je, da prvi del tehnične specifikacije vključuje samo zgornji okvir »Vsebina informacij«, na katerega naj se osredotoči to poročilo. Potovanje slabovidnih oseb v drug kraj, pogosto opisano kot »od vrat do vrat« (od KRAJA do KRAJA), vključuje več korakov in faz (z uporabo različnih načinov potovanja). Tehnična specifikacija bi opredelila informacije, ki se med potovanjem slabovidnih oseb povezujejo z vsemi prepotovanimi koraki in območji. Opredelila bi tudi verigo dostopa potovalnih informacij za slabovidne in potrebne posodobitve. Morala bi biti osnovana na elementih in predmetih, ki so opisani v Transmodel-u in/ali IFOPT-u. Tehnična specifikacija bi morala upoštevati: – različne načine potovanja od KRAJA do KRAJA, informacije, potrebne za vsak korak potovanja od KRAJA do KRAJA, – različne razrede naprav za končne uporabnike, – omejitve oblike informacij.

Najbolje prodajani standardi