SIST EN IEC 60709:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60709:2019
Koda projekta: 66775
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems important to safety - Separation (IEC 60709:2018)
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Merilna, nadzorna in elektroenergetska oprema za zagotavljanje varnosti - Ločevanje (IEC 60709:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60709:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN IEC 60709:2019
Področje projekta (angleško): This document is applicable to nuclear power plant instrumentation and control (I&C) and electrical systems and equipment, whose functions are required to be independent due to their contribution to: • a redundant or diverse safety group; • different defence in depth levels; • different safety classes and also with non-classified (NC) systems. It is also applicable to temporary installations which are part of those I&C and electrical systems important to safety (for example, auxiliary equipment for commissioning tests and experiments or mobile power supply systems). Clause 7 is intended particularly for electrical isolation, Clause 8 is intended particularly for the cabling and the arrangement of equipment of I&C and electrical systems important to safety. This document applies to I&C and electrical systems of new nuclear power plants and to I&C and electrical upgrading or back-fitting of existing plants. For existing plants see 1.2 and 5.4. Where independence is required by general safety standards such as IAEA safety guides, IEC 61513 (for I&C), IEC 63046 (for electrical systems) and other project constraints, one aspect of achieving this independence is physical separation and electrical isolation between the systems and their equipment that perform safety functions. This document defines the assessments needed and the technical requirements to be met for I&C and electrical systems, equipment or cables for which separation is required. Those means are to achieve adequate physical separation and electrical isolation between redundant sections of a system and between a higher and lower class systems. This separation is needed to prevent or minimise the impact on safety that could result from faults and failures which could be propagated or affect several sections of a system or several systems. The requirements for functions, and their associated systems and equipment, to be independent are normally defined in detail in the project documentation; the method of determining and defining these requirements is not the subject of this document. Following IAEA SSR-2/1 Requirement 21, separation means by physical separation, electrical isolation, functional independence and independence of communication are considered. In this document physical separation and electrical isolation are treated. Functional independence and independence of communication are not considered in this document. More details referring to functional independence, independence from control systems and independence of communication are given in Annex D.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument se uporablja za merilno, nadzorno in elektroenergetsko opremo ter sisteme v jedrskih elektrarnah, katerih funkcije morajo biti neodvisne zaradi prispevka k: • redundantni ali raznoliki varnostni skupini; • različni zaščiti v globinskih nivojih; • različnim varnostnim razredom in tudi nerazvrščenim (NC) sistemom. Uporablja se tudi za začasne inštalacije, ki so del merilnih, nadzornih in elektroenergetskih sistemov, pomembnih za varnost (na primer pomožna oprema za zagonske preskuse in poskuse ali mobilni napajalni sistemi). Točka 7 je namenjena predvsem za električno izolacijo, točka 8 pa kabliranju in razporeditvi merilnih, nadzornih in elektroenergetskih sistemov, pomembnih za varnost. Ta dokument se uporablja za merilne, nadzorne in elektroenergetske sisteme novih jedrskih elektrarn ter za te sisteme v obstoječih elektrarnah, ki jih je treba nadgraditi ali vgraditi. Za obstoječe elektrarne glej 1.2 in 5.4. Če neodvisnost zahtevajo splošni varnostni standardi, kot so varnostni priročniki IAEA, IEC 61513 (za merilne in nadzorne sisteme), IEC 63046 (za elektroenergetske sisteme) ter druge omejitve projekta, je mogoče to neodvisnost doseči s fizično ločitvijo in električno izolacijo sistemov ter njihove opreme, ki opravljajo varnostne funkcije. Ta dokument opredeljuje potrebne ocene in tehnične zahteve, ki jih je treba izpolnjevati za merilne, nadzorne in elektroenergetske sisteme, opremo ali kable, ki jih je treba ločiti. Na ta način se ustrezno fizično loči in električno izolira redundantne razdelke sistema ter sisteme višjega in nižjega razreda. Ločevanje je potrebno za preprečitev ali zmanjšanje negativnega vpliva na varnost pri napakah in okvarah, ki bi se lahko razširile ali vplivale na več delov sistema ali več sistemov. Zahteve za neodvisnost funkcij in z njimi povezanih sistemov ter opreme so običajno podrobno opredeljene v projektni dokumentaciji; metoda določanja in opredelitve teh zahtev ni predmet tega dokumenta. V skladu z zahtevo 21 IAEA SSR-2/1 so sredstva ločevanja fizična ločitev, električna izolacija, funkcionalna neodvisnost in neodvisnost komunikacije. V tem dokumentu se obravnava fizična ločitev in električna izolacija. Funkcionalna neodvisnost in neodvisnost komunikacije v tem dokumentu nista upoštevani. Podrobnosti o funkcionalni neodvisnosti, neodvisnosti od nadzornih sistemov in neodvisnosti komunikacije so v dodatku D.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60709:2010 - Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Ločevanje (IEC 60709:2004) 27-mar-2018
Nadomešča SIST EN 60709:2010 - Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Ločevanje (IEC 60709:2004) 02-jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi