SIST ISO 28592:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 28592:2018
Koda projekta: 064625
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Double sampling plans by attributes with minimal sample sizes, indexed by producer's risk quality (PRQ) and consumer's risk quality (CRQ)
Naslov (slovenski): Dvojni načrti vzorčenja za opisne spremenljivke z najmanjšimi velikostmi vzorcev, razvrščeni po stopnji kakovosti, ki ustreza določenemu tveganju proizvajalca in odjemalca
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 28592:2018 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISTM - Statistične metode
ICS: 03.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: ISO 28592:2017
Področje projekta (angleško): This International Standard provides double sampling plans by attributes for the acceptance inspection of lots of discrete items. The plans are indexed by the producer's risk quality (PRQ) and the consumer's risk quality (CRQ) where the nominal producer's and consumer's risks are respectively either (5 %, 5 %), (5 %, 10 %) or (10 %, 10 %). Plans are provided for inspection for percent nonconforming and for inspection for nonconformities per 100 items. The lot is accepted if there are no nonconforming items (nonconformities) in the first random sample, and rejected if it contains two or more nonconforming items (nonconformities). If precisely one nonconforming item is found in the first sample, a second random sample is drawn; the lot is then accepted if the second sample contains no nonconforming items (nonconformities) and rejected otherwise. The objective of this International Standard is to provide procedures that enable lot disposition to be determined quickly and economically if quality is particularly good or bad. For intermediate quality, a second sample is drawn in order to be able to discriminate more reliably between acceptable and unacceptable lots. The two sample sizes are chosen to minimize the maximum expected sample size with respect to incoming quality subject to the nominal risks not being exceeded. Similarly, the plans may be used to test the hypothesis that a lot or process quality level is equal to the PRQ (i.e. acceptable) against the alternative hypothesis that the quality level is equal to the CRQ (i.e. unacceptable). The plans are preferable to single sampling plans where the cost of inspection is high, where the delay and uncertainty caused by the possible requirement for second samples is inconsequential and where a relatively large ratio of the consumer's risk quality to the producer's risk quality can be tolerated. The plans are suitable for isolated lots or for short series of lots, where the sum of the two sample sizes is no larger than about 10 % of the size of the lot. The plans are also suitable for continuing series of lots when lots that fail to satisfy the acceptance criteria are 100 % inspected and all nonconforming items replaced by conforming items; however, for continuing series of lots, consideration should also be given to using double sampling plans from ISO 2859-1. The statistical theory underlying the plans, tables and figures is provided in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard zagotavlja dvojne načrte vzorčenja za opisne spremenljivke za pregled sprejemljivosti serij diskretnih elementov. Načrti so razvrščeni po stopnji kakovosti, ki ustreza določenemu tveganju proizvajalca in odjemalca, pri čemer tveganja nominalnega proizvajalca in odjemalca znašajo (5 %, 5 %), (5 %, 10 %) ali (10 %, 10 %). Načrti se zagotovijo za inšpekcijski pregled za popolno neskladnost in za inšpekcijski pregled za neskladnosti na 100 elementov. Serija je sprejeta, če ni neskladnih elementov (neskladnosti) v prvem naključnem vzorcu, in zavrnjena, če vsebuje dva ali več neskladnih elementov (neskladnosti). Če se v prvem vzorcu odkrije natanko en neskladen element, se izbere drug naključen vzorec; serija je sprejeta, če drugi vzorec ne vsebuje neskladnih elementov (neskladnosti), sicer pa je zavrnjena. Cilj tega mednarodnega standarda je določiti postopke, ki omogočajo hitro in ekonomično določitev odstranitve serije, če je kakovost zlasti dobra ali slaba. Za vmesno kakovost se izbere drug vzorec, da se omogoči zanesljivejše razlikovanje med sprejemljivimi in nesprejemljivimi serijami. Dve velikosti vzorcev se izbereta, da se zmanjša največja pričakovana velikost vzorca ob upoštevanju vhodne kakovosti, ki je predmet nominalnega tveganja, ki se ne preseže. Podobno se lahko načrti uporabijo za preskušanje hipoteze, da je stopnja kakovosti serije ali procesa enaka PRQ (tj. sprejemljiva), v primerjavi z alternativno hipotezo, da je stopnja kakovosti enaka CRQ (tj. nesprejemljiva). Načrti imajo prednost pred enojnimi vzorčnimi načrti, kadar je strošek inšpekcijskega pregleda visok, kadar sta zamuda in negotovost, ki ju povzroči morebitna zahteva po jemanju drugega vzorca, nepomembni, ter kadar je možno dopustiti razmeroma velik delež stopnje kakovosti, ki ustreza določenemu tveganju odjemalca, glede na stopnjo kakovosti, ki ustreza določenemu tveganju proizvajalca. Načrti so primerni za izolirane serije ali za kratke sklope serij, kadar vsota dveh velikosti vzorcev ni večja od približno 10 % velikosti serije. Načrti so primerni tudi za trajne sklope serij, kadar so serije, ki ne izpolnjujejo meril sprejemljivosti, 100-odstotno pregledane, vsi neskladni elementi pa so nadomeščeni s skladnimi elementi; vendar bi bilo treba pri trajnih sklopih serij razmisliti tudi o uporabi dvojnih vzorčnih načrtov iz standarda ISO 2859-1. Statistična teorija, na kateri temeljijo načrti, preglednice in vrednosti, je opisana v dodatku A.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 28801:2014 - Dvojni vzorčni načrti za opisne spremenljivke z minimalnimi velikostmi vzorcev, razvrščeni po stopnji kakovosti, ki ustreza določenemu tveganju proizvajalca in odjemalca 01-jul-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi