SIST EN 1594:2013

Oznaka standarda: SIST EN 1594:2013
Koda projekta: 00234061
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements
Naslov (slovenski): Infrastruktura za plin - Cevovodni sistemi za najvišjii delovni tlak nad 16 bar - Funkcionalne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1594:2013 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 91.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-12
Referenčna oznaka: EN 1594:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to pipelines with a maximum operating pressure (MOP) over 16 bar for the carriage of processed, non-toxic and non-corrosive natural gas according to EN ISO 13686 in onland gas infrastructure. This European Standard is also applicable to pipelines with a maximum operating pressure (MOP) over 16 bar for the carriage of non-conventional gases such as injected biomethane, complying with EN ISO 13686 and for which a detailed technical evaluation of the functional requirements is performed ensuring there are no other constituents or properties of the gases that can affect the integrity of the pipeline. Onland gas infrastructure is where: - pipeline elements are made of unalloyed or low-alloyed carbon steel; - pipeline elements are joined by welds, flanges or mechanical couplings; - the pipeline is not located within commercial or industrial premises as an integral part of the industrial process on these premises except for any pipelines and facilities supplying such premises; - the design temperature of the system is between -40 °C and 120 °C inclusive. This European Standard applies to onshore pipeline systems from the point where the pipeline first crosses what is normally accepted as battery limit between on and offshore, e.g.: - first isolation valve; - the base of steep sea shelf; - above the high water/low water mark onto mainland; - an island. This European Standard also applies to a pipeline system with a starting point onshore, also when parts of the pipeline system on the mainland subsequently cross fjords, lakes etc. This European Standard does not apply to existing pipelines, in use prior to the publication of this European Standard, nor to modifications to existing pipelines. Gas infrastructures covered by this European Standard begin after the gas producer's metering station. The functional demarcation of the pipeline system within a plant area will be determined from case to case. Generally speaking, this will be directly after the first isolating valve of the installation. This European Standard also describes the mechanical requirements for pipework in stations with a maximum operating pressure greater than 16 bar. Welding requirements are described in a special application standard on welding for gas infrastructures EN 12732. Functional requirements for stations are given in: EN 1776, Gas supply systems - Natural gas measuring stations - Functional requirements EN 1918-5, Gas supply systems - Underground gas storage - Part 5: Functional recommendations for surface facilities EN 12186, Gas supply systems - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements EN 12583, Gas supply systems - Compressor stations - Functional requirements
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za cevovode z najvišjim delovnim tlakom (MOP) nad 16 bari za prenos obdelanega, nestrupenega in nekorozivnega zemeljskega plina s plinsko infrastrukturo na kopnem v skladu s standardom EN ISO 13686. Ta evropski standard se uporablja tudi za cevovode z najvišjim delovnim tlakom nad 16 bari za prenos nekonvencionalnih plinov, npr. za vbrizgani biometan, v skladu s standardom EN ISO 13686, za katere se izvede podrobno tehnično vrednotenje funkcionalnih zahtev, ki zagotavlja, da plini nimajo drugih sestavin ali lastnosti, ki lahko vplivajo na neoporečnost cevovoda. Kopenska infrastruktura za plin se uporablja, kjer: – so elementi cevovoda izdelani iz nelegiranega ali malo legiranega ogljikovega jekla; – so elementi cevovoda zvarjeni, združeni s prirobnicami ali mehanskimi spoji; – cevovod ni nameščen znotraj poslovnih ali industrijskih prostorov kot sestavni del industrijskega postopka na teh prostorih, razen za cevovode in opremo za dostavo plina na ta območja; – je projektna temperatura sistema med –40 °C do vključno 120 °C. Ta evropski standard se uporablja za kopenske cevovodne sisteme od točke, kjer cevovod prvič prečka točko, ki se običajno šteje kot razmejitev med kopenskim in morskim delom cevovoda, npr.: – prvi ločilni ventil; – dno strmega morskega šelfa; – točka nad oznako za linijo visoke/nizke vode na kopno; – otok. Ta evropski standard se uporablja za cevovodne sisteme z izhodiščem na kopnem, tudi kadar cevovodni sistem na kopnem prečka fjorde, jezera itd. Ta evropski standard se ne uporablja za obstoječe cevovode, ki so bili v uporabi pred objavo tega evropskega standarda, ali za spremembe obstoječih cevovodov. Infrastrukture za plin, ki jih zajema ta evropski standard, se začnejo za merilnimi postajami proizvajalcev plina. Funkcionalna razmejitev cevovodnega sistema na območju obrata se določi od primera do primera. To je običajno neposredno po prvem ločilnem ventilu napeljave. Ta evropski standard opisuje tudi mehanske zahteve za cevovode v plinskih postajah z najvišjim delovnim tlakom nad 16 bari. Zahteve za varjenje so opisane v standardu EN 12732 za posebno uporabo glede varjenja za plinsko infrastrukturo. Funkcionalne zahteve za postaje so navedene v standardu: EN 1776, Sistemi oskrbe s plinom – Merilne naprave za zemeljski plin – Funkcionalne zahteve EN 1918-5, Sistemi oskrbe s plinom - Podzemna plinska skladišča - 5. del: Funkcionalna priporočila za nadzemno opremo EN 12186, Sistemi oskrbe s plinom - Plinske postaje za regulacijo tlaka za transport in distribucijo - Funkcionalne zahteve EN 12583, Sistemi oskrbe s plinom - Kompresorske postaje - Funkcionalne zahteve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1594:2009 - Sistemi oskrbe s plinom - Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak nad 16 bar - Funkcionalne zahteve 01-dec-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi