SIST ISO 22274:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 22274:2013
Koda projekta: 036173
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Systems to manage terminology, knowledge and content -- Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems
Naslov (slovenski): Sistemi za upravljanje terminologije, znanja in vsebine - Pojmovni vidiki razvoja in internacionalizacije klasifikacijskih sistemov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 22274:2013 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija
ICS: 01.020 01.140.20 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Referenčna oznaka: ISO 22274:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes basic principles and requirements for ensuring that classification systems are suitable for worldwide application, considering such aspects as cultural and linguistic diversity as well as market requirements. By applying principles relating to terminology work, this International Standard provides guidelines for creating, handling, and using classification systems for international environments. This International Standard addresses the need in many domains for classification systems that are concept based to ensure that they are suitable for worldwide use and can be adapted to specific user communities. It provides information about the design, development, and use of classification systems that are fully enabled for diverse linguistic, cultural, and market-based environments. This International Standard primarily specifies the factors that need to be considered when creating and populating a classification system for use in diverse linguistic environments. These factors include the specification of principles for incorporating internationalization aspects into classification systems, and maintaining and using those aspects for the structuring of activities, products, services, agents, and other entities of a company or organization. The following are within the scope of this International Standard: a) guidelines on information content to support internationalization of classification systems and their underlying concept systems; b) terminological principles applicable to classification systems; c) requirements for internationalization of classification systems; d) considerations on workflow and administration of classification system content to support worldwide use. The following are outside the scope of this International Standard: - providing formal data models for representing classification systems in machine-readable form; - prescribing classification system content for specific business domains or products; - harmonization of classification systems. This International Standard is intended for those who develop content for classification systems. This includes terminologists and content managers who are called upon to apply the principles of terminology work to ensure that cultural and linguistic diversity are appropriately reflected in classification systems. It is also relevant for people who design and model appropriate IT tools.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vzpostavlja osnovna načela in zahteve za zagotavljanje ustreznosti klasifikacijskih sistemov za uporabo po celem svetu, pri čemer upošteva vidike, kot so kulturna in jezikovna raznolikost ter tržne zahteve. Z uporabo načel o terminološkem delu ta mednarodni standard zagotavlja smernice za ustvarjanje, upravljanje in uporabo klasifikacijskih sistemov v mednarodnem okolju. Ta mednarodni standard obravnava potrebe številnih področij po klasifikacijskih sistemih, ki temeljijo na pojmih, da zagotovi njihovo ustreznost za uporabo po celem svetu in možnost prilagoditve določenim uporabniškim skupinam. Zagotavlja informacije o zasnovi, razvoju in uporabi klasifikacijskih sistemov, ki so opremljeni za raznolika jezikovna, kulturna in tržno usmerjena okolja. Ta mednarodni standard v prvi vrsti določa dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju in dopolnitvah klasifikacijskega sistema za uporabo v raznolikih jezikovnih okoljih. Ti dejavniki vključujejo določitev načel za upoštevanje vidikov internacionalizacije v klasifikacijske sisteme ter ohranjanje in uporabo teh vidikov pri oblikovanju aktivnosti, izdelkov, storitev, agentov in drugih profilov podjetja ali organizacije. V okviru tega mednarodnega standarda so: a) smernice o vsebini informacij za podporo internacionalizaciji klasifikacijskih sistemov in njihovih osnovnih sistemov pojmov; b) terminološka načela, ki se uporabljajo v klasifikacijskih sistemih; c) zahteve za internacionalizacijo klasifikacijskih sistemov; d) vprašanja o poteku dela in skrbništvu vsebine klasifikacijskega sistema za podporo uporabi po celem svetu. Naslednje ne spada na področje uporabe tega mednarodnega standarda: – zagotavljanje uradnih podatkovnih modelov za predstavljanje klasifikacijskih sistemov v strojno berljivi obliki; – določanje vsebine klasifikacijskih sistemov za določena področja poslovanja ali izdelke; – usklajevanje klasifikacijskih sistemov. Ta mednarodni standard je namenjen tistim, ki razvijajo vsebino klasifikacijskih sistemov. To vključuje terminologe in upravljavce vsebine, ki morajo uporabljati načela terminološkega dela, da zagotovijo, da se kulturna in jezikovna raznolikost ustrezno odražata v klasifikacijskih sistemih. Prav tako je primeren za ljudi, ki oblikujejo primerna informacijska orodja.

Najbolje prodajani standardi