SIST EN ISO 27799:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 27799:2017
Koda projekta: 00251302
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Health informatics - Information security management in health using ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2016)
Naslov (slovenski): Zdravstvena informatika - Upravljanje informacijske varnosti v zdravstvu z uporabo standarda ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 27799:2017 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.030 35.240.80
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: EN ISO 27799:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard gives guidelines for organizational information security standards and information security management practices including the selection, implementation and management of controls taking into consideration the organization’s information security risk environment(s). This International Standard defines guidelines to support the interpretation and implementation in health informatics of ISO/IEC 27002 and is a companion to that International Standard.4) This International Standard provides implementation guidance for the controls described in ISO/IEC 27002 and supplements them where necessary, so that they can be effectively used for managing health information security. By implementing this International Standard, healthcare organizations and other custodians of health information will be able to ensure a minimum requisite level of security that is appropriate to their organization’s circumstances and that will maintain the confidentiality, integrity and availability of personal health information in their care. This International Standard applies to health information in all its aspects, whatever form the information takes (words and numbers, sound recordings, drawings, video, and medical images), whatever means are used to store it (printing or writing on paper or storage electronically), and whatever means are used to transmit it (by hand, through fax, over computer networks, or by post), as the information is always be appropriately protected. This International Standard and ISO/IEC 27002 taken together define what is required in terms of information security in healthcare, they do not define how these requirements are to be met. That is to say, to the fullest extent possible, this International Standard is technology-neutral. Neutrality with respect to implementing technologies is an important feature. Security technology is still undergoing rapid development and the pace of that change is now measured in months rather than years. By contrast, while subject to periodic review, International Standards are expected on the whole to remain valid for years. Just as importantly, technological neutrality leaves vendors and service providers free to suggest new or developing technologies that meet the necessary requirements that this International Standard describes. As noted in the introduction, familiarity with ISO/IEC 27002 is indispensable to an understanding of this International Standard. The following areas of information security are outside the scope of this International Standard: a) methodologies and statistical tests for effective anonymization of personal health information; b) methodologies for pseudonymization of personal health information (see Bibliography for a brief description of a Technical Specification that deals specifically with this topic); c) network quality of service and methods for measuring availability of networks used for health informatics; d) data quality (as distinct from data integrity).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja smernice za standarde informacijske varnosti organizacij in načine uporabe upravljanja informacijske varnosti, kar vključuje izbiro, izvajanje in upravljanje kontrol, pri čemer upošteva tveganja za informacijsko varnost v okolju organizacije. Ta mednarodni standard opredeljuje smernice za podporo pri tolmačenju in izvajanju na področju zdravstvene informatike v okviru standarda ISO/IEC 27002 in je spremljevalni standard k temu mednarodnemu standardu. 4) Ta mednarodni standard podaja smernice za izvajanje na področju kontrol, opisanih v standardu ISO/IEC 27002, in jih dopolnjuje, kjer je to potrebno, tako da se lahko učinkovito uporabljajo za upravljanje informacijske varnosti v zdravstvu. Zdravstvene organizacije in drugi hranitelji zdravstvenih podatkov lahko z izvajanjem tega mednarodnega standarda poskrbijo za najnižjo potrebno stopnjo varnosti, ki bo ustrezala pogojem določene organizacije ter zagotavljala zaupnost, celovitost in razpoložljivost osebnih zdravstvenih podatkov v njeni hrambi. Ta mednarodni standard se uporablja za zdravstvene podatke v vseh pogledih, vseh oblikah (besede in številke, zvočni zapisi, risbe, videoposnetki ter medicinske slike), vseh oblikah njihovega shranjevanja (tiskanje, zapisovanje na papir ali elektronska shramba) in vseh oblikah njihovega prenašanja (ročno, po faksu, prek računalniških omrežij ali po pošti), pri čemer morajo biti ti podatki ustrezno zavarovani. Ta mednarodni standard in standard ISO/IEC 27002 skupaj določata zahteve glede informacijske varnosti v zdravstvu, ne pa tudi načina, kako te zahteve izpolniti. Ta mednarodni standard je torej tehnološko nevtralen v največjem mogočem obsegu. Nevtralnost v zvezi z uvajanjem tehnologij je pomembna lastnost tega standarda. Varnostna tehnologija je še vedno podvržena naglemu razvoju in hitrost uvajanja tovrstnih sprememb je trenutno podana v mesecih namesto v letih. Po drugi strani so mednarodni standardi predmet rednih revizij, zato se na splošno pričakuje, da bodo ostali veljavni več let. Pomembno je tudi, da tehnološka nevtralnost dobaviteljem in ponudnikom storitev omogoča, da prosto predlagajo nove ali razvijajoče se tehnologije, ki izpolnjujejo potrebne zahteve v skladu s tem mednarodnim standardom. Kot je omenjeno v uvodu, je poznavanje vsebine standarda ISO/IEC 27002 nujno potrebno za ustrezno razumevanje tega mednarodnega standarda. Naslednja področja informacijske varnosti ne spadajo na področje uporabe tega mednarodnega standarda: a) metodologije in statistični preskusi za učinkovito preoblikovanje osebnih zdravstvenih podatkov v anonimne; b) metodologije za preoblikovanje osebnih zdravstvenih podatkov v psevdonime (glej bibliografijo za kratek opis tehnične specifikacije, v kateri je posebej obravnavana ta tema); c) omrežna kakovost storitev in metod za merjenje razpoložljivosti omrežij, ki se uporabljajo za informatiko v zdravstvu; d) kakovost podatkov (za razliko od njihove celovitosti).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 27799:2008 - Zdravstvena informatika - Upravljanje informacijske varnosti v zdravstvu z uporabo standarda ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008) 17-avg-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi