SIST ISO 24610-2:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 24610-2:2013
Koda projekta: 043823
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Language resource management -- Feature structures -- Part 2: Feature system declaration
Naslov (slovenski): Upravljanje z jezikovnimi viri - Strukture lastnosti - 2. del: Deklaracija sistema lastnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 24610-2:2013 angleški jezik Active SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): This part of ISO 24610 provides a format to represent, store or exchange feature structures in natural language applications, for both annotation and production of linguistic data. It is ultimately designed to provide a computer format to define a type hierarchy and to declare the constraints that bear on a set of feature specifications and operations on feature structures, thus offering means to check the conformance of each feature structure with regards to a reference specification. Feature structures are an essential part of many linguistic formalisms as well as an underlying mechanism for representing the information consumed or produced by and for language engineering applications. A feature system declaration (FSD) is an auxiliary file used in conjunction with a certain type of text that makes use of fs (that is, feature structure) elements. The FSD serves four purposes. - It provides an encoding by which types and their subtyping and inheritance relationships can be introduced and defined, thus laying the basis for constructing a feature system. - It provides a mechanism by which the encoder can list all of the feature names and feature values and give a prose description as to what each represents. - It provides a mechanism by which type constraints can be declared, against which typed feature structures are validated relative to a given theory stated in typed feature logic. These constraints may involve constraints on the range of a feature's value, constraints on which features are permitted within certain types of feature structures, or constraints that prevent the co-occurrence of certain feature-value pairs. The source of these constraints is normally the empirical domain being modelled. - It provides a mechanism by which the encoder can define the intended interpretation of underspecified feature structures. This involves defining default values (whether literal or computed) for missing features. The scheme described in this part of ISO 24610 may be used to document any feature system, but is primarily intended for use with the typed feature structure representation defined in ISO 24610-1. The feature structure representations of ISO 24610-1 specify data structures that are subject to the typing conventions and constraints specified using ISO 24610-2. The feature structure representations of ISO 24610-1 are also used within some of the elements defined in ISO 24610-2.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 24610 zagotavlja format za predstavitev, shranjevanje in izmenjavo struktur lastnosti v aplikacijah za naravni jezik za označevanje in oblikovanje jezikovnih podatkov. Njegov glavni namen je zagotovitev računalniškega formata za določanje hierarhije tipov in opis omejitev, ki veljajo za sklop specifikacij lastnosti in operacij na strukturah lastnosti, in tako nudi način za preverjanje skladnosti vsake strukture lastnosti glede na referenčno specifikacijo. Strukture lastnosti so ključni sestavni del številnih jezikovnih formalizmov in osnovni mehanizmi za predstavitev informacij, ki jih predelajo ali oblikujejo aplikacije za jezikovno inženirstvo, ali ki so oblikovane za te aplikacije. Deklaracija sistema lastnosti (FSD) je pomožna datoteka, ki se uporablja z določeno vrsto besedila, in uporablja elemente struktur lastnosti. FSD ima štiri namene. – Zagotavlja kodiranje, prek katerega se lahko uvedejo in definirajo tipi in njihovi podtipi ter odnosi dedovanja, s čimer se postavijo temelji za gradnjo sistema lastnosti. – Zagotavlja mehanizem, s katerim lahko kodirnik oblikuje seznam vseh imen lastnosti in vrednosti lastnosti ter besedilu doda opis o tem, kaj predstavlja. – Zagotavlja mehanizem, s katerim se lahko navedejo omejitve tipa in s čimer se potrdijo tipizirane strukture lastnosti glede na dano teorijo, navedeno v logiki tipiziranih lastnosti. Te omejitve lahko vključujejo omejitve glede razpona vrednosti lastnosti, omejitve glede tega, katere lastnosti so dovoljene v določenih vrstah struktur lastnosti, ali omejitve, ki onemogočajo sopojavitev določenih parov lastnost-vrednost. Vir teh omejitev je običajno empirično modeliranje. – Zagotavlja mehanizem, s katerim lahko kodirnik določi želeno interpretacijo premalo specificiranih struktur lastnosti. To vključuje določanje privzetih vrednosti (dobesednih ali izračunanih) za manjkajoče vrednosti. Shema, ki jo opisuje ta del standarda ISO 24610, se lahko uporablja za dokumentiranje katerega koli sistema lastnosti, a je v prvi vrsti namenjena uporabi pri predstavitvi tipiziranih struktur lastnosti iz standarda ISO 24610-1. Predstavitve struktur lastnosti iz standarda ISO 24610-1 določajo strukture podatkov, za katere veljajo tipološke norme in omejitve, določene s pomočjo standarda ISO 24610-2. Predstavitve struktur lastnosti iz standarda ISO 24610-1 se uporabljajo tudi pri nekaterih elementih, določenih v standardu ISO 24610-2.

Najbolje prodajani standardi