SIST EN 61772:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61772:2013
Koda projekta: 23236
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Control rooms - Application of visual display units (VDUs)
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Uporaba video prikazovalnikov (VDU)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61772:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Referenčna oznaka: EN 61772:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard supplements IEC 60964. It presents design requirements for the application of VDUs in main control rooms of nuclear power plants. For the main control room of a nuclear power plant, IEC 60964 includes general requirements for layout, user needs and verification and validation methods and these aspects are not repeated in this standard. IEC 61227, IEC 61771, IEC 62241 and IEC 61839 should also be read with this standard. This standard assists the designer in specifying VDU applications (including displays on individual workstations and larger displays for group-working or distant viewing) together with or instead of conventional (panel) displays by: - stating principles to take advantage of VDU capability; - giving examples of good practice and guiding the designer to avoid deficiencies of design. This standard contains: a) requirements for information needs: - according to information goals e.g. operation, maintenance, protection, - allowing for the necessary amount of space, e.g. location, arrangement, - using a hierarchy and/or relationships, - avoiding unnecessary information, - ensuring that information is relevant, b) requirements for good presentation such as: - clear and flicker-free display with suitable updating frequency, - enough display space and an optimal arrangement, - adequate format and symbol sizes, - pictorial, symbolic display in addition to alpha-numeric capacity, - standardized, common symbols and names, - arrangements oriented to human factor needs, e.g. population stereotypes, - use of grouping and coding methods, - use of consistent flow directions, - appropriate abstraction levels according to the needs of the different presumed users, c) methods for easy and quick access to the specific information of current interest: - by simple selection of single formats or format-sets according to information goals, - by using different kinds of menus (icons of neighbouring information) or other access techniques (last display, selection on screen, etc.) by soft keys on or off the VDU screens or cursors, - by using programmed presentation (triggered by any binary signal, such as an alarm), d) design criteria to obtain appropriate reliability of all functions necessary to achieve the specified information goals. This standard is intended for application to the design of new main control rooms in nuclear power plants designed to IEC 60964 and where this is initiated after the publication of this standard. If it is to be applied to existing control rooms or control areas designs, care should be taken as some assumptions made (such as automation level) may not apply. Where a deviation from this standard is necessary in a back-fitting application the reasons should be documented.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard dopolnjuje standard IEC 60964. Predstavlja zahteve glede načrtovanja za uporabo video prikazovalnikov (VDU) v glavnih nadzornih sobah jedrskih elektrarn. Za glavno nadzorno sobo jedrske elektrarne standard IEC 60964 vključuje splošne zahteve za postavitev, potrebe uporabnika ter metode preverjanja in potrjevanja, pri čemer se ti vidiki v zadevnem standardu ne ponavljajo. Poleg tega standarda je treba prebrati tudi standarde IEC 61227, IEC 61771, IEC 62241 in IEC 61839. Ta standard je oblikovalcu v pomoč pri ugotavljanju načinov uporabe video prikazovalnikov (vključno z zasloni na individualnih delovnih postajah in večjimi zasloni za skupinsko delo ali gledanje z večje razdalje) skupaj s konvencionalnimi (ploščatimi) zasloni ali namesto njih z naslednjim: – navajanje načel za sklicevanje na zmogljivost video prikazovalnikov; – navajanje primerov dobre prakse in vodenje oblikovalca, da se preprečijo pomanjkljivosti. Ta standard vključuje: a) zahteve za potrebe po informacijah: – v skladu s cilji glede informacij, kot so delovanje, vzdrževanje, zaščita, – omogočanje dovolj velikega prostora, tj. lokacija, ureditev, – uporaba hierarhije in/ali razmerij, – preprečevanje nepotrebnih informacij, – zagotavljanje, da so informacije pomembne, b) zahteve za dobro predstavitev, kot so: – čist in neutripajoč zaslon z ustrezno frekvenco osveževanja, – dovolj velik zaslon in optimalna razporeditev, – ustrezna velikost in mere simbola, – slikovit zaslon s simboli poleg alfanumerične zmogljivosti, – standardizirani splošni simboli in imena, – razporeditev, usmerjena v potrebe človeškega dejavnika, npr. stereotipi glede prebivalstva, – uporaba metod za združevanje v skupine in šifriranje, – uporaba ustrezne smeri pretoka, – ustrezne ravni abstrakcije podatkov v skladu s potrebami različnih predvidenih uporabnikov, c) metode za enostaven in hiter dostop do specifičnih informacij trenutnega zanimanja: – z enostavno izbiro posameznih formatov ali zbirk formatov v skladu z informacijskimi cilji, – z uporabo različnih vrst menijev (ikone sorodnih informacij) ali drugih načinov dostopa (zadnji prikaz, izbira na zaslonu itd.) z vklopljenimi ali izklopljenimi zaslonskimi tipkami, zasloni video prikazovalnikov ali kazalniki, – z uporabo programirane predstavitve (sprožene z binarnim signalom, npr. alarmom), d) merila načrtovanja za dosego ustrezne zanesljivosti vseh funkcij, potrebnih za dosego opredeljenih informacijskih ciljev. Ta standard je namenjen uporabi pri načrtovanju novih glavnih nadzornih sob jedrskih elektrarn v skladu s standardom IEC 60964, pri čemer se to začne po objavi tega standarda. V primeru njegove uporabe v obstoječih načrtih nadzornih sob ali območij, je potrebna posebna pozornost, ker nekatere navedene predpostavke (npr. stopnja avtomatizacije) morda ne veljajo. Če je potreben odklon od tega standarda pri posodabljanju, je treba vzroke zabeležiti.

Najbolje prodajani standardi