SIST EN 16719:2018

Oznaka standarda: SIST EN 16719:2018
Koda projekta: 00010112
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Transport platforms
Naslov (slovenski): Transportne ploščadi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16719:2018 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 91.220
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Področje projekta (angleško): 1.1 Temporarily-installed, guided powered platforms with rack and pinion drive, which have an open carrier and hold-to-run controls operated by authorized, trained operators on the carrier. Used for transporting authorised passengers and materials vertically (or along the path 15° maximum of the vertical), at limited speed (max 0,2 m/s), with a minimum offset distance of 500 mm and serving fixed levels on a building or structure for construction related activities including renovation and maintenance. This European Standard does not include a) hydraulic drives for transport platforms, b) wire rope drives for transport platforms, c) chain drives for transport platforms, d) use as a Mast Climbing Work Platform (see EN 1495), e) use as a Goods Hoist (see EN 12158-1), f) use as a Passenger/Goods Hoist (see EN 12159). 1.2 This European Standard identifies hazards as listed in Clause 4 which arise during the various phases in the life of such equipment and describes methods for the elimination or reduction of these hazards when used as intended by the manufacturer. 1.3 This European Standard does not specify the additional requirements for a) operation in severe conditions (e.g. extreme climates, strong magnetic fields), b) lightning protection, c) operation subject to special rules (e.g. potentially explosive atmospheres), d) electromagnetic compatibility (emission, immunity), e) handling of loads the nature of which could lead to dangerous situations (e.g. molten metal, acids/bases, f) radiating materials, fragile loads), g) the use of combustion engines, h) the use of remote controls, i) hazards occurring during manufacture, j) hazards occurring as a result of mobility, k) hazards occurring as a result of being erected over a public road, l) earthquakes, m) noise. 1.4 This European Standard is not applicable to a) builders hoists for materials, b) builders hoists for persons and materials, c) lifts according to EN 81-1:1998, EN 81-2:1998 and EN 81-3:2000, d) inclined hoists according to EN 12158-2:2000, e) work cages suspended from lifting appliances, f) work platforms carried on the forks of fork trucks, g) work platforms, h) funiculars, i) lifts specially designed for military purposes, j) mine lifts, k) theatre elevators, l) special purpose lifts. 1.5 This European Standard deals with the transport platform installation. It includes the base frame and base enclosure but excludes the design of any concrete, hard core, timber or other foundation arrangement. It includes the design of mast ties but excludes the design of anchorage bolts to the supporting structure. It includes the landing gates and their frames but excludes the design of any anchorage fixing bolts to the supporting structure.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Začasno nameščene, vodene ploščadi s pogonom, ki jih poganja zobata letev in imajo odprto nosilno ploščad ter zadrževalne krmilne naprave, ki jih upravljajo pooblaščeni, usposobljeni upravljavci na nosilni ploščadi. Uporabljajo se za transport pooblaščenih oseb in materiala v navpični smeri (ali pod kotom največ 15 stopinj od navpičnega) z omejeno hitrostjo (največ 0,2 m/s) in najmanjšo razdaljo odmika 500 mm, za premikanje med stalnimi nivoji na stavbi ali zgradbi za namene dejavnosti, povezanih z gradbenimi deli, vključno s prenovo in vzdrževanjem. Ta evropski standard ne zajema a) hidravličnih pogonov za transportne ploščadi, b) vrvnih pogonov za transportne ploščadi, c) verižnih pogonov za transportne ploščadi, d) uporabe ploščadi kot delovne ploščadi, ki se vzpenja ob jamboru (glej standard EN 1495), e) uporabe ploščadi kot dvigala za prevoz materiala (glej EN 12158-1), f) uporabe ploščadi kot dvigala za osebe in tovor (glej EN 12159). 1.2 Ta evropski standard opredeljuje nevarnosti, navedene v točki 4, do katerih pride med različnimi fazami življenjske dobe take opreme, in opisuje metode za odpravo ali zmanjševanje teh nevarnosti, če ga proizvajalec pravilno uporablja. 1.3 Ta evropski standard ne določa dodatnih zahtev za a) obratovanje v težkih pogojih (npr. skrajne podnebne razmere, močna magnetna polja), b) zaščito pred udarom strele, c) obratovanje, pri katerem veljajo posebna pravila (npr. potencialno eksplozivne atmosfere), d) elektromagnetno združljivost (emisije/odpornost), e) ravnanje z nevarnimi tovori, ki lahko povzročijo nevarne razmere (npr. taljena kovina, kisline/baze, f) sevajoči materiali, krhki tovori), g) uporabo motorjev z notranjim zgorevanjem, h) uporabo daljinskih upravljalnikov, i) nevarnosti, ki se pojavljajo med proizvodnjo, j) nevarnosti, ki so posledica premikanja, k) nevarnosti, ki so posledica postavitve nad javno cesto, l) potresov, m) hrupa. 1.4 Ta evropski standard se ne uporablja za a) gradbena dvigala za tovor, b) gradbena dvigala za osebe in tovor, c) dvigala v skladu z EN 81-1:1998, EN 81-2:1998 in EN 81-3:2000, d) poševna dvigala v skladu z EN 12158-2:2000, e) delovne košare, ki visijo z dvižnih naprav, f) delovne ploščadi, ki so pritrjene na vilice viličarja, g) delovne ploščadi, h) vzpenjače, i) dvigala, izdelana posebej za vojaške namene, j) rudniška dvigala, k) gledališka dvigala, l) dvigala za posebne namene. 1.5 Ta evropski standard obravnava namestitev transportnih ploščadi. Vključuje osnovni okvir in osnovno ohišje, vendar ne zajema projektiranja betonskih, gramoznih, lesenih ali drugih temeljev. Vključuje projektiranje vezi za stebre, vendar ne zajema projektiranja sidrnih sornikov na podporno strukturo. Vključuje sestopne ploščadi in njihove okvirje, vendar ne zajema projektiranja pritrdilnih sidrnih sornikov na podporno strukturo.

Najbolje prodajani standardi