SIST EN 14534:2016

Oznaka standarda: SIST EN 14534:2016
Koda projekta: 00331100
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za masovno pošto
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14534:2016 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Referenčna oznaka: EN 14534:2016
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies methods for measuring the end-to-end transit time of the domestic and crossborder, priority and non-priority, bulk mail, collected, processed and distributed by postal seNice operators. It considers methods using a representative end-to-end sample of addressed bulk mail. End-to-end is defined as from the point mail is placed into the collection/acceptance system under the responsibility of the postal operators, to the final delivery point under the responsibility of the postal operators. For the purpose of this European Standard, bulk mail can include all types of addressed bulk mail: letter mail, direct mail, magazines, and newspapers, unless otherwise indicated. The overall quality of seNice result should be expressed as the percentage of mail delivered within J + n days end toend according to the EC postal directive or the percentage of mail delivered by, on or between expected dates. The measurement should be in whole days and not be restricted by reference to a specific time of day for delivery. This quality of seNice indicator does not measure the postal operator's overall performance in a way which provides direct comparison of postal seNice operators, and does not include other seNice performance indicators than those related to transit time. In particular this European Standard does not measure whether the timing of collections meets customers' requirements. The European Standard can be used to assess the performance of postal operators for specific products or seNices at a national level or for an individual or a group of customers. The European Standard should not be used to assess the overall performance of a group of products or seNices which have other seNice specifications in terms of transit time expectation. It specifies a set of requirements for the design of a quality of seNice measurement system for bulk mail, involving the selection and distribution of test mail sent and received by selected panellists. The test mail sample design gives the specifications for the mail to be representative of real mail flows. This European Standard relates to the measurement of seNices offered to businesses that have pick ups at their offices or give their mail to postal seNice operators. If a third party agent acts for the postal operator then the time the mail is handed over to the agent should form part of the measurement. Where a third party agent acts for the sending customer then the measurement should be from the point when mail is handed over to the postal operator. For technical reasons the European Standard may not in all parts be suitable for the measuring of very small volumes of mail and for operators with limited coverage. It is not applicable for measuring the end-to-end transit time distribution of single piece mailings which require different measurement systems. The European Standard EN 13850 has been developed for single piece priority mail and EN 14508 for single piece non-priority mail. This European standard includes specifications for the quality control and auditing of the measurement system. In certain circumstances this European Standard allows a choice between alternatives or deviations to be made subject to the approval of the regulator. This approval is only necessary if the product or seNice is within the universal seNice obligation.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metode za merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za domačo in čezmejno, prednostno in neprednostno masovno pošto, ki jo sprejemajo, obdelujejo in dostavljajo poštni operaterji seNice. Upošteva metode, ki uporabljajo reprezentativni vzorec vseh vrst naslovljene masovne pošte. Izraz »od sprejema do vročitve« je opredeljen kot od točke, kjer je pošta oddana v sprejemni sistem, za katerega so odgovorni poštni operaterji, do točke končne dostave, za katero so odgovorni poštni operaterji. Za namene tega evropskega standarda lahko masovna pošta vključuje vse tipe naslovljene masovne pošte: poštne pošiljke, direktna pošta, revije in časopisi, če ni navedeno drugače. Rezultat splošne kakovosti seNice se izrazi kot odstotek pošte, dostavljene v J + n dneh od sprejema do vročitve v skladu s Poštno direktivo ES ali kot odstotek pošte, dostavljene po, do ali med pričakovanimi datumi. Meritev mora biti v celotnih dneh in se sme biti omejena s sklicem na specifičen čas v dnevu za dostavo. Ta kakovost indikatorja seNice ne meri splošne učinkovitosti poštnega operaterja na način, ki omogoča neposredno primerjavo poštnih operaterjev seNice, in ne vključuje kazalnikov učinkovitosti seNice, ki niso povezani s časom prenosa. Ta evropski standard ne meri, ali je čas sprejemov v skladu z zahtevami strank. Evropski standard se lahko uporablja za ocenjevanje učinkovitosti poštnih operaterjev za specifične proizvode ali storitve seNice na nacionalni ravni ali za posamezno stranko ali skupino strank. Evropski standard se ne sme uporabljati za ocenjevanje splošne učinkovitosti skupine proizvodov ali storitev seNice, ki vsebujejo druge specifikacije seNice v smislu pričakovanega časa prenosa. Določa sklop zahtev za zasnovo kakovosti sistema merjenja seNice za masovno pošto, vključno z izbiro in razpošiljanjem preskusnih pošiljk, ki jih pošiljajo in sprejemajo izbrani člani. Zasnova vzorca preskusnih pošiljk podaja specifikacije za pošto, ki je reprezentativna za realne toke pošte. Ta evropski standard se nanaša na merjenje storitev seNice, ki so na voljo podjetjem, ki imajo v pisarnah sprejemne točke ali svojo pošto oddajo poštnim operaterjem seNice. Če kot poštni operater deluje tretji zastopnik, mora v meritev biti vključen tudi čas, v katerem zastopnik prejme pošto. Kjer zastopnik deluje kot pošiljatelj, se čas meritve šteje od trenutka, ko pošto prejme poštni operater. Iz tehničnih razlogov ta evropski standard v vseh delih morda ni primeren za merjenje zelo majhnih količin pošte in za operaterje z omejeno pokritostjo. Ne uporablja se za merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve posameznih pošiljk, ki zahtevajo drugačne sisteme merjenja. Evropski standard EN 13850 je bil razvit za posamične pošiljke prednostne pošte, standard EN 14508 pa za posamične pošiljke neprednostne pošte. Ta evropski standard vključuje specifikacije za nadzor kakovosti in nadzor sistema za merjenje. V določenih okoliščinah ta evropski standard omogoča izbiro med alternativami ali odstopanji, ki so predmet odobritve upravnega organa, ki izdaja predpise. Ta odobritev je potrebna le, če je proizvod ali seNice v okviru univerzalne obveznosti seNice.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TP CEN/TR 15369:2007 - Poštne storitve - Kakovost storitve - Vodilo za uvajanje EN 14534, Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za masovno pošto 08-Jun-2022
Revidiran SIST EN 14534:2004+A1:2007 - Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za masovno pošto 01-Sep-2014
Revidiran SIST-TP CEN/TR 15369:2007 - Poštne storitve - Kakovost storitve - Vodilo za uvajanje EN 14534, Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za masovno pošto 16-Mar-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi