SIST EN 16039:2012

Oznaka standarda: SIST EN 16039:2012
Koda projekta: 00230254
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes
Naslov (slovenski): Kakovost vode - Navodilo za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti jezer
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16039:2012 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAV - Kakovost vode
ICS: 13.060.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-02
Referenčna oznaka: EN 16039:2011
Področje projekta (angleško): This document is applicable to standing waters with surface areas greater than 1 ha (0,01 km2) and maximum depths (at mean water level) greater than 1 m. All types of permanent standing waters, including natural and artificial (thus including reservoirs), fresh water and brackish, except for those systems regularly connect to the sea, are included in this European Standard, though canals are excluded. Based on these criteria it can be estimated that there are at least 500 000 natural lakes across Europe, most of which are located in the glaciarised landscapes in northern and western provinces and in Scandinavia. Lakeland districts also occur locally in areas such as the Danubian and Hungarian plains and around the Alps. Elsewhere naturally occurring lakes are relatively sparse and in such areas reservoirs are the most common type of standing water. a) defines the key term of hydromorphology and related terms relating to the physical characteristics of lakes and their hydrological regimes; b) details essential features and processes of lakes that should be characterised as part of a hydromorphological survey and thus to determine the hydromorphological condition of a lake; c) identifies and defines the key pressures impacting on European lakes; d) provides guidance on strategies for collecting hydromorphological data depending on resources available and the anticipated use of the assessment. A hierarchy of approaches is recognised spanning from the ‘overview method’ utilising existing databases, maps and remote sensing data through to recognised field-based survey techniques such as Lake Habitat Survey (LHS); e) offers assistance in interpreting the data; f) establishes guidance on data quality assurance issues. This European Standard is designed to a) support environmental and conservation agencies meet the monitoring requirements of the WFD (Article 8, Annex II and Annex V);
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za jezera, tj. vodna telesa v enem ali več bazenih s površino, večjo od 1 ha (0,01 km2), ki so globlja (pri povprečnem nivoju vode) od 1 m. V ta evropski standard so vključene vse vrste stalnih jezer, vključno z naravnimi, spremenjenimi in umetnimi, sladkovodnimi in polslanimi, razen sistemov, ki so trajno povezani z morjem. Kanali so izključeni. Na podlagi teh meril je v Evropi najmanj 500 000 naravnih jezer, večinoma v ledeniških predelih severnih in zahodnih pokrajin ter v Skandinaviji. Jezerska območja se pojavljajo tudi lokalno, na primer v Donavski nižini in v bližini Alp. Drugod so naravna jezera precej redka, bolj pogosta pa so zajezitvena ali premogovniška jezera. Ta evropski standard je namenjen za: a) podporo okoljskim agencijam in agencijam za ohranjanje narave pri izpolnjevanju zahtev za spremljanje iz okvirne direktive o vodah (člen 8, Priloga II in Priloga V); b) pripravo ustreznih podatkovnih nizov za spremljanje območij Natura 2000, določenih na podlagi direktive o habitatih in direktive o pticah, in poročanje o teh območjih; c) zagotavljanje informacij za podporo drugih okoljskih zahtev za poročanje (npr. na področju biotske raznovrstnosti ali ocene vplivov na okolje); d) podporo pobudam za upravljanje in obnovo jezer. Ta evropski standard: e) opredeljuje ključni pojem »hidromorfologija« in druge pojme, povezane z fizikalnimi značilnostmi jezer in njihovih hidroloških režimov; f) podrobno opisuje bistvene značilnosti jezer in procese v njih, ki naj bi bili opisani kot del hidromorfološke raziskave in za določitev hidormorfološkega stanja jezera; g) prepoznava in opredeljuje ključne dejavnike, ki vplivajo na evropska jezera; h) podaja napotke o strategijah za zbiranje hidromorfoloških podatkov glede na razpoložljive vire in pričakovano uporabo ocene; hierarhija pristopov je priznana od »metode pregleda« in uporablja obstoječe podatkovne baze, zemljevide in podatke iz oddaljenega zaznavanja do priznanih terenskih tehnik za raziskave, kot je raziskava jezerskega habitata (LHS); i) ponuja navodila za predstavitev podatkov; j) vzpostavlja navodila za vprašanja na področju zagotavljanja kakovosti podatkov. Ta evropski standard ne obravnava bioloških ocen v jezerih, kot je ocena prisotnosti ali odsotnosti posameznih vrst ali ocena sestave združb, in si ne prizadeva za povezavo posameznih hidromorfoloških značilnosti z ustreznimi življenjskimi združbami ali za oblikovanje klasifikacije na podlagi takih povezav. Vendar velja v primerih, ko rastline ali drugi organizmi tvorijo znatne strukturne elemente habitata (npr. postopen prehod iz obrežne na litoralno vegetacijo). V zvezi z okvirno direktivo o vodah hidromorfološko stanje jezera na razred stanja vpliva samo pri zelo dobrem ekološkem stanju (HES). Hidromorfološki pogoji za dobro in zmerno stanje niso opredeljeni, vendar zadostujejo za podporo bioloških elementov.

Najbolje prodajani standardi