SIST EN 16309:2014+A1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16309:2014+A1:2015
Koda projekta: 00350026
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje družbenih lastnosti stavb - Metodologija računanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16309:2014+A1:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov
ICS: 13.020.20 91.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-01
Referenčna oznaka: EN 16309:2014+A1:2014
Področje projekta (angleško): This European Standard is one part of a suite of European Standards. The standard provides the specific methods and requirements for the assessment of social performance of a building while taking into account the building’s functionality and technical characteristics. This European Standard applies to all types of buildings, both new and existing. In this first version of the standard, the social dimension of sustainability concentrates on the assessment of aspects and impacts for the use stage of a building expressed using the following social performance categories (from EN 15643 3): - accessibility; - adaptability; - health and comfort; - impacts on the neighbourhood; - maintenance; - safety and security. NOTE 1 Only impacts and aspects of the above social performance categories are deemed to have an agreed basis for European standardization at this time. Two of the social performance categories included in EN 15643–3 (sourcing of materials and services and stakeholder involvement) are not deemed to be ready for standardization at this time and will be considered for inclusion in future versions of this standard (see informative Annex C). This standard does not set the rules for how building assessment schemes may provide valuation methods. Nor does it prescribe levels, classes or benchmarks of performance. Valuation methods, levels, classes or benchmarks may be prescribed in the requirements for environmental, social and economic performance in the client’s brief, building regulations, national standards, national codes of practice, building assessment and certification schemes, etc. NOTE 2 Where National building regulations give minimum requirements and reference to assessment methods on these aspects, the social performance determined by assessment according to this standard can be used to determine the degree to which the building goes beyond the regulatory/legal requirements. The corporate social responsibility (CSR) of organizations is not covered by this standard. The standard gives requirements for: - the description of the object of assessment; - the system boundary that applies at the building level; - the list of indicators and procedures for the application of these indicators; - the presentation of the results in reporting and communication; - the data necessary for the application of the standard, and - verification.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard je del niza evropskih standardov. Standard zagotavlja posebne metode in zahteve za ocenjevanje družbenih lastnosti stavbe, pri čemer upošteva funkcionalnost stavbe in tehnične značilnosti. Ta evropski standard velja za vse vrste zgradb, tako novih kot že obstoječih. V tej prvi različici standarda se družbena dimenzija trajnosti osredotoča na ocenjevanje vidikov in vplivov pri uporabi stavbe, ki so izraženi z uporabo naslednjih kategorij družbenih lastnosti (iz EN 15643 3): – dostopnost; – prilagodljivost; – zdravje in udobje; – vpliv na sosesko; – vzdrževanje; – varnost in zaščita. OPOMBA 1 Trenutno se samo vplivi in vidiki zgornjih kategorij družbenih lastnosti štejejo kot dogovorjeno osnovo za evropsko standardizacijo. Dve kategoriji družbenih lastnosti v standardu EN 15643–3 (iskanje materialov in storitev ter vpletenost zainteresiranih) trenutno nista pripravljeni na standardizacijo in bosta vključeni v prihodnjih različicah tega standarda (glej informativni dodatek C). Ta standard ne določa pravil za to, kako lahko programi ocenjevanja stavb zagotavljajo metode vrednotenja. Prav tako ne določa ravni, razredov ali meril učinkovitosti. Metode vrednotenja, ravni, razrede ali merila lahko določajo zahteve za okoljsko, družbeno in gospodarsko učinkovitost v izjavi stranke, gradbeni predpisi, nacionalni standardi, nacionalni kodeksi ravnanja, sistemi ocenjevanja stavb in certificiranja itd. OPOMBA 2 Kjer nacionalni gradbeni predpisi podajajo minimalne zahteve in reference za metode ocenjevanja teh vidikov, se lahko družbeno lastnost, določeno z ocenjevanjem v skladu s tem standardom, uporabi za določanje stopnje, do katere stavba presega regulatorne in zakonske zahteve. Ta standard ne zajema družbene odgovornosti podjetij v organizacijah. Standard določa zahteve za: – opis predmeta ocene; – mejo sistema, ki velja za raven stavbe; – seznam indikatorjev in postopkov za uporabo teh indikatorjev; – predstavitev rezultatov v poročanju in komuniciranju; – podatke, potrebne za uporabo standarda, in – preverjanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 16309:2014/kFprA1:2014 - Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje družbenih lastnosti stavb - Metodologija računanja 01-jan-2015
Konsolidira SIST EN 16309:2014 - Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje družbenih lastnosti stavb - Metodologija računanja 01-jan-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi