SIST EN ISO 14414:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14414:2019
Koda projekta: 00197093
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Pump system energy assessment (ISO/ASME 14414:2019)
Naslov (slovenski): Energetska ocena črpalk (ISO/ASME 14414:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14414:2019 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 23.080 27.015
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN ISO 14414:2019
Področje projekta (angleško): This document sets the requirements for conducting and reporting the results of a pumping system energy assessment (hereafter referenced as “assessment”) that considers the entire pumping system, from energy inputs to the work performed as the result of these inputs. The objective of a pumping system energy assessment is to determine the current energy consumption of an existing system and identify ways to improve system efficiency. These requirements consist of — organizing and conducting an assessment, — analysing the data from the assessment, and — reporting and documenting assessment findings. This document is designed to be applied, to open and closed loop pumping systems typically used at industrial, institutional, commercial, and municipal facilities, when requested. This document is focused on assessing electrically-driven pumping systems, which are dominant in most facilities, but is also applicable with other types of drivers, such as steam turbines and engines. The document does not a) specify how to design a pumping system, b) give detailed qualifications and expertise required of the person using the International Standard although provides a list of body of knowledge in Annex C, c) address the training or certification of persons, d) specify how to implement the recommendations developed during the assessment, but does include requirements for an action plan, e) specify how to measure and validate the energy savings that result from implementing assessment recommendations, f) specify how to make measurements and how to calibrate test equipment used during the assessment, g) specify how to estimate the implementation cost or conduct financial analysis for recommendations developed during the assessment, h) specify specific steps required for safe operation of equipment during the assessment. The facility personnel in charge of normal operation of the equipment are responsible for ensuring that it is operated safely during the data collection phase of the assessment, i) address issues of intellectual property, security, confidentiality, and safety.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za izvajanje in poročanje o rezultatih energetske ocene črpalk (v nadaljevanju »ocena«), ki upošteva celotno črpalko, od vhodne energije do opravljenih del zaradi vhodne energije. Cilj energetske ocene črpalk je določiti trenutno porabo energije obstoječega sistema in prepoznati načine za izboljšanje učinkovitosti sistema. Med te zahteve spadajo: – priprava in izvajanje ocene, – analiza podatkov iz ocene ter – poročanje o ugotovitvah v sklopu ocene in njihovo dokumentiranje. Ta dokument je zasnovan za uporabo pri črpalkah z odprto ali zaprto zanko, ki se običajno uporabljajo v industrijskih, institucionalnih, poslovnih in občinskih objektih, kadar je potrebno. Ta dokument se osredotoča na oceno črpalk z električnim pogonom, ki prevladujejo v večini objektov, vendar pa se uporablja tudi za druge vrste pogonov, kot so parne turbine in motorji. Dokument ne: a) določa postopkov za načrtovanje črpalke, b) podaja podrobnih kvalifikacij in strokovnega znanja osebe, ki uporablja mednarodni standard, čeprav podaja seznam zbirke znanja v dodatku C, c) obravnava usposabljanja ali potrjevanja oseb, d) določa postopkov za uvajanje priporočil, pripravljenih med ocenjevanjem, vendar pa vključuje zahteve za plan ukrepov, e) določa postopkov za merjenje in potrditev prihrankov energije zaradi uvajanja priporočil ocene, f) določa postopkov za merjenje in umerjanje preskuševalne opreme, ki se uporablja med ocenjevanjem, g) določa postopkov za oceno stroškov uvajanja ali izvedbo finančne analize za priporočila, pripravljena med ocenjevanjem, h) določa posebnih korakov, potrebnih za varno delovanje opreme med ocenjevanjem. Osebje objekta, ki je zadolženo za normalno delovanje opreme, mora zagotavljati varno obratovanje v fazi zbiranja podatkov med ocenjevanjem, i) obravnava vprašanj v zvezi z intelektualno lastnino, varnostjo, zaupnostjo in zaščito.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14414:2015/A1:2016 - Energetska ocena črpalk - Dopolnilo A1 (ISO 14414:2015/Amd 1:2016) 06-Mar-2019
Nadomešča SIST EN ISO 14414:2015 - Energetska ocena črpalk (ISO/ASME 14414:2015) 06-Mar-2019
Nadomešča SIST EN ISO 14414:2015 - Energetska ocena črpalk (ISO/ASME 14414:2015) 08-Jun-2022
Revidiran SIST EN ISO 14414:2015/A1:2016 - Energetska ocena črpalk - Dopolnilo A1 (ISO 14414:2015/Amd 1:2016) 07-Sep-2016
Revidiran SIST EN ISO 14414:2015 - Energetska ocena črpalk (ISO/ASME 14414:2015) 07-Sep-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi