SIST EN 62656-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 62656-1:2015
Koda projekta: 23739
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcels (IEC 62656-1:2014)
Naslov (slovenski): Register ontologije standardiziranih izdelkov in prenos prek razpredelnic - 1. del: Logična struktura za podatkovne pakete (IEC 62656-1:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62656-1:2015 angleški jezik Active SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EDO - Elektrotehniška dokumentacija
ICS: 01.040.01 01.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-05
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62656 specifies the logical structure for a set of spreadsheets, used as “data parcels”, to define, transfer and register product ontologies. Such ontology descriptions in other literatures or disciplines are sometimes called “reference dictionaries”. Thus the logical data structure described in this standard is named “Parcellized Ontology Model” or “POM” for short, and each vehicle of transport of the model is called a “parcel”, and may be used for definition, transfer, and registering of a reference dictionary as a collection of metadata, or for similar purposes for instances belonging to a certain class of the reference dictionary. Moreover, this ontology model allows for modelling or modifying an ontology model per se as a set of instance data, thus it enables an ontology model to evolve over time. This part of IEC 62656 also includes a standard mapping between the meta-data of dictionary parcels in the spreadsheet format conforming to this standard and the meta-data represented in IEC 61360-2 compliant EXPRESS model for dictionary exchange. It is assumed that a tool supporting this part of IEC 62656 may read and write a set of spreadsheet data whose semantics and syntax are defined in this part of standard, where the physical file structure of the spreadsheets may be based on the CSV (Comma Separated Values) format, typically used in a commercial spreadsheet application, or any other tabular formats including XML schema compatible or convertible to the CSV format. The spreadsheet interface structure defined in this part of IEC 62656 contains the following: – Definition and specification of the logical structure and layout of the spreadsheet interface for definition, transfer, and registering of a reference dictionary; – Definition and specification of library instance data belonging to a class of a reference dictionary described by a set of spreadsheets conformant to this part of IEC 62656; – Definition and specification of the meta dictionary that enables the definition and transfer of a reference dictionary as a set of instance data conforming to the meta dictionary; – Definition and specification of the meta-model as data that enables the definition and transfer of a reference dictionary as a set of instance data conforming to the meta-metadictionary – Specification of the mapping between the dictionary data expressed in the spreadsheet format and the EXPRESS model specified by IEC 61360-2/ISO 13584-42 (with some elements of ISO 13584-25); – Description of the basic semantic mapping between the dictionary data expressed in the spreadsheet formats defined in this part of IEC 62656 and that of DIN 4002. The following items are outside the scope of this part of IEC 62656: – Explanation of the CSV format per se, used in spreadsheet applications; – Presentation of the data parcels conformant to this part of IEC 62656, such as colouring and sizing of the spreadsheets; – Specification of the dictionary EXPRESS model conformant to IEC 61360 or ISO 13584 series of standards; – Normative definition of the mappings between an IEC 61360-ISO 13584 compliant dictionary and another that is based upon a standard other than IEC 61360-ISO 13584; – Specification of the maintenance procedure of this part of IEC 62656. This standard is closely related with ISO 13584-35, and developed as a superset or generalisation of the latter. A major difference with the ISO 13584-35 is that this IEC standard enables updates and evolutions in a meta dictionary consisting of meta classes, by which the changes and evolution of an ontology model is realised as an update and modification of the meta dictionary, just by updates and modifications of the instances of the meta-meta dictionary. With this capability, mapping and interfacing with other ontology standards are also facilitated.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62656 določa logično strukturo za nabor razpredelnic, ki se uporabljajo kot »podatkovni paketi«, za določitev, prenos in registracijo ontologij izdelkov. Tovrstni ontološki opisi so v drugih gradivih ali strokah včasih imenovani »referenčni slovarji«. Zaradi tega se logična podatkovna struktura, opisana v tem standardu, imenuje »parcelizirani ontološki model« ali krajše »POM«, vsak transportni nosilec modela pa se imenuje »paket« in se lahko uporablja za določitev, prenos ter registracijo referenčnega slovarja v obliki zbirke metapodatkov ali za podobne namene za primerke, ki pripadajo določenemu razredu referenčnega slovarja. Ta ontološki model poleg tega omogoča modeliranje ali spreminjanje samega ontološkega modela kot nabora podatkov primerka, s čimer omogoča dolgoročni razvoj ontološkega modela. Ta del standarda IEC 62656 vključuje tudi standardno preslikavo med metapodatki paketov slovarja v obliki razpredelnic v skladu s tem standardom in metapodatki, predstavljenimi v skladnem modelu EXPRESS standarda IEC 61360-2 za izmenjavo slovarjev. Predpostavlja se, da orodje, ki podpira ta del standarda IEC 62656, lahko bere in zapisuje nize podatkov razpredelnic, ki jih semantično in sintaktično opredeljuje ta del standarda, pri čemer lahko fizična datotečna struktura razpredelnic temelji na obliki CSV (z vejico ločene vrednosti), ki se običajno uporablja v komercialno dostopnih programih z razpredelnicami, ali kateri koli drugi obliki tabele, vključno s shemo XML, ki je združljiva z obliko CSV oz. jo je mogoče vanjo pretvoriti. V strukturo vmesnika razpredelnic, določeno v tem delu standarda IEC 62656, je vključeno naslednje: – definicija in specifikacija logične strukture in postavitve vmesnika razpredelnic za določitev, prenos in registracijo referenčnega slovarja; – definicija in specifikacija podatkov primerka knjižnice, ki pripadajo razredu referenčnega slovarja, ki ga opredeljuje nabor razpredelnic v skladu s tem delom standarda IEC 62656; – definicija in specifikacija metaslovarja, ki omogoča določitev in prenos referenčnega slovarja v obliki podatkov primerka v skladu z metaslovarjem; – definicija in specifikacija metamodela kot podatkov, ki omogočajo določitev in prenos referenčnega slovarja v obliki podatkov primerka v skladu z meta-metaslovarjem; – specifikacija preslikave med podatki slovarja, podanimi v obliki razpredelnice, in modelom EXPRESS, ki ga določa IEC 61360-2/ISO 13584-42 (z nekaterimi elementi standarda ISO 13584-25); – opis osnovne semantične preslikave med podatki slovarja, podanimi v obliki razpredelnice v skladu z definicijo v tem delu standarda IEC 62656 in v standardu DIN 4002. Naslednji elementi ne spadajo na področje uporabe tega dela standarda ISO 62656: – razlaga same oblike CSV, ki se uporablja v programih z razpredelnicami; – predstavitev podatkovnih paketov v skladu s tem delom standarda ISO 62656 v obliki barvnega označevanja ali spreminjanja velikosti razpredelnic; – specifikacija slovarskega modela EXPRESS v skladu s skupino standardov IEC 61360 ali ISO 13584; – normativna opredelitev preslikav med slovarjem, združljivim s standardom IEC 61360/ISO 13584, in drugim slovarjem, osnovanim na podlagi standarda, ki ni IEC 61360/ISO 13584; – specifikacija postopka vzdrževanja tega dela standarda IEC 62656. Ta standard je tesno povezan s standardom ISO 13584-35 in zasnovan kot nadnabor ali generalizacija slednjega. Ta standard IEC se od standarda ISO 13584-35 razlikuje predvsem v tem, da omogoča posodobitve in razvojne spremembe v metaslovarju, sestavljenem iz metarazredov, pri čemer se spremembe in razvoj ontološkega modela izvršijo kot posodobitev ter sprememba metaslovarja zgolj s posodobitvami in spremembami primerkov meta-metaslovarja. Ta zmožnost omogoča tudi lažje preslikave in vzajemno uporabo z drugimi ontološkimi standardi.

Najbolje prodajani standardi