SIST EN 62616:2010

Oznaka standarda: SIST EN 62616:2010
Koda projekta: 22198
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Bridge navigational watch alarm system (BNWAS) - Performance requirements, methods of testing and required test results (IEC 62616:2010)
Naslov (slovenski): Pomorska navigacija ter radiokomunikacijska oprema in sistemi - Opazovalni alarmni sistem za navigacijo na mostu - Tehnične lastnosti, preskusne metode in pričakovani rezultati preskušanja (IEC 62616:2010))
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62616:2010 angleški jezik Active SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 47.020.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the minimum performance requirements, technical characteristics and methods of testing, and required test results, for a bridge navigational watch alarm system (BNWAS) as required by Chapter V of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), as amended. It takes account of the general requirements given in IMO resolution A.694(17) and is associated with IEC 60945. When a requirement in this International Standard is different from IEC 60945, the requirement in this standard takes precedence. This standard incorporates the parts of the performance standards included in IMO resolution MSC.128(75). NOTE 1 All text of this standard, whose wording is identical to that of IMO resolution MSC.128(75), is printed in italics, and the resolution and associated performance standard paragraph numbers are indicated in brackets. (128/A1) The purpose of a bridge navigational watch alarm system (BNWAS) is to monitor bridge activity and detect operator disability which could lead to marine accidents. The system monitors the awareness of the Officer of the Watch (OOW) and automatically alerts the Master or another qualified OOW if for any reason the OOW becomes incapable of performing the OOW's duties. This purpose is achieved by a series of indications and alarms to alert first the OOW and, if he is not responding, then to alert the Master or another qualified OOW. Additionally, the BNWAS may provide the OOW with a means of calling for immediate assistance, if required. The BNWAS should be operational whenever the ship is underway at sea (SOLAS V/19.2.2.3). NOTE 2 BNWAS may not, in practice, be realised as a stand alone equipment. It may be integrated in other equipment such as radar, ECDIS, etc.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa minimalne zahteve za delovanje, tehnične lastnosti in metode preskušanja ter zahtevane rezultate preskusa za opazovalni alarmni sistem za navigacijo na mostu (BNWAS), kot zahteva poglavje V Mednarodne konvencije o varnosti človeškega življenja na morju (SOLAS), kakor je spremenjena. Upošteva Resolucijo IMO A.694(17) in se povezuje z IEC 60945. Kadar se zahteva v tem mednarodnem standardu razlikuje od IEC 60945, ima prednost zahteva v tem standardu. Ta standard vključuje dele standardov o delovanju, ki so vključeni v Resolucijo IMO MSC.128(75). OPOMBA 1: Celotno besedilo tega standarda, ki je enako besedilu iz Resolucije IMO MSC.246(75), je tiskano poševno, v oklepajih pa so navedene številke odstavkov Resolucije in povezanih obratovalnih standardov. (128/A1) Namen opazovalnega alarmnega sistema za navigacijo na mostu (BNWAS) je spremljanje dejavnosti na mostu in zaznavanje nezmožnosti operaterja, kar bi lahko vodilo do nesreče na morju. Sistem spremlja zaznavanje častnika straže (OOW) in avtomatsko obvesti kapitana ali drugega usposobljenega častnika straže, če iz kakršnega koli razloga OOW postane nezmožen za opravljanje svojih dolžnosti. Ta namen se doseže z zaporedjem znakov in alarmov za opozarjanje najprej častnika straže, če pa se ne odzove, sledi opozarjanje kapitana ali drugega usposobljenega častnika straže. Poleg tega lahko BNWAS častnika straže po potrebi opremi s sredstvom za klic na pomoč. BNWAS mora delovati vedno, kadar je ladja na poti na morju (SOLAS V/19.2.2.3). OPOMBA 2: BNWAS v praksi ne more biti samostojna oprema. Lahko se vgradi v drugo opremo, na primer radar, ECDIS itd.

Najbolje prodajani standardi