SIST EN 746-3:2022

Oznaka standarda: SIST EN 746-3:2022
Koda projekta: 00186037
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases
Naslov (slovenski): Industrijska termoprocesna oprema - 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 746-3:2022 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.180.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-03
Referenčna oznaka: EN 746-3:2021
Področje projekta (angleško): This part of EN 746 series specifies safety requirements for generation and use of protective and reactive atmosphere gases that are part of industrial thermo-processing equipment (TPE). NOTE The general safety requirements common to TPE are provided in EN 746 1 (see Introduction). This part of EN 746 series deals with significant hazards, hazardous situations and events relevant to the generation and use of protective and reactive atmosphere gases created by thermochemical reactions and their use in TPE that are part of TPE as listed in Clause 4 and Clause 5, when used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer. This part of EN 746 series covers - pipework downstream of and including the manual isolating valve, - equipment for the generation of atmosphere gases, - additional equipment for the use of atmosphere gases in TPE, - safety devices, and - functional requirements for safety related control system for the generation and use of protective and reactive atmosphere gases. It applies to the supply of atmosphere gas, source gas, inert gas and process liquids to TPE and their removal from TPE, confined to equipment integrated in the TPE. This part of EN 746 series also details the anticipated significant hazards associated with atmosphere gas systems and their use in TPE and specifies the appropriate preventative measures for the reduction or elimination of these hazards. The pressure hazard of the piping and components covered by this standard is within the maximum pressure/size relationship of group I as described in Annex C. This part of EN 746 series - specifies the requirements to be met to ensure the safety of persons and property during installation, commissioning, start up, operation, shutdown and maintenance, - does not cover the relevant risks involved in the flue gas ducting system when it is not considered a part of TPE, - is not applicable to utility supply upstream of the TPE main disconnects, - does not apply to TPE for semi-conductor devices, - does not apply to TPE with atmosphere, such as air and flue gas from an over stoichiometric combustion, - does not cover the decommissioning of the TPE, - does not cover vacuum furnaces, - does not deal with the hazard of noise which is covered in EN 746-1:2019, - is not applicable to generation and use of atmosphere gas in TPE and associated plant which is manufactured before the date of its publication, and - gives the necessary requirements for the information for use. A TPE designed according to this part of EN 746 series does not create any potentially explosive atmosphere in the area around the TPE and is not designed to be located in an area with a potentially explosive or hazardous atmosphere. A table of typical protective and reactive gases is given in Annex B.
Področje projekta (slovensko): Ta del skupine standardov EN 746 določa varnostne zahteve za proizvodnjo in uporabo zaščitnih in reaktivnih atmosferskih plinov, ki so del industrijske opreme za termoprocesiranje (TPE). OPOMBA: Splošne varnostne zahteve, ki so skupne za opremo za termoprocesiranje, so navedene v standardu EN 746 1 (glej Uvod). Ta del skupine standardov EN 746 obravnava večje nevarnosti, nevarne situacije in dogodke v povezavi s pridobivanjem ter uporabo zaščitnih in reaktivnih atmosferskih plinov, ki nastanejo pri termokemičnih reakcijah (in njihovo uporabo v opremi za termoprocesiranje) in so del te opreme, kot je navedeno v točkah 4 in 5, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec. Ta del skupine standardov EN 746 zajema: – cevovod za ročnim zapornim ventilom in vključno z njim, – opremo za pridobivanje atmosferskih plinov, – dodatno opremo za uporabo atmosferskih plinov pri termoprocesiranju, – varnostne naprave in – funkcionalne zahteve za varnostni nadzorni sistem pri pridobivanju ter uporabi zaščitnih in reaktivnih atmosferskih plinov. Uporablja se za dobavo atmosferskega plina, izhodnega plina, inertnega plina in procesnih tekočin v opremo za termoprocesiranje oziroma iz nje, omejenega na opremo, vgrajeno v opremo za termoprocesiranje. Ta del skupine standardov EN 746 podrobno opisuje tudi pričakovane večje nevarnosti, povezane s sistemi atmosferskih plinov in njihovo uporabo v opremi za termoprocesiranje, ter določa ustrezne preventivne ukrepe za zmanjšanje ali odpravo teh nevarnosti. Nevarnost tlaka v ceveh in komponentah, ki jih zajema ta standard, je znotraj razmerja največjega tlaka/velikosti skupine I, kot je opisano v dodatku C. Ta del skupine standardov EN 746: – določa zahteve, ki jih je treba izpolniti za zagotovitev varnosti oseb in premoženja med montažo, pripravo, zagonom, delovanjem, zaustavitvijo in vzdrževanjem, – ne zajema ustreznih tveganj, povezanih s sistemom kanalov za dimne pline, če niso del opreme za termoprocesiranje, – se ne uporablja za oskrbo z napajanjem pred glavnim električnim stikalom opreme za termoprocesiranje, – se ne uporablja za opremo za termoprocesiranje za polprevodniške naprave, – se ne uporablja za opremo za termoprocesiranje z atmosfero, kot sta zrak in dimni plini zaradi prekomerno stehiometričnega zgorevanja, – ne zajema razgradnje opreme za termoprocesiranje, – ne zajema vakuumskih peči, – ne obravnava nevarnosti hrupa, ki je zajet v standardu EN 746-1:2019, – se ne uporablja za pridobivanje in uporabo atmosferskega plina v opremi za termoprocesiranje ter povezanih obratih, izdelanih pred datumom objave standarda, in – podaja potrebne zahteve za informacije za uporabo. Oprema za termoprocesiranje, zasnovana v skladu s tem delom skupine standardov EN 746, ne ustvarja potencialno eksplozivne atmosfere v okolici te opreme, in ni zasnovana tako, da bi jo bilo mogoče namestiti v območju s potencialno eksplozivno ali nevarno atmosfero. Preglednica tipičnih zaščitnih in reaktivnih plinov je podana v dodatku B.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 746-3:2000+A1:2009 - Industrijska termoprocesna oprema - 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov 22-Dec-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi