SIST ISO 16175-3:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 16175-3:2013
Koda projekta: 055792
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Načela in funkcionalne zahteve za zapise v okoljih elektronske pisarne - 3. del: Smernice in funkcionalne zahteve za zapise v poslovnih sistemih
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 16175-3:2013 angleški jezik Active SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): This document will help organisations to ensure that evidence (records) of business activities transacted through business systems are appropriately identified and managed. Specifically, it will assist organisations to: - understand processes and requirements for identifying and managing records in business systems; - develop requirements for functionality for records to be included in a design specification when building, upgrading or purchasing business system software; - evaluate the records management capability of proposed customised or commercial off-the-shelf business system software; and - review the functionality for records or assess compliance of existing business systems. It does not provide a complete specification but rather outlines a number of key records management requirements, with recommended levels of obligation, which can be used as a starting point for further development. As outlined in the document, organisations will still need to assess, amend and select their requirements based on their business, technical and jurisdictional environments and constraints. This Module only addresses records management requirements and does not include general system management. Design requirements such as usability, reporting, searching, system administration and performance are beyond the scope of this document. It also assumes a level of knowledge about developing design specifications, procurement and evaluation processes, therefore these related issues are not covered in any detail. Requirements for the long-term preservation of digital records are not explicitly covered within this document. However, the inclusion of requirements for export supports preservation by allowing the export of records to a system that is capable of long-term preservation activities, or for the ongoing migration of records into new systems. While the guidance presented in this Module should be applicable to records management in highly integrated software environments based on service-oriented architectures, such scenarios are not explicitly addressed. Similar principles and processes will apply in such environments, but additional analysis will be required to determine what processes and data constitute, across multiple systems, the required evidence or record of any particular transaction. Use of the term 'system' in this document refers to a computer or IT system. This is in contrast to the records management understanding of the term that encompasses the broader aspects of people, policies, procedures and practices. Organisations will need to consider these wider aspects, and to ensure that fundamental records management supporting tools such as disposition authorities,2 information security classifications and a records culture are in place, in order to ensure records from business systems can be appropriately managed.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument bo organizacijam pomagal zagotoviti, da ustrezno identificirajo dokaze (zapise) poslovnih dejavnosti, ki so bile opravljene prek poslovnega sistema, in da z njimi ustrezno upravljajo. Natančneje, organizacijam bo pomagal: – razumeti postopke in zahteve za identifikacijo zapisov in upravljanje z njimi v poslovnih sistemih; – razviti zahteve za vključevanje funkcionalnosti zapisov v specifikacije zasnove pri oblikovanju, nadgradnji ali nakupu programske opreme za poslovne sisteme; – vrednotiti zmogljivost upravljanja z zapisi predlagane prilagojene ali nabavljene komercialne programske opreme za poslovne sisteme; in – pregledati funkcionalnost za zapise ali oceniti skladnost obstoječih poslovnih sistemov. Ne zagotavlja celotne specifikacije, ampak okvirno določa številne ključne zahteve za upravljanje z zapisi skupaj s priporočeno stopnjo obveznosti, ki se lahko uporabi kot izhodišče za nadaljnji razvoj. Kot je navedeno v dokumentu, bodo organizacije še vedno morale oceniti, popraviti in izbrati svoje zahteve glede na svoje poslovno, tehnično in sodno okolje ter omejitve. Ta modul se nanaša samo na zahteve za upravljanje z zapisi in ne vključuje splošnega upravljanja s sistemom. Zahteve zasnove, kot so uporabnost, poročanje, iskanje, skrbništvo sistema in zmogljivost, v tem dokumentu niso obravnavane. Prav tako predvideva dobro znanje o razvoju specifikacij zasnove ter postopkih nabave in vrednotenja, zato teh vprašanj ta del podrobno ne zajema. Zahteve za dolgotrajno shranjevanje digitalnih zapisov izrecno niso obravnavane v tem dokumentu. Vendar pa vključitev zahtev za izvoz podpira shranjevanje, saj omogoča izvoz zapisov v sistem, ki omogoča dolgotrajno shranjevanje, ali nenehno migracijo zapisov v nove sisteme. Čeprav se navodila v tem modulu uporabljajo za upravljanje z zapisi v programskih okoljih z visoko stopnjo integracije, ki temeljijo na v storitve usmerjenih arhitekturah, pa taki scenariji niso izrecno obravnavani. V takih okoljih sicer veljajo podobna načela in postopki, vendar je potrebna dodatna analiza, da se določi, kateri postopki in podatki v več sistemih predstavljajo zahtevane dokaze ali zapise o kateri koli posebni transakciji. Uporaba izraza »sistem« se v tem dokumentu nanaša na računalnik ali na sistem IT. To je v nasprotju z razumevanjem izraza pri upravljanju z zapisi, ki vključuje širši vidik ljudi, politik, postopkov in praks. Organizacije bodo morale upoštevati te širše vidike, da zagotovijo obstoj osnovnih podpornih orodij za upravljanje zapisov, kot so organi za odstranjevanje zapisov, klasifikacije informacijske varnosti in kultura zbiranja zapisov, da zagotovijo ustrezno upravljanje z dokumenti iz poslovnih sistemov.

Najbolje prodajani standardi