SIST EN ISO 683-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 683-1:2018
Koda projekta: EC105081
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 1: Non alloy steels for quenching and tempering (ISO 683-1:2016)
Naslov (slovenski): Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 1. del: Nelegirana jekla za poboljšanje (ISO 683-1:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 683-1:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 77.140.10 77.140.20 77.140.45
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN ISO 683-1:2018
Področje projekta (angleško): ISO 683-1:2016 specifies the technical delivery requirements for - semi-finished products, hot formed, e.g. blooms, billets, slabs (see Note 1), - bars (see Note 1), - wire rod, - finished flat products, and - hammer or drop forgings (see Note 1) manufactured from the direct hardening non-alloy steels and the non-alloy flame- and induction-hardening steels listed in Table 3 and supplied in one of the heat-treatment conditions given for the different types of products in Table 1 and in one of the surface conditions given in Table 2. The steels are, in general, intended for the manufacture of quenched and tempered or austempered (see 3.2 and Note 2) and flame- or induction-hardened machine parts (see Tables 9 and 11), but can also be partly used in the normalized condition (see Table 10). The requirements for mechanical properties given in ISO 683-1:2016 are restricted to the sizes given in Tables 9 and 10. NOTE 1 Hammer-forged semi-finished products (blooms, billets, slabs, etc.), seamless rolled rings and hammer-forged bars are, in the following, covered under semi-finished products or bars and not under the term "hammer and drop forgings". NOTE 2 For the purposes of simplification, the term "quenched and tempered" is, unless otherwise indicated, used in the following also for the austempered condition. NOTE 3 For International Standards relating to steels complying with the requirements for the chemical composition in Table 3, however, supplied in other product forms or treatment conditions than given above or intended for special applications, and for other related International Standards, see the Bibliography. NOTE 4 ISO 683-1 :2016 does not apply to bright products and bars and wire rod for cold heading. For such products, see ISO 683‑18 and ISO 4954. In special cases, variations in these technical delivery requirements or additions to them can form the subject of an agreement between the manufacturer and purchaser at the time of enquiry and order (see 5.2 and Annex B). In addition to ISO 683-1:2016, the general technical delivery requirements of ISO 404 are applicable.
Področje projekta (slovensko): ISO 683-1:2016 določa tehnične dobavne zahteve za – vroče oblikovane polizdelke, npr. bloke, palice, plošče (glej opombo 1), – drogove (glej opombo 1), – valjane žice, – končne ploščate izdelke in – izkovke, kovane s padalnimi kladivi (glej opombo 1), izdelane iz nelegiranih jekel z neposrednim utrjanjem ter nelegiranih jekel s plamenskim in induktivnim utrjanjem, navedenih v preglednici 3, ter dobavljenih v enem od stanj toplotne obdelave, podanih za različne vrste izdelkov v preglednici 1, in enem od površinskih stanj, podanih v preglednici 2. Jekla so na splošno namenjena za izdelavo poboljšanih ali bainitno poboljšanih (glej točko 3.2 in opombo 2) ter plamensko in induktivno utrjenih strojnih delov (glej preglednici 9 in 11), a se lahko deloma uporabljajo tudi v standardnem stanju (glej preglednico 10). Zahteve za mehanske lastnosti, podane v standardu ISO 683-1:2016, so omejene na velikosti, podane v preglednicah 9 in 10. OPOMBA 1: S kladivom kovani polizdelki (bloki, palice, plošče itd.), nevarjeni valjani obročki in s kladivom kovani drogovi so v nadaljevanju zajeti pod polizdelki ali drogovi, ne pod izrazom »izkovki, kovani s padalnimi kladivi«. OPOMBA 2: Za namene poenostavitve se izraz »poboljšani«, razen če je navedeno drugače, v nadaljevanju uporablja tudi za stanje bainitnega poboljšanja. OPOMBA 3: Za mednarodne standarde v zvezi z jekli, skladnimi z zahtevami za kemično sestavo v preglednici 3, ki pa so dobavljena v drugih oblikah izdelkov ali stanjih obdelave, kot so podani zgoraj, ali namenjena za posebne aplikacije, in za druge povezane mednarodne standarde glej bibliografijo. OPOMBA 4: ISO 683-1 :2016 se ne uporablja za svetle izdelke in drogove ter valjane žice za hladno nakrčevanje. Za takšne izdelke glej ISO 683‑18 in ISO 4954. V posebnih primerih so lahko različice teh tehničnih dobavnih zahtev ali dodatki k njim predmet sporazuma med proizvajalcem in kupcem v času povpraševanja in naročila (glej točko 5.2 in dodatek B). Poleg standarda ISO 683-1:2016 se uporabljajo tudi splošne tehnične dobavne zahteve standarda ISO 404.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 10083-1:2006 - Jekla za poboljšanje - 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji 27-Jun-2018
Nadomešča SIST EN 10083-1:2006 - Jekla za poboljšanje - 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 10083-2:2006 - Jekla za poboljšanje - 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana jekla 27-Jun-2018
Nadomešča SIST EN 10083-2:2006 - Jekla za poboljšanje - 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana jekla 08-Jun-2022
Revidiran SIST EN 10083-2:2006 - Jekla za poboljšanje - 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana jekla 19-Oct-2016
Revidiran SIST EN 10083-1:2006 - Jekla za poboljšanje - 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji 19-Oct-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi