SIST EN 61162-3:2008

Oznaka standarda: SIST EN 61162-3:2008
Koda projekta: 21491
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces -- Part 3: Serial data instrument network
Naslov (slovenski): Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Digitalni vmesniki - 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki (IEC 61162-3:2008)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61162-3:2008 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 33.060.01 47.020.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
Refer. št. objave: Sporočila 2008-11
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61162 is based upon the NMEA 2000 standard. The NMEA 2000 standard contains the requirements for the minimum implementation of a serial-data communications network to interconnect marine electronic equipment onboard vessels. Equipment designed to this standard will have the ability to share data, including commands and status, with other compatible equipment over a single signalling channel. Data messages are transmitted as a series of data frames, each with robust error check confirmed frame delivery and guaranteed latency times. As the actual data content of a data frame is at best 50 % of the transmitted bits, this standard is primarily intended to support relatively brief data messages, which may be periodic, transmitted as needed, or on-demand by use of query commands. Typical data includes discrete parameters such as position latitude and longitude, GPS status values, steering commands to autopilots, finite parameter lists such as waypoints, and moderately sized blocks of data such as electronic chart database updates. This standard is not necessarily intended to support high-bandwidth applications such as radar, electronic chart or other video data, or other intensive database or file transfer applications. This standard defines all of the pertinent layers of the International Standards Organisation Open Systems Interconnect (ISO/OSI) model, from the application layer to the physical layer, necessary to implement the required IEC 61162-3 network functionality. This standard defines data formats, network protocol, and the minimum physical layer necessary for devices to interface. SOLAS applications shall employ redundant designs (for instance dual networks, redundant network interface circuits) to reduce the impact of single point failures. The NMEA 2000 standard provides the fundamental tools and methods to support redundant equipment, buses and messaging. Specific shipboard installation designs are beyond the scope of this standard, however some guidance is given in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 61162 je osnovan na standardu NMEA 2000. Standard NMEA 2000 vsebuje zahteve za minimalno vgraditev komunikacijskega omrežja z serijskimi podatki, za medsebojno povezavo pomorske elektronske opreme na plovilih. Oprema, načrtovana s tem standardom, bo imela možnost delitve podatkov, vključno z ukazi in statusom, z drugo združljivo opremo skozi enojni signalni kanal. Podatkovna sporočila so oddajana kot serija podatkovnih okvirjev, vsak z časom dobave okvirja z potrjenim robustnim pregledom za napake in časom zagotovljene zakasnitve. Ker je dejanska vsebnost podatkovnega okvirja v najboljšem primeru 50 % oddajanih bitov, je ta standard primarno namenjen za podporo relativno kratkim podatkovnim sporočilom, ki so lahko periodična, oddajana po potrebi ali za uporabo na zahtevo poizvedbe ukazov. Običajno podatki vsebujejo diskretne parametre, kot so položaj geografske širine in dolžine, GPS statusne vrednosti, ukaze krmiljenja do avtopilotov, sezname končnih parametrov kot so smerne točke, in zmerno velike podatkovne bloke kot so nadgradnje baz elektronskih grafov. Ta standard ni nujno namenjen za podporo uporab z visoko pasovno širino, kot so radar, elektronski grafi ali drugi video podatki ali druge intenzivne uporabe baz ali prenosa podatkov. Ta standard določa vse bistvene plasti modela odprtih sistemov medsebojne povezave mednarodnih standardizacijskih ustanov (ISO/OSI), iz plasti uporabe do fizične plasti, potrebne za vpeljavo zahtevanih IEC 61162-3 omrežnih funkcionalnosti. Ta standard določa podatkovne formate, omrežni protokol in minimalno fizično plast potrebno za priključitev naprav. SOLAS uporabe naj uporabijo redundantne načrte (na primer dvojna omrežja, redundantna omrežna vmesna vezja) za zmanjševanje posledic lokalnih odpovedi. Standard NMEA 2000 zagotavlja osnovna temeljna orodja in metode za podporo redundantne opreme, vmesnikov in obveščanja. Določeni načrti vgradnje na ladjah so zunaj področja uporabe tega standarda, čeprav je nekaj napotkov podanih v Dodatku A.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 61162-3:2008/A2:2014 - Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Digitalni vmesniki - 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki - Dopolnilo A2 (IEC 61162-3:2008/A2:2014) 01-okt-2013
Dopolnjen z SIST EN 61162-3:2008/A1:2010 - Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Digitalni vmesniki - 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki - Dopolnilo A1 (IEC 61162-3:2008/A1:2010) 01-nov-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi