SIST EN ISO 16530-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16530-1:2017
Koda projekta: 00012300
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and natural gas industries - Well integrity - Part 1: Life cycle governance (ISO 16530-1:2017)
Naslov (slovenski): Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Celovitost vrtine - 1. del: Upravljanje življenjskega cikla (ISO 16530-1:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16530-1:2017 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.020.60 75.180.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Referenčna oznaka: EN ISO 16530-1:2017
Področje projekta (angleško): The well integrity standard should provide guidance to the oil and gas industry on how to effectively manage well integrity during the well operational condition. The "Well Operational Condition" is defined as, the well life cycle from the handover of the construction phase to the abandonment phase, assuring compliance with the defined safe operating envelope. The standard shall address the process of managing well integrity, by identified well types based on exposure of risk to people, environment, assets and reputation that is supported by associated maintenance / monitoring plans, technical reviews and management of change as detailed in following steps: 1 A pro-active well / field review monitoring process for wells' safe operating envelope to include changes in flow parameters, gas or effluent composition, annuli pressure communication, corrosion or wear, that re-assures the wells operate safely within their boundaries. Changes to the operating envelopes shall be recorded and the associated assurance task for maintenance and monitoring of well conditions shall be updated. 2 Well types defined based on environment (onshore, offshore, subsea) and functionality (injector, producer, artificial lift, gas, oil, water) with their operating envelopes or barrier elements specified. The requirements for barrier elements shall be based on well outflow potential risk and severity of impact to the environment. The well type defines the inspection and maintenance frequency of the barriers defined to minimise the risk to environment, people, assets and reputation. 3 Risk based monitoring and maintenance plans based on well type and risk exposure that assure wells are maintained within their safe operating envelopes. To minimize the risk of uncontrolled release of hydrocarbons, or associated products from the production or injection activities to the environment (atmosphere / sea / swamp / land or aquifers), throughout the life cycle of each well. 4 Test criteria
Področje projekta (slovensko): Ta standard o celovitosti vrtine podaja navodila za industrijo za predelavo nafte in zemeljskega plina za učinkovito upravljanje celovitosti vrtine med delujočim stanjem vrtine. »Delujoče stanje vrtine« je opredeljeno kot življenjski cikel vrtine od predaje v fazi izgradnje do faze opustitve, kar zagotavlja skladnost z določeno ovojnico za varno obratovanje. Standard obravnava proces upravljanja celovitosti vrtine z identificiranimi vrstami vrtin glede na tveganje izpostavljenosti za ljudi, okolje, sredstva in ugled, podporo pa zagotavljajo povezani načrti vzdrževanja/nadzora, tehnični pregledi in upravljanje sprememb, kot je podrobno navedeno v naslednjih korakih: 1. Proaktivni proces spremljanja vrtine/pregleda na terenu za ovojnico za varno obratovanje vrtine, ki vključuje spremembe parametrov toka, sestave plina ali pretoka, tlaka vmesnih prostorov, korozije ali obrabe, kar zagotavlja, da vrtina obratuje varno v okviru svojih omejitev. Spremembe ovojnic za obratovanje je treba zabeležiti, povezano opravilo za zagotavljanje vzdrževanja in nadzora stanja vrtine pa je treba posodobiti. 2. Vrste vrtin, določene na podlagi okolja (na kopnem, na morju, pod morjem) in funkcionalnosti (injektor, proizvajalec, umetno dviganje, plin, nafta, voda) s podanimi ovojnicami za obratovanje ali pregradnimi elementi. Zahteve za pregradne elemente temeljijo na morebitnem tveganju za izliv vrtine in resnosti vpliva na okolje. Vrsta vrtine določa pogostost pregledov in vzdrževanja določenih pregrad, da se zmanjša tveganje za okolje, ljudi, sredstva in ugled. 3. Nadzor na podlagi tveganja in načrti vzdrževanja na podlagi vrste vrtine in izpostavljenosti tveganju, ki zagotavljajo, da se vrtine vzdržujejo v ovojnicah za varno obratovanje. Za zmanjšanje tveganja za nenadzorovano sproščanje ogljikovodikov ali povezanih proizvodov pri proizvodnih ali brizgalnih dejavnostih v okolje (ozračje/morje/močvirje/kopno ali vodonosniki) v življenjskem ciklu posamezne vrtine.

Najbolje prodajani standardi