SIST EN 15213-3:2013

Oznaka standarda: SIST EN 15213-3:2013
Koda projekta: 00278336
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 3: Interface and system requirements in terms of short range communication system
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 3. del: Vmesnik in zahteve za potrebe sistema za komunikacijo kratkega dosega
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15213-3:2013 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 13.310 35.200 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN 15213-3:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard focuses on Short Range (SR) Interface/Systems Requirements. SR systems use an interface that allows Detection Equipment to operate some ATSVR functions in the direct line of sight of vehicles. SR systems enable LEAs in a particular country, to permit LEA personnel to perform actions on vehicles that are within their immediate vicinity. Such actions can include identification of vehicle data or influencing the vehicle from a remote site. Standards for Automatic Vehicle Identification (AVI) and Automatic Equipment Identification (AEI) are being developed by CEN/TC 278/WG 12 in parallel with ISO/TC 204/WG 4. This ATSVR specification does not prejudice those standards and does not seek to establish parameters for future AVI/AEI standards. DSRC and AVI Standards are seen as basic technology blocks for types of short range ATSVR. This part of EN 15213 describes the structure, bit arrangements, number representation and coding of message elements that are typically transmitted as data. There is no requirement to make the messages as short or as effective as possible. Emphasis is placed on making them as clear and unambiguous as possible. For Short Range Communications, where there is very little time available for the transfer of data between passing vehicles and detection equipment, only a subset of the message elements described in this document can be transmitted. Therefore, in these cases, the data lengths are reduced to an absolute minimum. Data elements such as times, dates, or geographical coordinates need not be transmitted because the ATSVR consists of various equipment elements that communicate and interact through various interfaces in accordance with standard procedures and protocols facilitating the recovery of stolen vehicles. These processes may involve a human operator. ATSVR elements include the OBE installed in the vehicles, a range of Detecting Equipment and one or more System Operating Centres. One or more supporting Infrastructure Networks provides communications to support the ATSVR. The ATSVR location function may also include one or more supporting Position Reference Sources. Some Short Range devices may be triggered by or may use long range communications and vice versa. Some Interfaces are not within the scope of this EN. These comprise interfaces to or from sensors, actuators and human operators; from position reference sources, e.g. GPS, LEAs internal interfaces, etc. Detection Equipment "knows" the time; in case of stationary equipment, it "knows" its coordinates, etc. The Detection Equipment may concatenate these data elements to the data coming from the vehicle, when sending a complete data set to ATSVR System Operating Centres or to LEA as described in other parts of this EN. Wherever possible the same specifications, data structures, contents, and definitions have been used throughout this EN. This EN does not seek to define the requirements or actions of the various human elements of the ATSVR, but it does aim to identify the interactions and interfaces that exist amongst the equipment and human elements operating within the system.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se osredotoča na vmesnik/zahteve za potrebe sistema kratkega dosega (SR). Sistemi SR uporabljajo vmesnik, ki omogoča, da oprema za detekcijo uporablja nekatere funkcije ATSVR v neposredni liniji pogleda vozil. Sistemi SR omogočijo organom pregona v posamezni državi, da izvedejo dejanja na vozilih, ki so v njihovi neposredni bližini. Taka dejanja lahko vključujejo identifikacijo podatkov vozila ali upravljanje vozila z oddaljene lokacije. Standarde za samodejno identifikacijo vozila (AVI) in samodejno identifikacijo opreme (AEI) pripravlja odbor CEN/TC 278/WG 12 v skladu z ISO/TC 204/WG 4. Ta specifikacija ATSVR ne vpliva na zgoraj omenjene standarde in njen namen ni določitev parametrov za prihodnje standarde AVI/AEI. Standardi DSRC in AVI se obravnavajo kot tehnološka osnova za vrste ATSVR kratkega dosega. Ta del EN 15213 opisuje sestavo, razporeditev bitov, prikaz številk in kodiranje elementov poročila, ki se običajno prenašajo v obliki podatkov. Teh poročil ni potrebno oblikovati tako, da so kar najbolj kratka ali učinkovita. Biti morajo čim bolj jasna in nedvoumna. Pri sistemih za komunikacijo kratkega dosega, kjer je na voljo malo časa za prenos podatkov med mimovozečimi vozili in opremo za detekcijo, se lahko prenese le podmnožica elementov poročila, ki je opisana v tem dokumentu. Zato je v teh primerih dolžina podatkov zmanjšana na absolutni minimum. Prenašanje elementov poročila, kot so čas, datumi ali geografske koordinate, ni potrebno, ker ATSVR sestavljajo različni elementi opreme, ki si posredujejo podatke in medsebojno vplivajo prek različnih vmesnikov v skladu s standardnimi postopki in protokoli, ki olajšujejo odkrivanje ukradenih vozil. Ti postopki morda vključujejo človeškega izvajalca. Elementi ATSVR vključujejo OBE, ki je vgrajen v vozila, vrsto opreme za detekcijo in enega ali več centrov za upravljanje sistema. Eno ali več podpornih infrastrukturnih omrežij zagotavlja komunikacijo za podporo ATSVR. Funkcija položaja ATSVR lahko vključuje tudi enega ali več podpornih referenčnih virov o položaju. Nekatere naprave kratkega dosega lahko sproži komunikacija dolgega dosega ali uporabljajo komunikacijo dolgega dosega in obratno. Nekateri vmesniki niso zajeti v področje uporabe tega standarda. Ti vključujejo vmesnike za dostop do senzorjev, sprožilnikov in vmesnike za človeške izvajalce; iz referenčnih virov o položaju, npr. GPS, notranjih vmesnikov organov pregona itd., oprema za detekcijo »prebere« čas; v primeru stacionarne opreme »pozna« njene koordinate itd. Oprema za detekcijo lahko pri pošiljanju popolnega podatkovnega sklopa centrom za upravljanje sistema ali organom pregona te podatkovne elemente poveže s podatki, ki prihajajo iz vozila, kot je opisano v drugih delih tega standarda. Kjer je možno, so bile v tem standardu uporabljene enake specifikacije, podatkovne sestave, vsebine in definicije. Namen tega standarda ni določanje zahtev ali delovanja različnih človeških elementov ATSVR, ampak opredelitev medsebojnih vplivov in povezav med opremo in človeškimi elementi, ki upravljajo sistem.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 15213-3:2006 - Cestna transportna in prometna telematika - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 3. del: Vmesnik in zahteve za sistem za komunikacijo kratkega dosega 01-sep-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi