SIST EN 1992-4:2018

Oznaka standarda: SIST EN 1992-4:2018
Koda projekta: 00250185
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Naslov (slovenski): Evrokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcij - 4. del: Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu
Če kupite standard(e) SIST v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam ob dnevu standardizacije med 14. do 21. oktobra 2020 nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1992-4:2018 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KON - Konstrukcije
ICS: 21.060.01 91.010.30 91.080.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-12
Referenčna oznaka: EN 1992-4:2018
Področje projekta (angleško): 1.1 General (1) This EN provides a design method for fastenings (connection of structural elements and non-structural elements to structural components), which are used to transmit actions to the concrete. Inserts embedded in precast concrete elements during production, under Factory Production Control (FPC) conditions and with the due reinforcement, intended for use only during transient situations for lifting and handling, are covered by the CEN/TR “Design and Use of Inserts for Lifting and Handling Precast Concrete Elements”, by CEN/TC 229. (2) This EN is intended for safety related applications in which the failure of fastenings will result in collapse or partial collapse of the structure, cause risk to human life or lead to significant economic loss. In this context it also covers non-structural elements. (3) The support of the fixture may be either statically determinate or statically indeterminate. Each support may consist of one fastener or a group of fasteners. (4) This EN is valid for applications which fall within the scope of the series EN 1992. In applications where special considerations apply, e.g. nuclear power plants or civil defence structures, modifications may be necessary. The transmission of the fastener loads to the supports of the concrete member shall be shown for the ultimate limit state and the serviceability limit state according to EN 1992-1-1. (5) This EN does not cover the design of the fixture. The design of the fixture shall be carried out to comply with the appropriate Standards. (6) This document relies on characteristic resistances and distances which are stated in a European Technical Product Specification (see Annex E). At least the characteristics of Annex E, Table E.1 should be given in a European Technical Product Specification providing a basis for the design methods of this EN. 1.2 Type of fasteners and fastening groups (1) This EN uses the fastener design theory ) (Figure 1.1) and applies to: a) cast-in fasteners such as headed fasteners, anchor channels with rigid connection between anchor and channel; b) post-installed mechanical fasteners such as expansion anchors, undercut anchors and concrete screws; c) post-installed bonded anchors, bonded expansion anchors and bonded undercut anchors. NOTE Connections with post-installed ribbed reinforcing bars should be covered by a European Technical Product Specification and comply with the requirements of EN 1992-1-1. (2) For other types of fasteners modifications of the design provisions may be necessary. (3) This EN applies to fasteners with established suitability for the specified application in concrete covered by provisions, which refer to this EN and provide data required by this EN. The suitability of the fastener is stated in the relevant European Technical Product Specification. (...) (4) This EN applies to single fasteners and groups of fasteners. In a fastening group the loads are applied to the individual fasteners of the group by means of a common fixture. In this EN it is assumed that in a fastener group only fasteners of the same type and size are used. The configurations of fastenings with cast-in place headed fasteners and post-installed fasteners covered by this EN are shown in Figure 1.2. For anchor channels the number of fasteners is not limited. (...) NOTE Configuration with three fasteners is not recommended close to an edge (ci < 100mm) as there are no safe design models for shear loads. 1.3 Fastener dimensions and materials (1) This EN applies to fasteners with a minimum diameter or a minimum thread size of 6 mm (M6) or a corresponding cross section. In general, the effective embedment depth should be: hef  40 mm. The actual value for a particular fastener shall be taken from the relevant European Technical Product Specification. In case of post-installed chemical fasteners the effective embedment depth is limited to hef  20dnom. (....)
Področje projekta (slovensko): 1.1 Splošno (1) Ta standard EN določa metodo projektiranja za pritrjevanje (povezovanje konstrukcijskih elementov in nekonstrukcijskih elementov v konstrukcijske komponente), ki se uporablja za povezovanje z betonom. Vložke, vstavljene v montažne betonske elemente med proizvodnjo, v pogojih tovarniške kontrole proizvodnje (FCP) in z ustrezno ojačitvijo, namenjene za uporabo samo v prehodnih obdobjih za dvigovanje in rokovanje, obravnava CEN/TR »Projektiranje in uporaba vložkov za dvigovanje montažnih betonskih elementov ter rokovanje z njimi«, in sicer CEN/TC 229. (2) Ta standard EN je namenjen za uporabo, povezano z varnostjo, pri katerih bi odpoved pritrjevanja povzročila zrušitev ali delno zrušitev konstrukcije ter s tem pomenila nevarnost za življenja ljudi ali privedla do velike gospodarske škode. V tem kontekstu obravnava tudi nekonstrukcijske elemente. (3) Podpora pritrditve je lahko statično določena ali statično nedoločena. Vsaka podpora lahko zajema eno vezno sredstvo ali skupino veznih sredstev. (4) Ta standard EN je veljaven za načine uporabe, ki spadajo na področje uporabe skupine standardov EN 1992. Pri načinih uporabe, kjer veljajo posebne zahteve, npr. pri jedrskih elektrarnah ali zgradbah civilne obrambe, so morda potrebne prilagoditve. Opraviti je treba prenos obremenitev pritrjevanja na nosilce betonskih elementov za prikaz skrajnega mejnega stanja in mejnega stanja uporabnosti v skladu s standardom EN 1992-1-1. (5) Ta standard EN ne obravnava projektiranja pritrditve. Projektiranje pritrditve se izvede v skladu z ustreznimi standardi. (6) Ta dokument temelji na značilnih odpornostih in razdaljah, ki so navedene v evropski tehnični specifikaciji za izdelke (glej dodatek E). V evropski tehnični specifikaciji za izdelke je treba navesti vsaj značilnosti iz dodatka E, preglednica E.1, kar zagotavlja podlago za metode projektiranja iz tega standarda EN. 1.2 Vrste veznih sredstev in skupin veznih sredstev (1) Ta standard EN uporablja teorijo projektiranja veznih sredstev (slika 1.1) in se uporablja za: a) ulita vezna sredstva, kot so vezna sredstva z glavo, odprti profili za sidranje s togo povezavo med sidrom in kanalom; b) naknadno vgrajena mehanska vezna sredstva, kot so ekspanzijska sidra, spodrezana sidra in betonski vijaki; c) naknadno vgrajena vezana sidra, vezana ekspanzijska sidra in vezana spodrezana sidra. OPOMBA: Povezave z naknadno vgrajenimi rebrastimi ojačitvenimi drogovi morajo biti vključene v evropski tehnični specifikaciji za izdelke in ustrezati zahtevam standarda EN 1992-1-1. (2) Za druge vrste veznih sredstev so morda potrebne spremembe določb projektiranja. (3) Ta standard EN se uporablja za vezna sredstva z ugotovljeno primernostjo za določen namen uporabe v betonu v skladu z določbami, ki se nanašajo na ta standard EN in zagotavljajo podatke, ki jih zahteva ta standard EN. Primernost veznega sredstva je navedena v ustrezni evropski tehnični specifikaciji za izdelke. (...) (4) Ta standard EN se uporablja za posamezna vezna sredstva in skupine veznih sredstev. V skupini veznih sredstev obremenitve veljajo za posamezna vezna sredstva v skupini s skupno pritrditvijo. V tem standardu EN se domneva, da so v skupini veznih sredstev uporabljena samo vezna sredstva iste vrste in velikosti. Konfiguracije veznih sredstev z veznimi sredstvi z glavo, ulitimi na mesto, in naknadno vgrajenimi veznimi sredstvi, ki jih obravnava ta standard EN, so prikazane na sliki 1.2. Pri odprtih profilih za sidranje število veznih sredstev ni omejeno. (...)
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 1992-4-3:2009 - Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - 4-3. del: Sidrni kanali 01-dec-2018
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 1992-4-5:2009 - Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - 4-5. del: Naknadno vgrajena pritrjevala - kemijski sistemi 01-dec-2018
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 1992-4-2:2009 - Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - 4-2. del: Glavna pritrjevala 01-dec-2018
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 1992-4-4:2009 - Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - 4-4. del: Naknadno vgrajena pritrjevala - mehanski sistemi 01-dec-2018
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 1992-4-1:2009 - Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - 4-1. del: Splošno 01-dec-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi