SIST EN 61360-1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 61360-1:2010
Koda projekta: 21559
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Standard data element types with associated classification scheme for electric items - Part 1: Definitions - Principles and methods (IEC 61360-1:2009)
Naslov (slovenski): Tipi standardnih podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele - 1. del: Definicije - Načela in metode (IEC 61360-1:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61360-1:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EDO - Elektrotehniška dokumentacija
ICS: 01.040.29 29.100.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Razveljavitev: 01-sep-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-09
Referenčna oznaka: EN 61360-1:2010
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61360 provides a firm basis for the clear and unambiguous definition of characteristic properties (data element types) of all elements of electrotechnical systems from basic components to sub-assemblies and full systems. Although originally conceived in the context of providing a basis for the exchange of information on electric/electronic components, the principles and methods of this standard may be used in areas outside the original conception such as assemblies of components and electrotechnical systems and subsystems. In addition, this standard provides for establishing a classification hierarchy and the allocation of applicable and relevant properties to each of the classes so established in order to describe fully the characteristics of objects belonging to that class. Use of this standard facilitates the exchange of data describing electrotechnical systems through a defined structure for the information to be exchanged in a computer-sensible form. Each property to be exchanged will have an unambiguously defined meaning and consistent naming, where relevant a defined value list, a prescribed format and defined units of measure for all quantitative values. There is also provision for: – control of changes to definitions of the properties through version and revision numbers; – inclusion of notes and remarks to clarify and help in the application of the definitions; – indication of the sources of definitions and value lists; – associated figures and formulae. NOTE IEC TCs and SCs, or other organizations may take this part of IEC 61360 as a basis for the development of their own dictionaries.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 61360 predpisuje trdno osnovo za jasno in nedvoumno definicijo značilnih lastnosti (tipe podatkovnih elementov) za vse elemente elektrotehniških sistemov od osnovnih komponent do podsklopov in celotnih sistemov. Čeprav prvotno zasnovan v okviru zagotavljanja osnove za izmenjavo informacij električnih/elektronskih komponent, se načela in metode tega standarda lahko uporabljajo na področjih zunaj prvotne zasnove, kot so sklopi sestavnih delov in elekrotehniški sistemi in podsistemi. Poleg tega ta standard zagotavlja vzpostavitev klasifikacijske hierarhije in dodelitev uporabnih in ustreznih lastnosti vsakemu tako vzpostavljenemu razredu z namenom v celoti opisati značilnosti predmetov, ki pripadajo takemu razredu. Uporaba tega standarda olajšuje izmenjavo podatkov, ki opisujejo elektrotehnične sisteme s pomočjo opredeljene strukture za informacije, namenjene izmenjavi v obliki, primerni za računalnike. Vsaka lastnost, namenjena izmenjavi, bo imela nedvoumno opredeljen pomen in dosledno imenovanje, kjer je to primerno pa opredeljen seznam vrednosti, predpisano obliko in opredeljene enote merjenja za vse kvantitativne vrednosti. Prav tako obstaja določba za: - nadzor sprememb definicij lastnosti s pomočjo številk različic in sprememb; - vključitev opomb in pripomb za pojasnjevanje in v pomoč pri uporabi definicij; - navedba virov definicij in vrednostnih seznamov; - pridružene številke in formule. OPOMBA: Znanstveni in tehnični odbori IEC ter druge organizacije lahko ta del IEC 61360 uporabijo kot osnovo za razvoj lastnih slovarjev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61360-1:2003/A1:2004 - Električni sestavni deli, standardni tipi elementov s pripadajočimi shematskimi simboli - 1. del: Definicije, načela in metode (IEC 61360-1:2002/A1:2003) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN 61360-1:2003 - Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 1: Definitions - Principles and methods (IEC 61360-1:2002) 01-dec-2010
Nadomeščen z SIST EN 61360-1:2018 - Tipi standardnih podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele - 1. del: Definicije - Načela in metode 05-dec-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi