SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016

Oznaka standarda: SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
Koda projekta: 00012329
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems (ISO/TR 12489:2013)
Naslov (slovenski): Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Zanesljivost modeliranja in izračun varnostnega sistema (ISO/TR 12489:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016 angleški jezik Active SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 75.180.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: CEN ISO/TR 12489:2016
Področje projekta (angleško): This Technical Report aims to close the gap between the state-of-the-art and the application of probabilistic calculations for the safety systems of the petroleum, petrochemical and natural gas industries. It provides guidelines for reliability and safety system analysts and the oil and gas industries to: • understand the correct meaning of the definitions used in the reliability field; • identify — the safety systems which may be concerned, — the difficulties encountered when dealing with reliability modelling and calculation of safety systems, — the relevant probabilistic parameters to be considered; • be informed of effective solutions overcoming the encountered difficulties and allowing to undertake the calculations of relevant probabilistic parameters; • obtain sufficient knowledge of the principles and framework (e.g. the modelling power and limitations) of the well-established approaches currently used in the reliability field: — analytical formulae;[1][2][13] — Boolean: • reliability block diagrams;[4] • fault trees;[5] — sequential: event trees,[8] cause consequence diagrams[10] and LOPA;[9] — Markovian;[6] — Petri nets;[7] • obtain sufficient knowledge of the principles of probabilistic evaluations: — analytical calculations (e.g. performed on Boolean or Markovian models);[1][2][3] — and Monte Carlo simulation (e.g. performed on Petri nets[7]); • select an approach suitable with the complexity of the related safety system and the reliability study which is undertaken; • handle safety and dependability (e.g. for production assurance purpose, see 3.1.1) within the same reliability framework. The elementary approaches (e.g. PHA, HAZID, HAZOP, FMECA) are out of the scope of this Technical Report. Yet they are of utmost importance and ought to be applied first as their results provide the input information essential to properly undertake the implementation of the approaches described in this Technical Report: analytical formulae, Boolean approaches (reliability block diagrams, fault trees, event trees, etc.), Markov graphs and Petri nets. This Technical Report is focused on probabilistic calculations of random failures and, therefore, the nonrandom (i.e. systematic failures as per the international reliability vocabulary IEV 191[14]) failures are out of the scope even if, to some extent, they are partly included into the reliability data collected from the field.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo želi zapolniti vrzel med najsodobnejšo tehnologijo in uporabo verjetnostnih izračunov za varnostne sisteme v petrokemični industriji ter industriji za predelavo nafte in zemeljskega plina. Poročilo podaja smernice za analitike sistemov zanesljivosti in varnosti v industriji za predelavo nafte in zemeljskega plina, ki jim omogočajo, da: • pravilno razumejo pomen opredelitev, uporabljenih na področju zanesljivosti; • prepoznajo – zadevne varnostne sisteme; – težave, s katerimi se lahko soočijo pri obravnavanju modeliranja zanesljivosti in izračunih varnostnih sistemov; – relevantne verjetnostne parametre, ki jih je treba upoštevati; • so obveščeni o učinkovitih rešitvah za premagovanje težav, s katerimi se soočijo, in lahko izvedejo izračune na podlagi relevantnih verjetnostnih parametrov; • pridobijo zadostno znanje o načelih in ogrodjih (npr. zmožnosti in omejitve modeliranja) ustaljenih pristopov, ki se trenutno uporabljajo na področju zanesljivosti: – analitične formule;[1][2][13] – Boolovi: • blokovni diagrami zanesljivosti;[4] • drevesa napak;[5] – zaporedni diagrami: drevesa dogodkov,[8] diagrami vzroka in posledice[10] in diagram za analizo plasti zaščite (LOPA);[9] – modeli Markova;[6] – Petrijeve mreže;[7] • pridobijo zadostno znanje o načelih verjetnostnih ocen: – analitični izračuni (izvedeni npr. na Boolovih modelih ali modelih Markova);[1][2][3] – simulacija Monte Carlo (izvedena npr. na Petrijevih mrežah[7]); • izberejo pristop, ki ustreza zahtevnosti zadevnega varnostnega sistema in izvedene raziskave zanesljivosti; • varnost in zanesljivost (npr. za zagotavljanje proizvodnje, glejte točko 3.1.1) obravnavajo v okviru istega ogrodja zanesljivosti. Elementarni pristopi (npr. PHA, HAZID, HAZOP, FMECA) ne spadajo v področje uporabe tega tehničnega poročila. Kljub temu so ti pristopi nadvse pomembni in jih je treba primarno uporabiti, saj njihovi rezultati zagotovijo vhodne informacije, ki so ključnega pomena za ustrezno implementacijo pristopov, opisanih v tem tehničnem poročilu: analitičnih formul, Boolovih pristopov (blokovnih diagramov zanesljivosti, dreves napak, dreves dogodkov itn.), grafov Markova in Petrijevih mrež. To tehnično poročilo se osredotoča na verjetnostne izračune naključnih napak, zato nenaključne napake (tj. sistematične napake, kot so poimenovane v mednarodnem izrazju na področju zanesljivosti IEV 191[14]), ne spadajo v področje uporabe tega standarda, čeprav so v določeni meri vključene v podatke o zanesljivosti, zbrane na terenu.

Najbolje prodajani standardi