SIST EN 9102:2016

Oznaka standarda: SIST EN 9102:2016
Koda projekta: 04003931
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Quality systems - First article inspection requirements
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za prvi pregled vzorcev
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9102:2016 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.120.10 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: EN 9102:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard establishes the baseline requirements for performing and documenting FAI. Should there be a conflict between the requirements of this European Standard and applicable statutory or regulatory requirements, the applicable statutory or regulatory requirements shall take precedence. 1.2 Purpose The primary purpose of FAI is to validate that product realization processes are capable of producing parts and assemblies that meet engineering and design requirements. A well-planned and executed FAI will provide objective evidence the manufacturer’s processes can produce compliant product and that they have understood and incorporated associated requirements. FAI will: • Provide confidence that the product realization processes are capable of producing conforming product. • Demonstrate that the manufacturers and processors of the product have an understanding of the associated requirements. • Provide objective evidence of process capability. • Reduce potential risks associated with production start-up and/or process changes. • Provide assurance of product conformance at the start of production and after changes outlined in this European Standard. An FAI is intended to: • Reduce future escapes, risks, and total costs. • Help ensure safety of flight. • Improve quality, delivery, and customer satisfaction. • Reduce costs and production delays associated with product nonconformances. • Identify product realization processes that are not capable of producing conforming product, and initiate and/or validate corrective actions. 1.3 Application This European Standard applies to organizations that are responsible for producing the design characteristics of the product (i.e., product realization). The organization shall flow down the requirements of this European Standard to suppliers or processors who produce design characteristics. This European Standard applies to assemblies, sub-assemblies, and detail parts including castings, forgings, and modifications to standard catalogue or Commercial-Off-the-Shelf (COTS) items. Unless contractually required, this European Standard does not apply to: • Development and prototype parts that are not considered as part of the first production run. • Unique single run production orders, not intended for ongoing production (e.g., out-of-production spares). • Procured standard catalogue items, COTS, or deliverable software.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard postavlja osnovne zahteve za izvedbo in dokumentiranje za prvi pregled vzorcev (FAI). V primeru navzkrižja med zahtevami tega evropskega standarda in ustreznimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami je treba prednostno upoštevati ustrezne zakonske ali regulativne zahteve. 1.2 Namen Primarni namen prvega pregleda vzorcev je potrditi, da procesi realizacije izdelka omogočajo proizvodnjo delov in sestavov, ki izpolnjujejo zahteve inženiringa in projektiranja. Dobro načrtovan in izveden prvi pregled vzorcev bo zagotovil objektivne dokaze, da proizvajalčevi procesi lahko proizvedejo skladen izdelek ter da ti razumejo in upoštevajo s tem povezane zahteve. Prvi pregled vzorcev bo: • utrdil zaupanje, da procesi realizacije izdelka omogočajo proizvodnjo skladnega izdelka,; • prikazal, da proizvajalci in obdelovalci izdelka razumejo z izdelkom povezane zahteve; • zagotovil objektivne dokaze o zmožnosti procesa; • zmanjšal morebitna tveganja, povezana z začetkom proizvodnje in/ali spremembami procesa; • podal zagotovilo o skladnosti izdelka ob začetku proizvodnje in po spremembah, opredeljenih v tem evropskem standardu. Prvi pregled vzorcev je namenjen: • zmanjšanju prihodnjih napak, tveganj in skupnih stroškov; • zagotavljanju varnosti leta; • izboljšanju kakovosti, dobave in zadovoljstva strank; • zmanjšanju stroškov in zastojev proizvodnje, povezanih z neskladnostjo izdelka; • prepoznavanju procesov realizacije izdelka, ki ne omogočajo proizvodnje skladnega izdelka, in sprejemanju in/ali potrjevanju korektivnih ukrepov. 1.3 Uporaba Ta evropski standard se uporablja za organizacije, ki so odgovorne za proizvodnjo projektnih lastnosti izdelka (tj. za realizacijo izdelka). Organizacija bo zahteve tega evropskega standarda posredovala dobaviteljem ali obdelovalcem, ki proizvajajo projektne lastnosti. Ta evropski standard se uporablja za sestave, podsestave in posamezne dele, vključno z ulitki, izkovki, in spremembami izdelkov iz standardnega kataloga ali standardnih izdelkov (COTS). Če ni pogodbeno dogovorjeno drugače, se ta evropski standard ne uporablja za: • razvojne dele in prototipe, ki ne spadajo v prvo proizvodno serijo, • unikatna proizvodna naročila v okviru ene serije, ki niso namenjena trajni proizvodnji (npr. nadomestni deli, ki se ne proizvajajo več), • izdelke, dobavljene iz standardnega kataloga, standardne izdelke ali dobavljivo programsko opremo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 9102:2009 - Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Prvi pregled vzorcev 01-Mar-2016
Revidiran oSIST prEN 9102:2022 - Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za prvi pregled vzorcev 25-May-2022
Nadomešča SIST EN 9102:2009 - Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Prvi pregled vzorcev 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi