SIST-TP CEN ISO/IEC TR 25060:2017

Oznaka standarda: SIST-TP CEN ISO/IEC TR 25060:2017
Koda projekta: 00122248
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: General framework for usability-related information (ISO/IEC TR 25060:2010)
Naslov (slovenski): Sistemi in programska oprema - Zahteve za kakovost in vrednotenje sistemov in programske opreme (SQuaRE) - Skupni industrijski format (CIF) za uporabnost: Splošni okvir za podatke, povezane z uporabnostjo (ISO/IEC TR 25060:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN ISO/IEC TR 25060:2017 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 35.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: CEN ISO/IEC TR 25060:2017
Področje projekta (angleško): ISO/IEC TR 25060:2010 describes a potential family of International Standards, named the Common Industry Formats (CIF), that document the specification and evaluation of the usability of interactive systems. It provides a general overview of the CIF framework and contents, definitions, and the relationship of the framework elements. The intended users of the framework are identified, as well as the situations in which the framework may be applied. The assumptions and constraints of the framework are also enumerated. The framework content includes the following: consistent terminology and classification of specification, evaluation and reporting; a definition of the type and scope of formats and the high-level structure to be used for documenting required information and the results of evaluation. ISO/IEC TR 25060:2010 is applicable to software and hardware products used for predefined tasks. The information items are intended to be used as part of system-level documentation resulting from development processes such as those in ISO 9241-210, and ISO/IEC JTC 1/SC 7 process standards. ISO/IEC TR 25060:2010 focuses on documenting those elements needed for design and development of usable systems, rather than prescribing a specific process. It is intended to be used in conjunction with existing International Standards, including ISO 9241, ISO 20282, ISO/IEC 9126 and the SQuaRE series (ISO/IEC 25000 to ISO/IEC 25099). ISO/IEC TR 25060:2010 does not prescribe any kind of method, life cycle or process.
Področje projekta (slovensko): ISO/IEC TR 25060:2010 opisuje potencialno skupino mednarodnih standardov, imenovano CIF (skupni industrijski format), ki zajema specifikacijo in vrednotenje uporabnosti interaktivnih sistemov. Podaja splošen pregled ogrodij in vsebin CIF, definicij in razmerja elementov ogrodja. Določeni so predvideni uporabniki ogrodja in pogoji za morebitno uporabo ogrodja. Poleg tega so naštete predpostavke in omejitve ogrodja. Vsebina ogrodja vključuje naslednje elemente: – dosledna terminologija in klasifikacija specifikacije, vrednotenja in poročanja; – določitev vrste in obsega formatov ter strukturo visoke ravni za uporabo pri dokumentiranju zahtevanih informacij in rezultatov vrednotenja. ISO/IEC TR 25060:2010 se uporablja za proizvode programske in strojne opreme, ki se uporabljajo za vnaprej določena opravila. Informacijske postavke so namenjene za uporabo kot del dokumentacije na ravni sistema na podlagi razvojnih postopkov, kot so opisani v standardih ISO 9241-210 in ISO/IEC JTC 1/SC 7. ISO/IEC TR 25060:2010 se osredotoča na dokumentiranje elementov, potrebnih za načrtovanje in razvoj uporabnih sistemov, namesto na predpisovanje posebnega postopka. Namenjen je za uporabo v povezavi z obstoječimi mednarodnimi standardi, vključno s standardi ISO 9241, ISO 20282, ISO/IEC 9126 in skupino standardov SQuaRE (od ISO/IEC 25000 do ISO/IEC 25099). ISO/IEC TR 25060:2010 ne predpisuje nobene metode, življenjskega cikla ali postopka.

Najbolje prodajani standardi