SIST EN 267:2010

Oznaka standarda: SIST EN 267:2010
Koda projekta: 00047025
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Automatic forced draught burners for liquid fuels
Naslov (slovenski): Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
kSIST FprEN 267:2009 angleški jezik Withdrawn SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
SIST EN 267:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje stavb
ICS: 27.060.10
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-01
Razveljavitev: 01-jan-2012
Referenca razveljavitve: Sporočila 2012-01
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the terminology, the general requirements for the construction and operation of automatic forced draught oil burners and also the provision of control and safety devices, and the test procedure for these burners. This European Standard applies to automatic forced draught oil burners supplied with: - a fuel having a viscosity at the burner inlet of 1,6 mm²/s (cSt) up to 6 mm²/s (cSt) at 20 °C, and - higher boiling petroleum based first raffinates (viscosity greater than 6 mm²/s), that require preheating for proper atomisation. This European Standard is applicable to: - single burners fitted to an single combustion chamber; - single burners fitted to an appliance with additional requirements, then the relevant standard of this appliance shall be taken into account; - single-fuel and dual-fuel burners when operating on oil only; - the oil function of dual-fuel burners designed to operate simultaneously on gaseous and liquid fuels, in which case the requirements of EN 676 will also apply in respect of the gaseous fuel function. This European Standard deals with all significant machine hazards, hazardous situations and events relevant to burners, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer, see Annex J. This European Standard deals also with the additional requirements for the burners in the scope with pressurised parts and/or firing pressurised bodies, see Annex K. This European Standard specifies the requirements to be met by the manufacturer to ensure the safety during commissioning, start-up, operation, shut-down and maintenance. This European Standard does not deal with hazards due to specific applications. This European Standard is not applicable to automatic forced draught oil burners which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje terminologijo, splošne zahteve za izdelavo in delovanje ventilatorskih gorilnikov za nafto, tudi določbo o nadzornih in varnostnih napravah ter preskusni postopek za te gorilnike. Ta evropski standard velja za ventilatorske gorilnike za nafto, ki se polnijo z: gorivom, ki ima pri dovodu gorilnika 1.6 mm˛/s (cSt) do 6 mm˛/s (cSt) pri 20°C; in prvimi rafinati nafte z višjim vreliščem (viskoznost večja od 6 mm2/s), ki za primerno atomizacijo zahtevajo predgrevanje. Ta evropski standard velja za: enojne grelnike, vgrajene v enojno zgorevalno komoro; enojne grelnike, vgrajene v napravo z dodatnimi zahtevami, pri čemer se mora upoštevati ustrezni standard te naprave; gorilnike za eno ali več goriv, kadar delujejo zgolj na nafto; naftno funkcijo gorilnikov za več goriv, zasnovanih za simultano delovanje na plinasta in tekoča goriva, pri čemer v tem primeru zahteve EN 676 prav tako veljajo v zvezi s funkcijo plinastega goriva. Ta evropski standard obravnava vse pomembne nevarnosti stroja, nevarna stanja in pojave v zvezi z gorilniki, kadar se uporabljajo kot predvideno in pod pogoji napačne uporabe, ki jih razumno predvidi proizvajalec (glej Prilogo J). Ta evropski standard prav tako obravnava dodatne zahteve za gorilnike, skupaj z deli pod pritiskom in/ali vžigalnimi telesi pod pritiskom (glej Prilogo K). Ta evropski standard opredeljuje zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec, da je zagotovljena varnost med usposobitvijo, zagonom, delovanjem, zaustavitvijo in vzdrževanjem. Ta evropski standard ne obravnava nevarnosti zaradi posebne uporabe. Ta evropski standard ne velja za ventilatorske gorilnike za nafto, ki so bili proizvedeni pred datumom njegove objave kot evropskega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 267:2000/oprA2:2006 - Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva - Dopolnilo A2 01-jan-2010
Revidiran oSIST prEN 267:2012 - Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva 12-jun-2010
Dopolnjen z SIST EN 267:2010/kFprA1:2011 - Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva 12-jun-2010
Nadomešča SIST EN 267:2000/oprA1:2006 - Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva - Dopolnilo A1 01-jan-2010
Nadomeščen z SIST EN 267:2010+A1:2012 - Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva 01-jan-2012
Nadomešča SIST EN 267:2000 - Ventilatorski oljni gorilniki - Definicije, zahteve, preskušanje, označevanje 01-jan-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi