SIST-TP CEN/TR 16110:2011

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16110:2011
Koda projekta: 00444023
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Characterization of waste - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to waste
Naslov (slovenski): Karakterizacija odpadkov - Navodilo za uporabo ekotoksikoloških preskusov za odpadke
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16110:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata
ICS: 13.030.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Referenčna oznaka: CEN/TR 16110:2010
Področje projekta (angleško): Ecotoxicity tests can be applied to wastes to identify their potential hazardous properties with respect to the environment or to assess the risk related to a site-specific exposure scenario. This Technical Report provides guidance for the selection and use of ecotoxicity tests for both applications. This document focuses on the following selected field of applications: a) basic ecotoxicological characterization; b) site-specific exposure scenario; c) landfill management: 1) monitoring of leachates; 2) mineral waste going to non-controlled landfill sites; d) re-use of waste: 1) use of sludge in agriculture; 2) use of mineral waste in road construction. The user should be aware that other fields of application can also be covered by ecotoxicological testing not being in the scope of the document. The ecotoxicological assessment of waste within other scenarios might need the development of other test strategies. Depending on the waste type and the assessment goal, relevant criteria are described for the selection of a test strategy and the suitable ecotoxicity test(s). This document also provides guidance for individual ecotoxicity test protocols to meet the specific demands of waste testing (e.g. limitations, test design, confounding factors).The tests recommended represent a minimum test battery that may be accomplished by additional tests or even be replaced by others according to the waste, the intended use or protection goal envisaged.
Področje projekta (slovensko): Ekotoksikološki preskusi se lahko uporabljajo za odpadke, za ugotovitev njihovih morebitnih nevarnih lastosti glede okolja ali za ocenitev tveganja, povezanega s scenarijem izpostavljenosti za posamezno lokacijo. To tehnično poročilo zagotavlja navodilo za izbor in uporabo ekotoksikoloških preskusov za obe uporabi. Ta dokument se osredotoča na naslednja izbrana področja uporabe: a) osnovno ekotoksikološko karakterizacijo; b) scenarij izpostavljenosti za posamezno lokacijo; c) upravljanje odlagališč: 1) spremljanje in nadzorovanje izcednih vod; 2) mineralnih odpadkov na nekontroliranih odlagališčih; d) ponovna uporaba odpadkov: 1) uporaba mulja v kmetijstvu; 2) uporaba mineralnih odpadkov pri gradnji cest. Uporabnik se mora zavedati, da druga področja uporabe lahko prav tako pokrivajo ekotoksikološki preskusi, ki niso zajeti v področje tega dokumenta. Za ekotoksikološko oceno odpadkov v drugih scenarijih bo morda treba razviti druge strategije preskušanja. Glede na vrsto odpadkov in cilj ocenjevanja so opisana ustrezna merila za izbiro preskusne strategije in primernih ekotoksikoloških preskusov. Ta dokument tudi podaja vodilo za posamezne ekotoksikološke preskusne protokole, ki ustrezajo specifičnim zahtevam preskušanja odpadkov (npr. omejitve, zasnova preskusa, moteči dejavniki). Priporočeni preskusi predstavljajo najmanjši sistem preskusov, ki jih je mogoče doseči z dodatnimi preskusi ali celo nadomestiti z drugimi, glede na odpadke, nameravano uporabo ali cilj zaščite.

Najbolje prodajani standardi