SIST EN 378-3:2017

Oznaka standarda: SIST EN 378-3:2017
Koda projekta: 00182058
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protectionn
Naslov (slovenski): Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 3. del: Mesto postavitve in zaščita oseb
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 378-3:2017 angleški jezik Active SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 27.080 27.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for the safety of persons and property, provides guidance for the protection of the environment and establishes procedures for the operation, maintenance and repair of refrigerating systems and the recovery of refrigerants. The term "refrigerating system" used in this European Standard includes heat pumps. This standard applies: a) to refrigerating systems, stationary or mobile, of all sizes except to road vehicle air conditioners covered by specific product standards such as ISO 13043 and SAE J 639. b) to secondary cooling or heating systems; c) to the location of the refrigerating systems; and d) to parts replaced and components added after adoption of this standard if they are not identical in function and capacity. Systems using refrigerants other than those listed in Annex E of EN 378-1 (or ISO/FDIS 817): 2013 are not covered by this standard. This standard does not apply to goods in storage, with respect to spoilage or contamination. This standard is not applicable to refrigerating systems and heat pumps which were manufactured before the date of its publication as a European Standard except for extensions and modifications to the system which were implemented after publication. This standard is applicable to new refrigerating systems, extensions or modifications of already existing systems, and for existing stationary systems, being transferred to and operated on another site. Deviations are permissible only if equivalent protection is ensured. This standard also applies in the case of the conversion of a system for another refrigerant type, in which case conformity with the relevant clauses of parts 1 to 4 of the standard shall be assessed. This Part 3 of the European Standard is applicable to the installation site (plant space and services). It specifies requirements on the site for safety, which may be needed because of, but not directly connected with, the refrigerating system and its ancillary components.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za varnost oseb in premoženja, določa smernice za varstvo okolja ter določa postopke za delovanje, vzdrževanje in popravilo hladilnih sistemov ter izpraznitev hladilnih sredstev. Pojem »hladilni sistem« v tem evropskem standardu zajema tudi toplotne črpalke. Ta standard se uporablja za: a) hladilne sisteme, nepremične ali premične, vseh velikosti, razen klimatskih naprav cestnih vozil, ki jih zajemajo posebni standardi za proizvode, kot sta ISO 13043 in SAE J 639; b) sekundarne hladilne ali ogrevalne sisteme; c) mesto postavitve teh hladilnih sistemov; in d) dele in komponente, ki so bili zamenjani in dodani po sprejetju tega standarda, če nimajo enake funkcije in zmogljivosti. Sistemi, ki uporabljajo hladilna sredstva, ki niso navedena v dodatku E standarda EN 378-1 (ali ISO/FDIS 817): 2013, niso zajeti v tem standardu. Ta standard se ne uporablja za skladiščeno blago v povezavi s kvarjenjem ali kontaminacijo. Ta standard se ne uporablja za hladilne sisteme in toplotne črpalke, ki so bile izdelane pred datumom objave standarda kot evropskega standarda, razen za razširitve in spremembe sistema, ki so bile uvedene po objavi. Ta standard se uporablja za nove hladilne sisteme, razširitve ali spremembe že obstoječih sistemov in za obstoječe stacionarne sisteme, ki se prenesejo in upravljajo na drugem mestu postavitve. Odstopanja so dovoljena samo, če je zagotovljena enakovredna zaščita. Ta standard se uporablja tudi v primeru predelave sistema za drugo vrsto hladilnega sredstva, pri čemer je treba oceniti skladnost z ustreznimi točkami delov 1–4 tega standarda. Ta tretji del tega evropskega standarda se uporablja za mesto postavitve (prostor naprave in storitve). Določa varnostne zahteve na mestu postavitve, ki so morda potrebne zaradi hladilnega sistema in njegovih pomožnih sestavnih delov, vendar niso neposredno povezane z njimi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 378-3:2008+A1:2012 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 3. del: Mesto postavitve in zaščita oseb 07-dec-2016
Revidiran SIST EN 378-3:2008+A1:2012 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 3. del: Mesto postavitve in zaščita oseb 01-mar-2014
Dopolnjen z SIST EN 378-3:2017/oprA1:2019 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 3. del: Mesto postavitve in zaščita oseb - Dopolnilo A1 08-maj-2019
Revidiran SIST EN 378-3:2008 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 3. del: Mesto postavitve in zaščita oseb 01-maj-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi