SIST EN 14033-3:2017

Oznaka standarda: SIST EN 14033-3:2017
Koda projekta: 00256609
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14033-3:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 14033-3:2017
Področje projekta (angleško): 1.1 General This European Standard specifies the significant hazards, hazardous situations and events, common to rail bound machines and arising due to the adaptation for their use on railways. These machines are intended for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer, see Clause 4. This European Standard applies to railbound machines and other vehicles - referred to as machines - working exclusively on the railway (utilising friction adhesion between the rail and rail wheels) but including machines that in working position are partly supported on the ballast or the formation and used for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment. This European Standard applies to machines that are intended to operate signalling and control systems. Other similar machines are dealt with in other European Standards, see Annex D. This European Standard specifies the common hazards, in normal circumstances, during running, assembly and installation, commissioning, use (including setting, programming, and process changeover), operation, cleaning, fault finding, maintenance and de-commissioning of the machines. Additional safety measures can be required by exceptional circumstances, such as extreme ambient temperatures (less than - 20 °C or greater than + 40 °C), highly corrosive or contaminating environment; e.g. due to the presence of chemicals, and potentially explosive atmospheres. Air pressure caused by the passing of high-speed trains at more than 190 km/h is also not dealt with. NOTE 1 Specific measures for exceptional circumstances are not dealt with in this European Standard. The specific measures for exceptional circumstances introduced by a railway infrastructure manager and requirements introduced by the manufacturer and/or machine operator as referred to in the scope are not dealt with in this European Standard. When such additional measures are necessary, they should be agreed between the manufacturer and the machine operator. The manufacturer will be responsible for compliance with the Directive(s) concerned independent of this European Standard for additional hazards created by any additional or alternative requirements. NOTE 2 This European Standard deals only with the additional hazards from the adaptation of a machine for its use on rail. Other standards specific to the particular machine as far as available will need to be used in addition to this European Standard to give the complete requirements. The common hazards specified include the general hazards presented by the machines, and also the hazards presented by the following specific machine functions, common to two or more machine types: - ballast excavation, ballast cleaning, ballast regulating, ballast consolidating; - tamping; - track renewal; - craning; - maintenance of the components of the infrastructure; during commissioning, use, maintenance and servicing. This European Standard does not deal comprehensively with specific machine functions other than the common functions listed in the previous paragraph, or with all possible hazards presented by complete machines or by the combination of functions. NOTE 3 For such specific functions or hazards, the use of specific European Standards is recommended. This European Standard does not deal with: - requirements with regard to the quality of work and the performance of the machine; - machines that utilise the catenary for traction purposes; - specific requirements introduced by a railway infrastructure manager; - additional or alternative requirements introduced by the manufacturer and/or operator. 1.2 Validity of this European Standard This European Standard applies to all machines, which are ordered after one year from the publication date
Področje projekta (slovensko): 1.1 Splošno Ta evropski standard določa pomembne nevarnosti, nevarne razmere in dogodke, ki so pogosti pri težki tirni mehanizaciji in so posledica njenega prilagajanja za uporabo na železnicah. Ta mehanizacija je namenjena gradnji, vzdrževanju in pregledovanju zgornjega ustroja, struktur, tirnic in fiksne opreme za električno vleko, kadar se uporablja v skladu s svojim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Ta evropski standard se uporablja za tirno mehanizacijo in druga vozila, s skupnim imenom »težka mehanizacija«, ki delujejo izključno na železniških tirih (z izkoriščanjem oprijemljivosti med tirnicami in kolesi) in vključno z mehanizacijo, ki jo v delovnem položaju delno podpira gramozna greda ali formacija, ter se uporabljajo za gradnjo, vzdrževanje in pregledovanje zgornjega ustroja, struktur, tirnic in fiksne opreme za električno vleko. Ta evropski standard se uporablja za mehanizacijo, ki je namenjena upravljanju signalizacijskih in nadzornih sistemov. Druga podobna mehanizacija je obravnavana v drugih evropskih standardih (glej dodatek D). Ta evropski standard določa običajne nevarnosti pri normalnih pogojih med vožnjo, montažo in namestitvijo, začetkom obratovanja, uporabo (vključno z nastavljanjem, programiranjem in spremembo procesa), delovanjem, čiščenjem, iskanjem napak, vzdrževanjem in izločitvijo mehanizacije iz uporabe. Dodatne varnostne ukrepe je mogoče zahtevati v izjemnih okoliščinah, kot so izredne temperature okolja (pod –20 °C ali nad 40 °C), močno korozivno ali onesnažujoče okolje, npr. zaradi prisotnosti kemikalij, in potencialno eksplozivne atmosfere. Zračni tlak, ki ga povzroči vožnja mimoidočih vlakov s hitrostjo nad 190 km/h, ni obravnavan. OPOMBA 1: V tem evropskem standardu niso obravnavani posebni ukrepi v izrednih razmerah. Posebni ukrepi v izjemnih razmerah, ki jih je uvedel upravitelj železniške infrastrukture, in zahteve, ki jih je uvedel proizvajalec in/ali upravljavec mehanizacije, kot je navedeno v razdelku z opisom področja uporabe, niso obravnavani v tem evropskem standardu. Če so takšni dodatni ukrepi potrebni, se morata o njih dogovoriti proizvajalec in upravljavec mehanizacije. Proizvajalec je odgovoren za skladnost z ustreznimi direktivami neodvisno od tega evropskega standarda glede dodatnih nevarnosti, ki so posledica kakršnih koli dodatnih ali nadomestnih zahtev. OPOMBA 2: Ta evropski standard obravnava samo dodatne nevarnosti zaradi prilagajanja mehanizacije za uporabo na železniških tirih. Za popolne zahteve je poleg tega evropskega standarda treba uporabiti tudi druge standarde, ki se nanašajo na to mehanizacijo. Med navedene splošne nevarnosti sodijo tudi splošne nevarnosti, ki jih predstavlja mehanizacija, in nevarnosti, ki jih predstavljajo naslednje posebne funkcije, značilne za dve ali več vrst mehanizacije: – izkopavanje, čiščenje, uravnavanje in utrjevanje železniških prog; – gramoziranje; – obnova zgornjega ustroja; – premikanje/dvigovanje; – vzdrževanje sestavnih delov infrastrukture; med usposabljanjem za obratovanje, uporabo, vzdrževanjem in servisiranjem. Ta evropski standard ne predstavlja celovite obravnave specifičnih funkcij mehanizacije, ki niso skupne funkcije, naštete v prejšnjem odstavku, ali vseh možnih nevarnosti, ki jih predstavlja popolna mehanizacija ali kombinacija funkcij. OPOMBA 3: Za take specifične funkcije ali nevarnosti je priporočljiva uporaba posebnih evropskih standardov. Ta evropski standard se ne uporablja za: – zahteve glede kakovosti dela in lastnosti mehanizacije; – mehanizacijo, ki uporablja vozno mrežo za vleko; – posebne zahteve, ki jih določi upravitelj železniške infrastrukture; – dodatne ali nadomestne zahteve, ki jih določi proizvajalec in/ali upravljavec. 1.2 Veljavnost tega evropskega standarda Ta evropski standard se uporablja za vso mehanizacijo, ki je naročena eno leto po datumu objave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 14033-3:2010+A1:2012 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve 01-sep-2014
Nadomešča SIST EN 14033-3:2010+A1:2012 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve 07-jun-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi