SIST EN 60671:2011

Oznaka standarda: SIST EN 60671:2011
Koda projekta: 22265
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Surveillance testing
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Nadzorno preskušanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60671:2011 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Referenčna oznaka: EN 60671:2011
Področje projekta (angleško): Where functional reliability is required by general safety standards, one aspect of demonstrating this reliability is testing performed on-line during plant operation or during plant shutdown in preparation for return to power operation. This standard lays down principles for testing I&C systems performing category A, B and C functions, per IEC 61226, during normal power operation and shutdown, so as to check the functional availability especially with regard to the detection of faults that could prevent the proper operation of the functions important to safety. It covers the possibility of testing at short intervals or continuous surveillance, as well as periodic testing at longer intervals. It also establishes basic rules for the design and application of the test equipment and its interface with the systems important to safety. Further, the effect of any test equipment failure on the reliability of the I&C systems is considered. Types of surveillance tests may include: - self-tests for I&C equipment; - test of a group of equipment or components to confirm properties that support the safety function (continuity, power availability, etc.); - test based on information redundancy or comparison of control signatures (consistency checking for redundant sensors, CRC-checking, Checksum, etc.); - periodic testing which is related to the correctness of functional behaviour of an I&C system. The dependability targets of any I&C system is reached using an appropriate combination of tests of the form indicated above. The extent of the I&C system to be tested is from the interface of the sensors with the process through to the actuation devices. It is applicable to the installed I&C systems as well as to temporary installations which are part of those I&C systems important to safety (for example, auxiliary equipment for commissioning tests and experiments). This standard also applies to individual electromechanical equipment, such as relays and solenoid actuators. Additional testing and inspections may be performed on I&C equipment for purposes other than the demonstration of functional capability, such as to optimise preventive maintenance, etc. Such tests are beyond the scope of this standard; however, they may be combined with the surveillance testing discussed herein. For any on-line tests the potential interaction and fault dependencies between the part of the system under test and the testing part, have to be carefully studied and their influences have to be fully integrated into the reliability assessment of the functions important to safety (in accordance with IEC 61513).
Področje projekta (slovensko): Kjer splošni varnostni standardi zahtevajo funkcionalno zanesljivost, je en vidik dokazovanja take zanesljivosti preskušanje, ki se izvaja sproti med obratovanjem elektrarne ali med prekinitvijo obratovanja elektrarne pri pripravi za povratek k obratovanju. Ta standard določa načela za preskušanje merilne in nadzorne opreme, ki izvaja funkcije kategorije A, B in C, v skladu z IEC 61226, med normalnim obratovanjem in prekinitvijo obratovanja elektrarne, da se preveri funkcionalna razpoložljivost, predvsem glede zaznavanja napak, ki bi lahko preprečile pravilno delovanje funkcij za zagotavljanje varnosti. Zajema preskušanje s kratkimi intervali ali neprekinjen nadzor ter občasno preskušanje z daljšimi intervali. Vzpostavlja tudi osnovna pravila za načrtovanje in uporabo preskusne opreme in vmesnika z opremo za zagotavljanje varnosti. Obravnavan je tudi učinek napake preskusne opreme na zanesljivost merilne in nadzorne opreme. Vrste nadzornih preskusov lahko vključujejo: - samopreskušanje merilne in nadzorne opreme; - preskus skupine opreme ali sestavnih delov za potrditev lastnosti, ki podpirajo varnostno funkcijo (neprekinjenost, razpoložljivost energije itd.); - preskus na osnovi redundance informacij ali primerjave kontrolnih podpisov (preverjanje ujemanja za redundantne senzorje, CRC-preverjanje, preskusna vsota itd.); - občasno preskušanje, povezano s pravilnostjo funkcionalnega vedenja merilne in nadzorne opreme. Cilji zanesljivosti merilne in nadzorne opreme se dosežejo z uporabo ustrezne kombinacije zgoraj navedenih preskusov. Obseg preskušanja merilne in nadzorne opreme sega od vmesnika s senzorji s postopkom do sprožilne naprave. Velja za nameščeno merilno in nadzorno opremo ter za začasne napeljave, ki so del merilne in nadzorne opreme za zagotavljanje varnosti (na primer, pomožna oprema za preskuse in poskuse ob usposobitvi za zagon). Ta standard velja tudi za posamezno elektromehansko opremo, kot so releji in elektromagnetni aktivatorji. Na merilni in nadzorni opremi se lahko izvajata preskušanje in nadzor, ki nista namenjena dokazovanju funkcionalne zmogljivosti, na primer za optimizacijo preventivnega vzdrževanja itd. Taki preskusi so zunaj obsega uporabe tega standarda, lahko pa se kombinirajo z nadzornim preskušanjem, ki se tu obravnava. Pri katerem koli sprotnem preskusu je treba pozorno raziskati morebitne interakcije in odvisnosti od napak med delom preskušane opreme in preskusnim delom, njihove vplive pa je treba celovito vključiti v ocenjevanje zanesljivosti funkcij za zagotavljanje varnosti (v skladu z IEC 61513).

Najbolje prodajani standardi