SIST EN IEC 62364:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62364:2019
Koda projekta: 64121
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hydraulic machines - Guide for dealing with hydro-abrasive erosion in Kaplan, Francis, and Pelton turbines (IEC 62364:2019)
Naslov (slovenski): Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah (IEC 62364:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62364:2019 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine
ICS: 23.100.10 27.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN IEC 62364:2019
Področje projekta (angleško): This document gives guidelines for: a) presenting data on hydro-abrasive erosion rates on several combinations of water quality, operating conditions, component materials, and component properties collected from a variety of hydro sites; b) developing guidelines for the methods of minimizing hydro-abrasive erosion by modifications to hydraulic design for clean water. These guidelines do not include details such as hydraulic profile shapes which are determined by the hydraulic design experts for a given site; c) developing guidelines based on “experience data” concerning the relative resistance of materials faced with hydro-abrasive erosion problems; d) developing guidelines concerning the maintainability of materials with high resistance to hydro-abrasive erosion and hardcoatings; e) developing guidelines on a recommended approach, which owners could and should take to ensure that specifications communicate the need for particular attention to this aspect of hydraulic design at their sites without establishing criteria which cannot be satisfied because the means are beyond the control of the manufacturers; f) developing guidelines concerning operation mode of the hydro turbines in water with particle materials to increase the operation life. It is assumed in this document that the water is not chemically aggressive. Since chemical aggressiveness is dependent upon so many possible chemical compositions, and the materials of the machine, it is beyond the scope of this document to address these issues. It is assumed in this document that cavitation is not present in the turbine. Cavitation and hydro-abrasive erosion can reinforce each other so that the resulting erosion is larger than the sum of cavitation erosion plus hydro-abrasive erosion. The quantitative relationship of the resulting hydro-abrasive erosion is not known and it is beyond the scope of this document to assess it, except to suggest that special efforts be made in the turbine design phase to minimize cavitation. Large solids (e.g. stones, wood, ice, metal objects, etc.) traveling with the water can impact turbine components and produce damage. This damage can in turn increase the flow turbulence thereby accelerating wear by both cavitation and hydro-abrasive erosion. Hydroabrasive erosion resistant coatings can also be damaged locally by impact of large solids. It isbeyond the scope of this document to address these issues. This document focuses mainly on hydroelectric powerplant equipment. Certain portions can also be applicable to other hydraulic machines.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja smernice za: a) predstavitev podatkov o stopnji hidroabrazivne erozije pri več kombinacijah kakovosti vode, pogojev obratovanja, materialov sestavnih delov in lastnosti sestavnih delov, zbranih na različnih vodnih lokacijah; b) pripravo smernic za metode za zmanjšanje hidroabrazivne erozije s spremembami hidravlične zasnove za čisto vodo. Te smernice ne vključujejo podrobnosti, kot so oblike hidravličnega profila, ki so jih določili strokovnjaki za hidravlično zasnovo za določeno lokacijo; c) pripravo smernic na podlagi »podatkov iz izkušenj« v zvezi z relativnim uporom materialov, ki imajo težave s hidroabrazivno erozijo; d) pripravo smernic v zvezi z sposobnostjo vzdrževanja materialov, izredno odpornih na hidroabrazivno erozijo, in trdih prevlek; e) pripravo smernic za priporočen pristop, ki bi ga lahko lastniki uporabili in naj bi ga uporabili za zagotavljanje, da specifikacije izražajo potrebo po namenjanju posebne pozornosti temu vidiku hidravlične zasnove na njihovih lokacijah brez določitve meril, ki jih ni mogoče izpolniti, ker so načini za njihovo izpolnitev zunaj nadzora proizvajalcev; f) priprava smernic v zvezi z načinom delovanja hidroturbin v vodi z materiali delcev za podaljšanje dobe delovanja. V tem dokumentu se predvideva, da voda ni kemično agresivna. Ker je agresivnost odvisna od številnih možnih kemijskih sestav in materialov stroja, obravnavanje teh vprašanj ne spada na področje uporabe tega dokumenta. V tem dokumentu se predvideva, da kavitacija v turbini ni prisotna. Kavitacija in hidroabrazivna erozija se lahko medsebojno krepita, zaradi česar je posledična erozija večja od vsote kavitacijske erozije in hidroabrazivne erozije. Količinsko razmerje posledične hidroabrazivne erozije ni znano, pri čemer njena ocena presega področje uporabe tega dokumenta, razen za predlog, da se v fazi načrtovanja turbine posebna pozornost nameni čim večjemu zmanjšanju kavitacije. Večji trdni deli (npr. kamni, les, led, kovinski predmeti itd.), ki potujejo z vodo, lahko vplivajo na sestavne dele turbine in povzročijo škodo. Ta škoda lahko posledično poveča turbulenco toka ter tako pospeši obrabo zaradi kavitacije in hidroabrazivne erozije. Prevleke, odporne na hidroabrazivno erozijo, se lahko poškodujejo tudi lokalno zaradi udarcev večjih trdnih delov. Obravnavanje teh vprašanj presega področje uporabe tega dokumenta. Ta dokument se osredotoča zlasti na opremo hidroelektrarn. Nekateri deli se lahko uporabljajo tudi za druge hidravlične stroje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 62364:2014 - Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah 20-Dec-2016
Nadomešča SIST EN 62364:2014 - Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah 19-Mar-2019
Nadomešča SIST EN 62364:2014 - Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi