SIST EN 61968-9:2014

Oznaka standarda: SIST EN 61968-9:2014
Koda projekta: 24185
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 9: Interfaces for meter reading and control
Naslov (slovenski): Združevanje aplikacij v elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije - 9. del: Vmesniki za odbiranje stanja električnih števcev in krmiljenje (IEC 61968-9:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61968-9:2014 angleški jezik Active SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PSE - Procesni sistemi v energetiki
ICS: 29.240.30 35.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-06
Referenčna oznaka: EN 61968-9:2014
Področje projekta (angleško): EN-IEC 61968-9 specifies the information content of a set of message types that can be used to support many of the business functions related to meter reading and control. Typical uses of the message types include meter reading, controls, events, customer data synchronization and customer switching. Although intended primarily for electrical distribution networks, IEC 61968-9 can be used for other metering applications, including non-electrical metered quantities necessary to support gas and water networks. The purpose of this part of IEC 61968is to define a standard for the integration of metering systems (MS), which includes traditional manual systems, and (one or two-way) automated meter reading (AMR) systems, and meter data management (MDM) systems with other enterprise systems and business functions within the scope of IEC 61968. The scope of this part of IEC 61968is the exchange of information between metering systems, MDM systems and other systems within the utility enterprise. The specific details of communication protocols those systems employ are outside the scope of this International Standard. Instead, this International Standard will recognize and model the general capabilities that can be potentially provided by advanced and/or legacy meter infrastructures, including two-way communication capabilities such as load control, dynamic pricing, outage detection, distributed energy resource (DER) control signals and on-request read. In this way, this standard will not be impacted by the specification, development and/or deployment of next generation meter infrastructures either through the use of standards or proprietary means. The diagram in Figure 1 describes the scope of this part of IEC 61968 from the perspective of direct and causal or indirect impacts of IEC 61968-9 messages. Where the focus of IEC 61968-9 is to define standard messages for the integration of enterprise applications, these messages may be directly or indirectly related to information flows within a broader scope. Examples would include messaging between head end systems and meters or PAN devices. The various components described later in this document will typically fall into either the category of a metering system (MS) head end, an MDM or other enterprise application (e.g. OMS, DRMS, CIS).
Področje projekta (slovensko): Standard EN-IEC 61968-9 določa informacijske vsebine nabora vrst sporočil, ki se lahko uporabljajo za podporo številnih poslovnih funkcij v zvezi z odbiranjem stanja električnih števcev in krmiljenjem. Značilne uporabe vrst sporočil vključujejo odbiranje, krmiljenje in dogodke električnih števcev, sinhronizacijo podatkov o strankah in preklapljanje strank. Čeprav je namenjen predvsem omrežjem za distribucijo elektrike, se IEC 61968-9 lahko uporablja za druge aplikacije v zvezi s števci, vključno z neelektričnimi merjenimi količinami, potrebnimi za podporo plinskih in vodnih omrežij. Namen tega dela standarda IEC 61968 je določiti standard za integracijo merilnih sistemov (MS), ki vključujejo tradicionalne ročne sisteme in (eno- ali dvosmerne) avtomatske sisteme za odbiranje števcev ter sisteme za upravljanje podatkov meritev (MDM), z drugimi sistemi in poslovnimi funkcijami v okviru IEC 61968. Področje uporabe tega dela standarda IEC 61968 je izmenjava informacij med merilnim sistemom, sistemom za upravljanje podatkov meritev (MDM) in drugimi sistemi znotraj podjetja. Posamezne podrobnosti o komunikacijskih protokolih, ki jih uporabljajo ti sistemi, so izven območja uporabe tega standarda. Namesto tega ta mednarodni standard prepoznava in modelira splošne zmogljivosti, ki jih morebiti lahko zagotavlja napredna in/ali starejša infrastruktura števcev, vključno z zmogljivostmi dvosmerne komunikacije, kot so nadzor obremenitve, dinamično oblikovanje cen, zaznavanje izpada, signali za nadzor virov distribuirane energije (DER) in odbiranje na zahtevo. Na ta način na ta standard ne vplivajo specifikacija, razvoj in/ali namestitev infrastruktur za števce naslednje generacije, z uporabo standardov ali lastniških sredstev. Diagram na sliki 1 prikazuje področje uporabe tega dela standarda IEC 61968 z vidika neposrednih in vzročnih oziroma posrednih vplivov sporočil standarda IEC 61968-9. Čeprav se standard IEC 61968-9 osredotoča na opredelitev standardnih sporočil za integracijo podjetniških aplikacij, so lahko ta sporočila posredno ali neposredno povezana s pretokom informacij v širšem okviru. Primeri vključujejo sporočanje med sistemi z glavnimi sprejemnimi postajami in merilniki ali napravami PAN. Različne komponente, opisane v tem dokumentu, navadno spadajo v kategorijo glavnih sprejemnih postaj merilnih sistemov (MS), sistemov za upravljanje podatkov meritev ali drugih podjetniških aplikacij (npr. OMS, DRMS, CIS).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61968-9:2010 - Združevanje aplikacij v elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije - 9. del: Vmesniški standard za odbiranje stanja električnih števcev in krmiljenje (IEC 61968-9:2009) 01-Jun-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi