SIST EN 12309-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 12309-1:2015
Koda projekta: 00299013
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions
Naslov (slovenski): Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 1. del: Izrazi in definicije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12309-1:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 27.080 91.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Referenčna oznaka: EN 12309-1:2014
Področje projekta (angleško): Scope of EN 12309 series Appliances covered by EN 12309 include one or a combination of the following: - gas-fired sorption chiller; - gas-fired sorption chiller/heater; - gas-fired sorption heat pump; EN 12309 applies to appliances only when used for space heating or cooling or refrigeration with or without heat recovery. Appliances can be monovalent, bivalent or hybrid types. EN 12309 applies to appliances having flue gas systems of type B and C (according to CEN/TR 1749) and to appliances designed for outdoor installations. EN 12309 applies to appliances that can be single ducted or double ducted. EN 12309 only applies to appliances having - ntegral burners under the control of fully automatic burner control systems, - closed system refrigerant circuits in which the refrigerant does not come into direct contact with the water or air to be cooled or heated, - mechanical means to assist transportation of the combustion air and/or the flue gas. The above appliances can have one or more primary or secondary functions (i.e. heat recovery - see definitions in prEN 12309 1:2012) and EN 12309 applies to all such functions providing that the function concerned is dependent on circulation of fluid (refrigerant and/or solution) within the absorption, adsorption or refrigerant circuit(s). NOTE 1 Any appliance function that is not dependent on circulation of the fluid within the absorption, adsorption, or refrigerant circuit(s) should be assessed separately. EN 12309 is applicable to appliances that are intended to be type tested. Requirements for appliances that are not type tested would need to be subject to further consideration. In the case of packaged units (consisting of several parts), EN 12309 applies only to those designed and supplied as a complete package. EN 12309 does not apply to air conditioners. The appliances having their condenser cooled by air and by the evaporation of external additional water are not covered by EN 12309. Installations used for heating and/or cooling of industrial processes are not within the scope of EN 12309. NOTE 2 All the symbols given in this text should be used regardless of the language used. Scope of this Part 1 to EN 12309 This part of EN 12309 specifies the terms and definitions for gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW.
Področje projekta (slovensko): Področje uporabe standardov EN 12309 Naprave, zajete v standardu EN 12309, vključujejo eno ali več kombinacij naslednjih elementov: – absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za hlajenje; – absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za hlajenje/gretje; – absorpcijske in adsorpcijske plinske toplotne črpalke EN 12309 se uporablja za naprave samo, kadar se uporabljajo za ogrevanje ali hlajenje z rekuperacijo toplote ali brez nje. Naprave so lahko monovalentne, dvovalentne ali hibridne. EN 12309 se uporablja za naprave z odpadnimi plini vrste B in C (v skladu s CEN/TR 1749) in naprave, namenjene zunanji namestitvi. EN 12309 se uporablja za naprave, ki lahko imajo eno ali dve cevi. EN 12309 se uporablja le za naprave z – integralnimi gorilniki s popolnoma avtomatskim sistemom kontrole, – hladilnimi tokokrogi z zaprtim sistemom, pri katerih hladilno sredstvo ne pride v neposreden stik z vodo ali zrakom, ki se ohlaja ali segreva, – mehaničnimi sredstvi za pomoč pri transportu zraka za gorenje in/ali odpadnega plina. Zgornje naprave lahko imajo eno ali več primarnih ali sekundarnih funkcij (tj. rekuperacija toplote – glej opredelitve iz standarda prEN 12309 1:2012), pri čemer se EN 12309 uporablja za vse take funkcije, pod pogojem, da je zadevna funkcija odvisna od kroženja tekočine (hladilnega sredstva in/ali raztopine) v tokokrogu(-ih) absorpcije, adsorpcije ali hladilne tekočine. OPOMBA 1 Vsaka funkcija naprave, ki ni odvisna od kroženja tekočine v tokokrogu(-ih) absorpcije, adsorpcije ali hladilne tekočine, naj bi se ocenila ločeno. EN 12309 se uporablja za vse naprave, za katere naj bi se izvajal tipski preskus. Zahteve za naprave, za katere se ne izvaja tipski preskus, bi bilo treba dodatno proučiti. Pri pakiranih enotah (sestavljenih iz več kosov) se EN 12309 uporablja samo za tiste, ki so projektirane in dostavljene kot celoten paket. EN 12309 se ne uporablja za klimatske naprave. EN 12309 ne zajema naprav, katerih kondenzator se hladi z zrakom in z izhlapevanjem zunanje dodatne vode. Inštalacije, uporabljene za gretje in/ali hlajenje industrijskih procesov, niso zajete v standardu EN 12309. OPOMBA 2 Vsi simboli v tem besedilu naj bi se uporabljali ne glede na uporabljen jezik. Področje uporabe tega 1. dela standarda EN 12309 Ta del standarda EN 12309 določa pogoje in opredelitve za absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12309-2:2001 - Absorpcijske in adsorpcijske klimatske naprave in/ali toplotne črpalke s plinskim ogrevanjem z grelno močjo do vključno 70 kW - 2. del: Smotrna raba energije 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 12309-1:1999 - Absorpcijske in adsorpcijske klimatske naprave in/ali toplotne črpalke s plinskim ogrevanjem z grelno močjo do vključno 70 kW – 1. del: Varnost 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 12309-2:2001 - Absorpcijske in adsorpcijske klimatske naprave in/ali toplotne črpalke s plinskim ogrevanjem z grelno močjo do vključno 70 kW - 2. del: Smotrna raba energije 01-Mar-2015
Nadomešča SIST EN 12309-1:1999 - Absorpcijske in adsorpcijske klimatske naprave in/ali toplotne črpalke s plinskim ogrevanjem z grelno močjo do vključno 70 kW – 1. del: Varnost 01-Mar-2015
Revidiran oSIST prEN 12309-1:2022 - Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 1. del: Izrazi in definicije 01-Jul-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi