SIST EN ISO 6926:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 6926:2016
Koda projekta: 00211158
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels (ISO 6926:2016)
Naslov (slovenski): Akustika - Zahteve za lastnosti in umerjanje referenčnih virov zvoka pri ugotavljanju ravni zvočnih moči (ISO 6926:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 6926:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-04
Referenčna oznaka: EN ISO 6926:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the acoustical performance requirements for reference sound sources: — temporal steadiness (stability) of the sound power output; — spectral characteristics; — directivity. Temporal steadiness is defined in terms of the standard deviation of repeatability (see 5.2). The spectral characteristics can be verified in either a hemi-anechoic room or a reverberation test room from measurements of the frequency band sound power levels in accordance with this International Standard (see 5.4). The performance requirements on directivity index can only be verified in a hemianechoic room (see 5.5.) This International Standard also specifies procedures for providing level calibration data and uncertainty on a sound source intended for use as a reference sound source in terms of its sound power level under reference meteorological conditions as defined in Clause 4 in octave and in one-third-octave bands, and with frequency weighting A. This International Standard is titled as a calibration standard even though the method is conducted in a testing laboratory and the level calibration results are not directly traceable to national standards of measure in a strict metrological sense. Testing laboratories performing this method are not expected to meet all requirements normally associated with a calibration laboratory. NOTE ISO/IEC 17025[15] specifies different requirements for the competence of testing laboratories and calibration laboratories respectively. Laboratories testing reference sound sources in accordance with this International Standard would typically comply with the requirements for testing laboratories but not necessarily with those for calibration laboratories. This International Standard specifies methods to calibrate reference sound sources not only in a free field over a reflecting plane but also in reverberation test rooms at different distances from the boundary surfaces. For the position of the reference sound source on one reflecting plane, the two different test environments mentioned above are considered equivalent for frequency bands above or equal to 200 Hz. At 160 Hz and below, some systematic differences can occur (see 11.2). For frequencies below 100 Hz, an alternative calibration method using sound intensity is given. The sound source can either be placed directly on the floor or mounted on a stand to be used at a certain elevation above the floor. According to this International Standard, stand-mounted sources are calibrated in reverberation test rooms. Floor-mounted sources are either calibrated in hemi-anechoic or in reverberation test rooms. For floor-mounted sources in hemi-anechoic rooms, this International Standard is valid only for sources whose maximum vertical dimension is less than 0,5 m and whose maximum horizontal dimension is less than 0,8 m. According to this International Standard, only floormounted reference sound sources can be used when carrying out measurements on a measurement surface. For reference sound sources to be used or calibrated under reverberant conditions, no such restrictions on maximum dimensions apply.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve glede akustičnih lastnosti za referenčne vire zvoka: – časovna stalnost (stabilnost) izhoda zvočne moči; – spektralne značilnosti; – usmerjenost. Časovna stalnost je določena v smislu standardnega odklona ponovljivosti (glej točko 5.2). Spektralne značilnosti je mogoče potrditi v polgluhem prostoru ali v prostoru za preizkus odmevov iz meritev ravni zvočne moči v frekvenčnem pasu skladno s tem mednarodnim standardom (glej točko 5.4). Zahteve glede lastnosti v zvezi z indeksom usmerjenosti je mogoče potrditi le v polgluhem prostoru (glej točko 5.5). Ta mednarodni standard določa tudi postopke za zagotavljanje podatkov za umerjanje ravni in negotovosti pri zvočnem viru, namenjenem za uporabo kot referenčni zvočni vir v smislu njegove ravni zvočne moči pod referenčnimi meteorološkimi pogoji, kot je določeno v točki 4 za oktavne in terčne pasove ter s frekvenčnim vrednotenjem A. Ta mednarodni standard je poimenovan kot standard umerjanja, čeprav je metoda izvedena v laboratoriju za preskušanje in iz rezultatov umerjanja ravni ni mogoče neposredno ugotoviti državnih standardov mere v strogem meroslovnem smislu. Od laboratorijev za preskušanje, ki uporabljajo to metodo, se ne pričakuje izpolnjevanje vseh zahtev, ki so običajno povezane z laboratoriji za umerjanje. OPOMBA: Standard ISO/IEC 17025[15] določa različne zahteve za usposobljenost laboratorijev za preskušanje in umerjanje. Laboratoriji, kjer se preskušajo referenčni viri zvoka v skladu s tem mednarodnim standardom, so običajno skladni z zahtevami za laboratorije za preskušanje, ne pa nujno z zahtevami za laboratorije za umerjanje. Ta mednarodni standard določa metode za umerjanje referenčnih virov zvoka ne le v prostem polju nad odsevno ravnino, temveč tudi v prostorih za preskus odmevov pri različnih razdaljah od mejnih površin. Za položaj referenčnega vira zvoka na eni odsevni ravnini se zgoraj omenjeni različni okolji preskusa štejeta kot enakovredni pri frekvenčnih pasovih 200 Hz ali višjih. Pri 160 Hz in nižjih vrednostih je mogoče, da pride do nekaterih sistemskih razlik (glej točko 11.2). Za frekvence pod 100 Hz je na voljo drugačna metoda umerjanja z intenzivnostjo zvoka. Zvočni vir je mogoče postaviti neposredno na tla ali na stojalo, ki se uporablja na določeni višini. Po tem mednarodnem standardu se viri na stojalu umerjajo v prostorih za preskus odmevov. Viri na tleh se umerjajo v polgluhih prostorih ali prostorih za preskus odmevov. Pri talnih virih v polgluhih prostorih ta mednarodni standard velja le za vire, katerih največja navpična dolžina je manjša od 0,5 m, največja vodoravna dolžina pa manjša od 0,8 m. Po tem mednarodnem standardu je mogoče pri izvajanju meritev na površini za merjenje uporabljati le talne referenčne vire zvoka. Za referenčne vire zvoka, ki se bodo uporabljali ali umerjali v prostoru, kjer je prisoten odmev, takšne omejitve ali največje dolžine ne veljajo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN ISO 6926:2016/A1:2021 - Akustika - Zahteve za lastnosti in umerjanje referenčnih virov zvoka pri ugotavljanju ravni zvočnih moči - Dopolnilo A1 (ISO 6926:2016/Amd 1:2020) 01-jan-2021
Nadomešča SIST EN ISO 6926:2002 - Akustika – Zahteve za lastnosti in umerjanje referenčnih virov zvoka pri ugotavljanju ravni zvočnih moči (ISO 6926:2000) 01-apr-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi